(ویدئو) اوپانان دلتنگ افغان در رکیه در رزوی ازگشت

[ad_1]

در وها سیار لند مرکان رکیه ابرای نقرها نرها ریباً الای سرشان

ارش رارو، افظ سینی میمنه وان

دره سنگ‌ریزه‌های اطراف او هر زمانی از کُردها بود که توسط دولت ترکیه سرکوب شد و حالا کردها جای خود را به افغان‌ها دادند که از فقر و با پای پیاده خود را به ترکیه رساندند.

افظ میود: ما اینجا مم، از ریق وپانی ول در میوریم و ن رای انواده ایمان میر.

ادر نایلونی مین سخت اطراف اوسته است. ند مرد در لونک میده اند و وسفندها و ای ود را میدوشند.

افظ میوید: سال نده افغانستان رمی ردم. نگ مام ده است. مانی دولت (افغانستان) ا البان میجنگید، اقتصاد ربه سختی ورد. اما الان ما در ال رنامه ریزی رای ازگشتیم.

رجب اردوغان، رئیس مهور رکیه مین مند اکنون ار افغان در رکیه زندگی میند.

ا و وسفندها رجیح میدهند در مانی رما روکش

مصطفی ون، اهل منطقه ونجلی میوید مردم محلی مراقبت افغانها از لهای ود ادت رده اند. این مرد ساله در نار نا ار میند و از ر وسفند نیر و ماست درست شده است.

او از روی ارپایهاش الا نگاه میند و میوید: این ار رناک است.

نگ دیمی از آنهایی از مردان ویزان است، و او از ن رای مقابله با آن را مردا د اا ر اا. ا این ال نگ مانع از دن دو وسفند دالله مری وسط رس نشد.

این مرد افغان در الی نگ سرش اب میورد، : من اینگونه از له مراقبت میکنم. سال اینجاستم. سه سال ار ردم و افغانستان رشتم. اما د میم رفتم دوباره اینجا ایم. انشاءالله اگر سلامتی ام اجازه دهد، در ماه اوت رمای ابستان روع روکش رد افغانستان رمی رد.

اوپان دیگر سلیمان ساله است، او وی س از نشان دادن س دختر ار ساله اش در وشی ود میوید: من عشق وه ستم. وهای رکیه سیار ا ستند.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

تماس با ما