ودروسازی در ایران از مسیری اید ر ند؟

[ad_1]

رارو- آن و الا ودن متودروای داخلی دو انتقاد نه مردم و ارشناسان نعت ودروسا مچادان م این نارضایتی تا جایی پیش رفت که رهبری دو روز قبل این انتقادها و نارضایتی ها را درست خواند و گفت: این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور است که کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند درست هم میگویند، حق با مردم است. ? نی اعتراض مردم است، این نعت نمی شود رضایت مشتری را لب ند.

ارش رارو، الا م رضا امی امین، وزیر متم لایه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مینه ودرو و مسئولپذی او در وضیح لت ایین ودن ودروها درصد ودرو و درصد مونتاژ و ولید نهارد .

او معتقد است درست نبودن روابط ودروساز و ساز میان اهش ده است. وزیر مت ون ودروسازا ول سازا را نمی دهند، در ن سو ودروساز م نمی تواند ولیداش کند و مین دلیل استفاده میند.

فاطمی امین برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی هم گفته است که در حال تدوین برنامه راهبردی خودرو، اما نگفته است که این برنامه راهبردی شامل چه جزئیاتی است و با چه روشی برای افزایش کیفیت خودروسازی در ایران خواهد شد.

ودروسازی در ایران از مسیری اید ر ند؟ربد اوه، ارشناس نعت ودرو درباره راهار ودروسازی در ایران، در و ا رارو : مسائل مربوط به امروز نیست. ل سال است مردم ماشین میرن و ر لایی سرشان مد. اما در ن سو دهای میویند ما مل نید و ما رار است روزی دروازها رفت و وسعه و مید. اما وقت م نمیرسیم. د نها میروند و نفرات دیدی میند. ر ند نفرات دیدم رف لیا میند. مید موید سال من مان دهید، دیگر م موید من رست و مان دهید. اما ر سر م رایط مانی است ود و ست.

وی ادامه داد: این موضوع الا موضوع سیاسی دل ده، موضوع نگاهی در واقع موضوع نگاه دارانه است و ن رکتا و مردم است. اما نیروهای اکمیتی این موضوع را در ول ار د موضوع اکمیتی دیل رندند. الانم این مشکل ل ر سیاسی نیست. دن معنا ن نیروهای سیاسی در ام اول رند این نگاه دارانه است و ن مردم و رکت ا د ای مایت از ارتلها و نفعی این ازار سمت مردم رکت نند و سود نا را دکثر سازی نکند. ا رفی را آنکه وانند منافع نا را دکثرسازی نند اید ازار را در مه وزها ولید واد.

این ارشناس نعت ودرو افزود: اگر این ن ار رکت م ورشکست د، د. سی نمی تواند امعه را درست رفع کند و رر میرساند است ا نین اتفاقی روبرو ود. در الاضر رر رکتای ودروساز میزنند سیار وحشتناک ر است. ما ا ار ادهای داریم. سالی ند ده میلیارد دلار ارانه انرژی رداخت میکنیم. لودگی وا را داریم. از مه دتر، اینا سرمایه اجتماعی اکمیت راج رندند. در واقع دیل دن موضوع نارضایتی از نارضایتی از سیستم مرانی در ور دیل ده است.

اوه ا اشاره انکه ودروسازان اما ایشان عودند مردم ناراضی ستند؛ نابراین ودروسازان را از رهبری رغبت میند، نا ار ارها اما مینیم ودروسازان مان مسیر لی را در رفته اند؛ نظر من راه ل اول رای این موضوع، راه لی سیاسی است. راه ل سیاسی نیست که مامی سانی

وی اضافه کرد: تا پیش از این که رهبری انتقاد کنند، ما هر چه می‌گفتیم صنعت خودرو ناکارآمد است و ناراضی هستند، به مردم می‌زدند که شما غرب زده و تولیدی و ضد تولید داخل هستید. اما الا رهبری موضوع ورود رده اند، دیگر نمیوانند این موفقیت نیام رار ند. ودرو این لاف سیاستی نظام است. ای سیاست های نظام این وده در مردم رای رید الا مچون لوازم انگی، ودرو و ر دیگری لم ود. نابراین ام اول این است افراد دروغ و نبیه وند. رای اینکه دیگر سی دروغ نگوید. از ن ردی واسته رود و اسنپال و ونزوئلا ادرات انجام دهد و ا د از ن. ر ن سی ویر نادرستی ارائه رده، از این مسیری ما میرویم. این رد از اعتماد سو استفاده شده است. این اِ لاهت رف وده اِ میدانسته الادستی میوید و این ار را انجام داد نابراین ام اول این است. نی ما ا ار را انجام دهد از دروغ دروغ واهد و این مسائلی ل نمیود.

اِن شناس ن ودرو، اِ آن اینکه ام دوم این است نی ن نگاه م مابانه میان مردم را مع نیم. چه ويم مثلا افراد ايد اهليت داشته اند وارد اين مينه وند. من واقعا متوجه نمیشم این نی این ملات. نی رد اید اهلیت داشته اشد وارد نعت ودرو ود. این اهلیت ونه میود. سی اهلیت است. سی این اجازه را ود داد ویژگی اهل در ور اشد نابراین اد اینا را اید مع نیم و اجازه دهید رکسی و ر ایرانی ای رقابتی وجود داشته است و سی رای ن میم نگیرد و ردش رای سرمایهای اش میم رد.

اوه اکید رد: مطمئن باشید اگر نین مینهای راهم ود در ازه یک ساله مه این مشکلات ل میود. در الاضر ای سب و ار نعت ودرو در ایران ای مسموم است. که ما واهید ملا نیاز داخلی ودتان را ولید نید، اِ محکوم ست واهید ود. ما نهایتا اید ا مدل اتومبیل را در راژا ندصد ار دستگاهی ولید نیم لاوه ر این مصرف داخلی مان م از اشد ا مردم ر وسیله ای را واستند اورند و استفاده نند. اینها دو موضوع مختلف است. مگر الان ن روشیمی ما رای نایع داخلی ولید میند؟ مگر سی در نایع روشیمی ازار داخلی ر میند؟ مگر در نایع ولاد، سیمان و… در این اها م ایدات واردات ایده رداشته و رضه نا افزایش دا ند.

وی افزود: در ال اضر اید سمت ازار از رکت رد و از ن سو مایت از نا را ا ود رایط ا و تنها راهی که وجود دارد این است که کسب و کار را به گونه ای انجام دهد که هر کس در آن کار را می بیند که یک فعالیت اقتصادی را در یک حوزه انجام می دهد به راحتی کارش را شروع می کند. ما الان اگر واهید در ایران رکت نید از لحظه های میم میرد یک لحظه وانید نقطه ر رسید. نی مثلا ارت ازرگانی داشته اشید. دهای مالیاتی اشید. دو سال مان میرد. د در نین رایطی ونه انتظار داریم دستور داده ود ایان درست ار نید و مه درست ود. ا نین مسائلی امکان ر است؟ آیا اکنون درست ده است از ن د درست ود؟

اوه: ما اید سمت نظری رویم و در ن سو مامی دروغگوها را م محاکمه نیم. مه نها را نبیه نیم ا سی در این ور دروغ نگوید. ا ر سی مردم دروغ می داند رای او ات دارد.

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما