مگر اغیرتر از سیدجلال و نوراللهی داریم؟

[ad_1]

روزنامه ایران ورزشی: مگر در پرسپولیس با سابقه و با غیرت از سید جلال و نوراللهی داریم چرا آنها یک کلمه حرفی به من نزدیکند و چرا سعید آقایی که یک نیم فصل به پرسپولیس آمده، رگ گردنش باد می کند و بیجهت و بدون دلیل خودش را جلو می برد. میاندازد و مرا ل می دهد.

سید عبدالله حسینی مدافع مازنی تیم ذآهن معتقد است در صحنه و جدالی که در نهایت بازی به وجود آمده هیچ برخوردی با حامد لک و بدون مدافع پرسپولیس هم بیدلیل با او درگیر شد. مدافعی مراه سعید ایی ا مین اخراج د. رای که از ماجرای ردار ویم و ویی اِ مدافع وبآهن داشتیم.

ران درگیری و ا امد لک و در ادامه سعید ایی مدافع رسپولیس ود این مه نجال ریر اد ادامه

در ن نه ا وپ از دست امد لک رد د و دا د مین دلیل من رای رفتن وپ ار انداختم د از این موضوع من آمد لک م من رخوردی ا و نداشتم اما اگر احیاناً رخوردی م وده از او م وده می او. ماقب این مسئله امد لک ودش را دیدیت د و مم درد میند و داد و داد راه انداخت. من هم که این تمارض لک را دیدم واقعاً عصبانی شدم چون هم در نتیجه پرسپولیس عقب بودیم و هم اینکه حامد لک داشت شلوغش میکرد چون برخوردی با او نداشتم و بعد عصبانی شدم به لک گفتم بلند شو و بیجهت خودت را زمین نینداز. را نگیر.

و د ور ا سعید ایی درگیر دی؟!

د از این موارد وضیح دادم، سعید ایی سمت من مد و رخاشگرانه مرا ل داد. من م او را ل دادم اما دا را واه میرم ا ندم!

اما سعید ا در مصاحبهاش ا د اصی و ناموسی او داد

من سم وردم رف دی سعید ایی نزدیکم و دا را م واه میرم و وقت م اهل لوغ زی و اشی نبو. ور و سبقه لیام در مهای دیگر م این را نشان می دهد .

اذیکنان دیگر مداخله نکردند؟

نه اما حرف من این است که در پرسپولیس با سابقه و با غیرت از سید جلال و نوراللهی داریم چرا آنها یک کلمه حرفی به من نزدیکند و چرا سعید آقایی که یک نیم فصل به پرسپولیس آمده است، رگ گردنش باد می کند و بیجهت و بدون دلیل خودش است. را لو میاندازد و مرا ل می دهد.

داور م م ود ما را اخراج رد؟

من از مارض لک و د وم دلیل سعید ایی ناراحت دم. مستوجب اخراج نبودم و میشه رای دکتر ن احترام اصی ائل ودم و ستم اما ر میرکنم دکتر ن دکتر ون سعید ار ایی در آن لحظه هم مرا هم از زمین اخراج کرد در حالی که مستوجب آنجا از اخراج نبودم اما همیشه برای دکتر بیژن حیدری احترام زیادی قائل بود و هیچ اعتراضی به داور نکردم.

را در دو نیمه وتبال املاً متفاوتی را از متان دیدیم. در واقع نیمه اول ودید اما نیمه دوم ازی را املاً از رسپولیس رفتید!

بله در نیمه اول در دقایق اول خوب نبودیم و گل بدی را هم دریافت کردیم در نیمه دوم تیم برتر میدان بود و موقعیت های گل صد درصد ما واقعا بیشتر از پرسپولیس بود. لی ند موقعیت ل دا از دقیقه نود داشتیم نه را از دست دادیم. مساوی نتیجهای عدلانه رای ما نبود و رد وبآهن ود. م ما در ند دیدار ا لی وبی داد و ما مقابل ل ر و استقلال دا از این موضوع در ند ازی مشکلات داوری ریبانگیر ما د. ا این وجود از نجا می ا انسیل الا داریم اً ر میویم و از انتهای دول دا واهیم د.

[ad_2]

Roy Christensen

متخصص اینترنت دانشجو. نینجا فرهنگ پاپ. علاقه مندان پرشور توییتر.

تماس با ما