نرخ ارز، دلار، سکه، لا و ورو ر

[ad_1]

رارو- مت رکناس دلار مریکا در رافی ملی اول معاملا مت رکناس ورو در نیمه اول نرخ افزایش ومانی نسبت به رین روز نجشنبه ار و وما. ر رم لای ار م امروز میلیون و ار ومان روش رسید.

ارش راروف مت سکه امامی امروز نبه ر میلیون و ار ومان رسید. ر سکه رح دیم در نیمه اول امروز میلیون و ارومان روش رسید. سکه رمی ا ار ومان افزایش نسبت رین نر روز نجبه در نیمه اول امروز سه میلیون و

مت ر رم لای ار

مت ر رم لای ار در نیمه اول امروز امروز نبه

ر رم لای ارشنبه ر رم لای ار نجشنبه ر رم لای ار امروز
میلیون و 387 ارومان میلیون و 385 ارومان میلیون و 381 ارومان

مت سکه

مت ر سکه رح دیم امروز نبه ر ماه در نیمه اول میلیون و ارومان رسید. ر سکه امامی م در نیمه اول امروز میلیون و ار ومان پول د. ر سکه رمی سه میلیون و ار ومان روش رسید.

مت انوا سکه در روع رفتار

انواع سکه مت ارشنبه مت نجشنبه مت امروز
سکه امامی 15 میلیون تومان 15 میلیون و 120 ارومان 15 میلیون و 180 ارومان
رح دیم 14 میلیون و 500 ارومان 14 میلیون و 550 ار ومان 14 میلیون و 550 ار ومان
سکه رمی 14 میلیون و 500 ارومان سه میلیون و 50 ارومان سه میلیون و 70 ارومان

مت ارز امروز نبه ر ماه

مت دلار مریکا امروز نبه ر ماه ا سه ومان افزایش نسبت مت ورو ا ومان افزایش نسبت رین نرخ روز نجشنبه، ار و ومان روش رسید.

مت آرزو در روع

ارز مت ارشنبه مت نجشنبه مت امروز
دلار 27 ار و 893 ومان 27 ار و 905 ومان 27 ار و 908 ومان
ورو 28 ار و 858 ومان 28 ار و 886 ومان 28 ار و 914 ومان

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما