ویژگی های سیستم امل نده iOS 16 لو رفت!

[ad_1]

رارو- روال سالهای اپل نفرانس WWDC22 را در وئن امسال گزارش می دهند. iOS 16 رونمایی واهد رد.

ارش رارو، افشاگر نام @LeaksApplePro آخرا راحی از سیستم املی را اشتراک نظر می دهد iOS اشد. اویر منتشر ده، ویجتای iOS 16 دارای ملکردهای ری واهند ود.

سیستم امل iOS 16 دارای اجزای املی و ویژگی های ری واهد ود اپل ن را InfoShack نامیده است. با این ویژگی های جدید، کاربران می توانند از طریق دسکتاپ مستقیم به اطلاعات تماس دسترسی داشته باشند، همچنین می توانند صفحه را تنظیم کنند و حتی چراغ قوه را نیز روشن کنند.

ویژگی های iOS 16 لو رفت!  // در ال ویرایش

اخبار منتشر شده ده، ویجت ردر “InfoShack” iOS 16 ملکردهای نی ری رای ود ربه اربران ارائه می دهد. ارشای لی ادعا میند iOS 16 از این رو، iOS 16 اید یک سیستم پیشرفته در سالهای اخیر مراه ود.

دستگاه ایی از iOS انی میند

iPhonesoft ادعا می کند iOS 16 د دارد آنی از iPhone 6s، iPhone 6s Plus و iPhone SE را پایین می آورد. iOS 16 را دریافت واهند رد. ال این ر نوز رسمی نیست. اپل iOS 16 را در WWDC 2022 معرفی خواهد کرد و در آن زمان لیست دستگاه هایی که توسط این سیستم عامل پشتیبانی می شود را نیز اعلام خواهد کرد. ماوت ستند.

نوان مثال، لیست دستگاه های آنی ده را iOS 13 و iOS 14 را درستی ارش رده است. iOS 15 ارتقا نمیابد اشتباه ود. اگر ارش iPhonesoft درست اشد، رای دریافت رین ویژگی داقل راشه نوان داقل مشخصات سختافزاری نیاز دارد.

ویژگی های iOS 16 لو رفت!  // در ال ویرایش

ون 6s و ون SE اصلی اولین ار رتیب در سال آینده و اوایل سال رضه دند. این دان معناست نا به روز نرمافزاری منظم رای از سال دریافت واهند رد. اپل مچنین رنامهایی رای ادامه آنی از وصلهای امنیتی

منبع: gizchina

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما