سرنخ دید منشأ ات در مین

[ad_1]

معلم در ستجوی منشأ ات در مین سرنخی دید دست افتهاند.

ارش های ایسنا و نقل از ساینسدیلی،یافتی نشان می دهد

مام انواع ا ما میناسیم از واحدهای میایی سانی ل دهاند. این واحدها امل دها میود ملکردهای متفاوتی در دن دارند دها از اسیدهای مینه منفردی ل دهاند ا رتیبی ا در نار م رار رفته اند. رتیب دقیق و اصول نهایی د را مشخص مند.

که ونه آن ست مولکولهای وجود مدهاند از سوالات در مورد منشا ات است. مینو اسیدها، نوکلئوبازها و ندهای موجود در ابسنگا افت

ا اینحال را نکه دها از مینواسیدهای

ام اول نیازمند وجود دارد رای ام دوم نباید داشته باشد.

دکتر “سرژ راسنوکوتسکی”(Serge Krasnokutski)

در این رآیند مولکولهای منفرد مینو اسید رای ل نجیره دیگر رکیب میوند. رای نکه نین موضوعی انجام ود ر ار اید مولکول ارج ود. ماسبت میا وانتومی ما نشان داد مینو اسید لیسین

آن ساده در این الت رای اولین مرحله واکنش اید اضافه رد و رای مرحله دوم اید.

ا لم ر این موضوع، می رهبری راسنوکوتسکی اکنون وانستهاند

کراسنوکوتسکی میگوید: به جای در نظر گرفتن مسیر انحرافی شیمیایی که در آن آمینو اسید تشکیل می شود ما می خواستیم بفهمیم که آیا مولکولهای آمینو اسید کتن می تواند مستقیما پپتیدها را تشکیل دهند.

ما این کار را تحت شرایط غالب در ابرهای مولکولی کیهان انجام دادیم یعنی روی ذرات غبار در خلاء در آن مواد شیمیایی مربوط به مانند کربن، آمونیاک و مونوکسید کربن به وفور وجود دارد.

در یک محفظه خلاء، تختی به عنوان مدلی برای سطوح ذرات به همراه کربن، آمونیاک و مونوکسید غبار در فشاری حدود یک چهارمیلیاردم فشار معمول هوا و دمای منفی 263 درجه سانتیگراد قرار داده شد.

در آن رایط د لیسین از مواد میایی ساده ل مود. نابراین اینها نجیرهای از مینواسید سیار ساده لیسین ستند و ولهای دارند دارند. ولانیرین نمون نها امل واحد مینو اسید ود.

در این مایش م لمانی وانست مینو ن را نیز ناسایی ند. دلل واکنشر سیار اد مولکولنهای

اکنون که مشخص شده است که نه تنها آمینو اسیدها، زنجیره های پپتیدی می توانند در شرایط کیهانی تشکیل شوند، ممکن است هنگام تحقیق در مورد منشا حیات نگاهمان را به جای زمین به سوی فضای بچریم.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما