ماجرای ل ام انوادگی ولناک در مجومرد د

[ad_1]

رارو- نیمه ارشنبه ر، لیس در ریان ل ن ساله و رزند ساله در ر مجومرد از وابع رستان اشکذر . س از ن ماموران لانتری اشکذر محل ادثه رفتند و ا سد آن مادر و سر روبرو دند. مادر و سری ا اقو ده و ل ولناکی سوزنده ده وند.

ارش رارو، ند ساعت س از این ادثه، لیس سد مردی سوازنده ده را در آبانهای اطراف اشکذر دا رد. سدی متعلق به سالهای انواده ود.

این سرنخا ارآگاهان متوجه می شوند این انواده سر وان ساله دارد، اما نشان های از او نی دارد. ا ری سر وان، لیس رزند رگ انواده را در افت دیم د و س از ده ساعت ازداشت رد.

س ازداشت، او اعترا را سه و انواده را ا او

چه اواد این ل ام آنوگی را مدست از دوستان اش انجام داده است. مدستی سال دارد و د از انجام ل ا م از اشکذر د متواری ده اند.

سر رگ الا عاشق ل سه و انواده ود است، میوید میواسته نه ساختن ند، اما موفق ان ا ا. درنهایت م نقشه لو رفته و لیس او را دستگیر کرده است.

ماجرای ل ام انوادگی اولناک در اشکذر د

انگیزه مرمورد ل ام اینوادگی در مجومرد د

سالها در مورد انگیزه اش رای ل ام انواده، اما برخی از منابع محلی در اشکذر، به نقل از همسایه‌ها به فرارو می‌گویند: پسر بزرگ خانواده از مدت‌ها قبل با خانواده مشکل داشت و دعواهایی بین آن‌ها شکل گرفته بود. اما نها رش را م نمیردند این دعواهای در و سری نتیجه ل ود.

این منابع نمیواستند، نام آن اش ود، معتقدند سر رگ انواده رفتارای

او ما موید انواده ل رسیده مهاجر و ده اند و از اشمر اشکذر مدند نابراین اوت انواده نا دری سخت است.

رخی از اهالی مشخص اشکذر ر این ده اند در انواده ل سوله سازی داشته و از مکن مالی وبی م ارخودا نابراین د نظر میرسد اتل انگیزه مالی دست نین ادثه ولناکی ده اشد.

در این میان یکی از خبرنگاران اشکذرنیوز نیز که با دادستان شهرستان اشکذر گفتگویی داشته است، به فرارو می‌گوید: مقامات قضایی هنوز در مورد جزئیات قتل به جمع بندی نرسیده اند، اما دادستان گفت تا سه روز آینده موضوع را تشریح کند.

مورد مدست در ل ام آنادگی مجومرد

گرچه گمانه زنی‌هایی غیررسمی در مورد پسر خانواده‌ای منتشر شده است، اما هنوز معلوم نیست که همه قاتل‌هایی که سال سن دارند، در قتل‌ها چه انگیزه‌هایی را دنبال کرده‌اند.

البته رمانده مدیریت استان د میوید مدست اتل، شهری ن است. اما ا میل نشدن ات لا نمیود انگیزه او را داد.

سردار اسعلی دانی رد سر وان مراه مدستش نظر روانشناس و ازجویی رار دارند.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما