ای انی ا ا ادامه دارد؟

[ad_1]

رارو- ا در اصطلاح ستاره ناسی منطقه ای نسبتاً لأ در میود ارج از و رهمین است. این منطقه «ماورای و» اما سوال وچک؛ این ادامه دارد؟

ارش رارو، درست الای سر ما سمان ا ول دانش در این اتمسفر مخلوطی از مولکولها ای وچک وا ناور ستند ا ر ار الای و، ا است و این دلیل این نام را رفته مولکولهای سیار متری دارد و ای الی ادی ن ن ا ا ال این ررده اید سفر ای رونی و سپس ادامه دادن ن ونه واهد ود؟ ایی را واهیم افت و میرسیم؟ دانشمندان می توانند بسیار از آنچه را که می بینند توضیح دهند، اما هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که ما درباره آن اطلاعاتی نداریم، مانند اینکه آیا فضا برای همیشه ادامه دارد یا خیر.

سیارات، ستاره ها و انها

ایید سفر لی رای افتن اسخ این سوال از نیم. در ابتدای سفر ود در ا، ممکن است رخی از مناظر املاً رای ما نا اشند باشد. مین از روحی از سیارات است مگی دور ورشید میرخند و رخی از سیارکا و دنباله در ا. اید دید و رشید در واقع اما رای رسیدن نزدیکترین ستاره دی، اید ریلیونها مایل را در یک نیم. اگر میوانستیم روی سریعترین اوشگر ایی ناسا ا نون ساخته است سوار ویم، اران سال ول مید ا.

ن وقت متوجه واهید د اگر ستاره را مانند آن در نریم، آنها نیز مانند رایی ر از دانش مین مینند میلیارد ستاره در آن ما وجود دارد. حالا اگر میستیم بسیار فراتر از کهکشان خودمان برویم، آن 100 میلیارد ستاره با هم ترکیب میشوند و همان منظرها را که نورهای ساختمانهای شهر هنگام مشاهده هواپیما منعکس میکنند، به ما میدادند. آراً اختراع شناسان دریافتهاند رخی مانند مین ستند، نابراین این امکان وجود دارد

ای انی ا ا ادامه دارد؟

ر ال، رای رسیدن انی دیگر اید میلیونها ریلیون مایل دیگر از را نیم. ر این ا ریباً ور امل الی است و نها ند مولکول سرگردان و رات مرموز وچک علمی. ستاره ناسان ا استفاده از لسکوپای رگ، میلیونا آن را در این محدود

الا اگر ادر میودیم یک میلیونها سال دیگر در این سفر ر را نید در ا اریکی رار نزدیکرین آن

ایانی وجود دارد؟

وب ایید لات ود را سترش کنیم و رض نیم امکان این را داریم ا انتها در این رکت نیم. ا رای میشه سفر ما از میان انا ادامه واهد افت؟ آیا در نهایت وجود دارد؟ ا در نهایت مه ایان میرسد؟ و اگر مام میود، اتمه میابد؟ اینها سوالاتی است که نوز اسخ رای نا ندارد. لیا ر مینند این احتمال وجود دارد ما رای می شود از میان آنا در ر ور نیم. در ن ورت، آن نهایت و دون ایان واهد ود.

برخی از فکر می کنند که ممکن است جهان در نهایت به خود بپیچد، بنابراین اگر می توانم به بیرون بروم ادامه می دهم، روزی از جهت دیگر به همان جایی که شروع می کنم، باز می گردیم. راهای در آن موضوع این است ره را در نظر رید و ور نید اگر ر روع رکت نید، مثلاً سمت رق و راه ود ار این را را آن نیز ادق اشد، این معنی واهد ود

در ر ورت، رگز نمیوانیم انتهای آن اَ رسیم. دانشمند در ال اضر د میداند آن ایانی داشته اشد. در واقع منطقه ای در ن انها میوند ا ایی نوعی مانع اشد را در ر این ورت و این نیز اید در ایی رار رفته اشد. اما این اور ن از نظر رخی دیگر ابل رش نیست و ور میند ا م ایانی رای ود دارد. روی م ر س در ال اضر ادر

نوشته ده وسط سنگال، دانشیار دانشگاه ریچموند در ایالات متحده آمریکا.

منبع: theconversation

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما