لائمی نشان می دهد لخته ون «کشنده» درون دارید

[ad_1]

رارو- مرکز نترل و ری از ماری آمریکا ور متوسط دود امریکایی در سال ر اثر لخته دن انشان را از دست می دهند.

ارش رارو نقل از اهونیوز، لخته دن ون لل اصلی مرگ و میر در نان در دوران بارداری.

لای ون میوانند در رگای ای ما ایجاد وند و ریان ون را در سمتهای مختلف دن مندود. لخته میواند ریهای ما (آمبولی ریه) و ا لخته دن ون در مغز روشن ده و اعث سکته ود. لای ون سیار رناک ستند و در موارد ر معمول نده میاشند.

لخته ون ست و سانى در معرض ستند؟

لخته ون وده ا ودهای از سلولهای ونی است، شرایط یا عوامل بسیاری وجود دارند که افراد را در خطر قرار می‌دهند برای لخته شدن خون می‌دهند آنانی که ضربان قلب نامنظم دارند، بیمارانی که کنترل نشده‌اند، بیماران را به چاقی مفرط و بیماران مبتلا به بیماری‌های ارثی از جمله این افراد می‌دهند.

را لختهای وننده میوند؟

این موضوع واقعاً لخته و مچنین محل لخته وچک است که ممکن است در مقایسه با لخته رگ سیب د ابد اب باشد. محل رارگیری لخته وچک، اما در رف نظر از اندا لخته مواره ماری دی واهد ود نیاز مدیریت، درمان ا مراقبت دارد.

لائمی نشان می دهند لخته ون دارید

علائم لخته خون شامل درد، قرمزی یا تورم در یک یا هر دو پا، مشکلی و غیرقابل توضیح در نظر، درد قفسه سینه، ضربان قلب نامنظم، ضد گفتار، سرفه خونی یا از دست دادن هماهنگی است. از نجایی ون در نان بیمار لخته ون لیظر است درمان امل استفاده از داروهای رای رقیق دسن ون داروهای د انعقاد رای مک رقیق دن و لوگیری از لخته دن و رگ دن ن مورد استفاده رار م

از دست دادن و شیاری لامت است مانی ور رخ می دهد معمولا نشان دهنده وجود نگامی لخته در رگ مغز ا نخاع موضعی میود ما ن را سکته مغزی ا ادف روق مغزی مینامیم (در واقع، اما ا). این یک نام اشتباه است چرا که تشکیل می‌شود در بسیاری از موارد قابل درک است و بنابراین، واقعاً مغز در تصادفی یا لخته شدن مغز در بیمارانی که عوامل خطر بیش‌تری دارند شایع‌تر نیستند.

لائم دیگر ارتند از:

وامل ر

ورمونهای موجود در رص میوانند و ما را لیظر ا د معمول نند و اعث انعقاد. نانی در معرض ر الای لخته دن ون ستند امل سانی میاشند از استروژن اوی د ارداری استفار.

درمان جایگزینی خون، ثابت فشار خون بالا، عدم وجود خون، سطح کلسترول بالا، مصرف سیگار، بارداری، ابتلا یا بیماری بیماری، طولانی مدت در بستر شدن، شناخته شدن بیماری لخته شده ارثی، سابقه شخصی لخته شدن خون، بیماری قلبی. و اقی از مله وامل ر در مورد لخته ون ستند.

لای ون و رایط از ل موجود

اگر لب ون را ور معمول در دن مپاژ نکند ون ستهر و نامنظمتر در دن ریان میابور د من. اهش ر سالم ماریای لبی ا وردن رژیم ایی ا و ورزش منظم از. از چاقی و نگه داشتن شاخص توده بدنی زیر، حفظ LDL یا «کلسترول» بد کمتر از صد میلی لیتر در دسی لیتر، اجتناب از فشار خون بالا و افزودن اسیدهای چرب امگا ۳ به رژیم غذایی از ۲۵ عوامل گرم در هوای بروز لخته ون ستند.

علاوه بر این، زنان مبتلا به برخی از اختلالات خود ایمنی مانند لوپوس و سندرم بادی نسبت به فسفو لیپید بیش‌تر در معرض خطر در خون و سیستم گردش خون هستند که آنها را مستعد لخته شدن خون می‌سازد. اختلالات ودایمنی، ور لی ر سیاری از اندامهای دن از مله رگا ونی و ریان و اثیر میگذر.

لل لخته دن ون

پیدا لخته دن ونندی رکت ون در رگای ونی مربوط به میود اعث انعقاد از د ون ا لظت ون . در نتیجه این دیده، ون میوان لختها می دهد مه رو ر ده در ادامه این مطلب اعث لیظ دن و ایجاد لختها ون وررمنتظره میوند.

رصای ورمونی د ارداری

ورمونهای موجود در رص میوانند و ما را لیظر از د معمول نند و اعث انعقاد. لخته دن ون ارضه انبی نادر ناشی از مصرف رصصای د ارداری است. ر و این است که ر سال از ر نها نفر دچار لخته ون میود شوند.

ورمونهای موجود در رص، استروژن و روژسترون مسئول افزایش رستند. رای دیدتر د ارداری و سب رانس درمال ر را ر میند. ر ایجاد لختهون ر اثر مصرف رصای د ارداری نادر است.

اگر بعد از 35 کودک سیگار می‌کشید ترومبوفیلی یا ثابت می‌شود که خون می‌شود، به مشکلات ژنتیکی که باعث می‌شود خون می‌شود، مبتلا می‌شوید یا در حال حاضر انجام عمل جراحی می‌باشید یا هر شرایطی که مانع حرکت یا بلند شدن شما می‌شود. ر ستید و نباید از رص نوان روش ری از ارداری استفاده نید.

نگام مصرف رص، در مقایسه یک نانی از رصف استفاده نمی کنند لخته دن ون رابر افزایش میابد. ور لی، رصهای د ارداری خطر سیار درمان است و سایر افراد از رای سلامتی ر ات ن ا.

ر

ارداری

رات ورمونی در دوران ارداری ویژه استروژن میوانند را لیظر از د معمول ند و اعث ار لا ون میوانند در رگای ما ایجاد وند و سته ایی لخته میواند در ریها اعث ایجاد مبولی ریوی ده، در مغز اعث سکته مغزی و در متر موارد منجر مرگ ود.

ر لخته دن ون س از ایمان متر از درصد در ایمان است. لخته دن ممکن است در ر مانی در دوران ارداری رخ دهد، اما در سه ماهه سوم ارداری. زنان مبتلا به سایر عوارض پزشکی مانند فشار بالا، بیش از بارداری، چاقی، مصرف دخانیات، ماندگاری طولانی مدت در تخت، تروموفیلی، بیماری قلبی، بیماری بیماری ژنی روده یا مشکل بیماری مرتبط با لخته شدن خون در بارداری بیش‌تر مستعد به لخته شده است. دن ون ستند.

سیگار دن

استعمال دخانیات اعث روز مشکلات سیاری در سراسر دن میود و لخته دن از این مشکلات است. سیگار وانایی دن رای ری از لخته دن ون را مبتلا می کند و اعث میود را راحت می کند. رگای ونی در سراسر دن وسط مواد میایی موجایی در سیگار سیب دیده و ر لخته دن ون را افزایش میده.

سیگار دن

مل را

ر از راحیای مربوط به لگن، آیین م و اها رخته دن ون را افزایش می دهند. راحیایی اعث میود رک متری داشته اشید ما را در معرض رار میدهند. رکت متر ا سیب رساندن رگای ونی، ر لخته دن ون را افزایش می دهد. وشیدن وراب ساپورت و ابجایی لافاصله س از راحی اهش رخته دن ون مک مند.

مشاوره دکتر

اضافه وزن داشتن

اقی ریان ون را در سیاهرگا ُند میسازد و ر لخته دن ون را افزایش میدهد. مل ربخته در دن اعث میود رکت ون در سیاهرگا ُندتر ود و ل دن ون در این روه اش ارا ا ا. نان اق خاص الیت متری دارند این ر را ر میند.

رومبوز سیاهرگی مقی

رومبوز ورید مقی (DVT) لل رومبوز ورید مقی امل رایطی است مانع از ریان و ده ا ن را ُند میسازد. لل امل ارداری، راحی، اقامت ولانی مدت در رختخواب یک سبک زندگی تحرک است.

اختلال انعقاد ون ارثی، رصای د ارداری، سیگار دن، اقی و ماری های لبی. رومبوز ورید مقی میوانند رناک اشد اگر لخته ون در اا ایجاد ود و در ون. رن راه را ری از رومبوز ورید مقی امل ورزش منظم،

متورم دن ا

ونه میوان از ر لخته ون لاص د؟

مانی لخته مغزی ل د نها ند نه رای رفع ن وجود دارد. اگر لخته ناسایی ده ا رض ود رف مدت متر از ساعت و نیم رخ داده داروهایی وجود دارند آن مید. نابراین، ناسایی این موارد سیار مهم است. برخی از لخته‌ها را می‌توان با یک روش مکانیکی به نام ترومبکتومی از بین برد و ویژگی‌های خاصی برای مثال مکان‌یابی لازم است که آیا لخته برای برداشتن قابل دسترسی یا خیر است.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما