اوبازی از نوع اماراتی

[ad_1]

رارو- بازی‌های گاوهای رایج در اسپانیا و مکزیک که در آن حیوانات معمولاً توسط ماتادورها می‌شوند در فجیره امارات دو گاو با پیام‌های مرگبار بسیار کمتری می‌شوند.

ارش رارو نقل از میدل ایست نلاین، آنسوتر از آسمان خراشهای درخشان دبی و مسابقات شتربازی معروف مسابقه گاو بازیای در جریان در مکانی است که این سنت برای اکثر مردم امارات متحده عربی ناشناخته مانده است، اما ادامه دارد.

«دوای نشان را نید»! مفسر ا روع اولین نبرد اوها در روز مسابقه در میکروفون ریاد مند و ابرهایی از د و ار در روا

اوبازی؛  ناشناخته در روستای اماراتی/ اوبازی از نوع اماراتی دون سرنوشت لخ رای اوها

دو او نر وزن ر دها لوگرم است در الی آهی اوقات این وانات م الجثه رز رناکی ماشاگران نزدیک میوند و نان را از روی ندلی راری م. دود ن و ودک در مین رگ رای ماشا مع دهاند ا ودکانی

امیونهای امل اوها نر از سراسر منطقه در میدانی اکی ن وهای رهای و لیج مان رار رفته اشد. دود او در اطراف راکنده دهان و دای رکت نان در سراسر منطقه مد. سی ساله انوادهاش احب مزرعه های در مجاور مسابقات او رادرزاده را در اک و اینستاگرام میند مافزید: در نواحی معروف امارات نی در ابوظبی و د

رحمانه و وهین میز؟

رلاف او ازیای رایج در اسپانیا و مکزیک، در ن وانات معمولا وسط ماتادورها.

اوبازی؛  ناشناخته در روستای اماراتی/ اوبازی از نوع اماراتی دون سرنوشت لخ رای اوها

مسابقه معمول س از دود ساعت ایان مرسد و ر مبارزه ا دو دقیقه ول میانجامد. روهای مایت از وانات این ورزش را المانه و وهینآمیز لمداد رده اند.

«السید محمد» او میگوید: «هر رهنگی رای د ادی دارد، اما، ون snap است اید از ن روی نیم»؟ او با اشاره به این که به دعوا واداشتن حیوانات با طبق قوانین امارات ممنوع است میگوید که این مبارزه را تبلیغ می کنند استدلال کرده اند که این یک «رقابت» خونین «نیست و این مبارزه را با گاوبازی در اسپانیا مقایسه می کنند.

اوبازی؛  ناشناخته در روستای اماراتی/ اوبازی از نوع اماراتی دون سرنوشت لخ رای اوها

محمد میوید:

در رویداد اوبا اخیر وج انگرد لمانی در میان اضران ایستاده وند. نان میویند از ریق اب راهنمای ردشگری در مورد اوبازی در امارات اطلاعات سب رده وند.

«گونتر لیتز» در اتر ار میند موید: او میافزاید: «این گاوبازی قدری شبیه مبارزه در اسپانیا با این تفاوت است که در اینجا فقط یک گاو در برابر یک گاو نر است و نه در برابر یک مرد و در نهایت گاوها نمی‌میرند. ما اوبازی سبک اسپانیایی را دوست نداریم».

اوبازی؛  ناشناخته در روستای اماراتی/ اوبازی از نوع اماراتی دون سرنوشت لخ رای اوها

snapkom انوادگی

اوهای نر مان رای ارهای اورزی از نوب سیا وارد امارات شد خانواده عیسی این حیوانات را پرورش می دهند یا آن را بین 5000 تا 40000 درهم (حدود 1360 تا 10900 دلار) میخرند و با کمک از کارمندان مزرعه هر جمعه بعد از نماز حدود 17 گاو را برای جنگ آماده می کنند.

او میگوید ا مانی ودک و اوها رای نبرد ماده دمای دن اوها را اندازه ری مینیم و نان ا میدهیم». او ستینه را الا د و ازویش را در رف رگی از مقوی او رو رد: مخلوطی از ندم، رما، سبزی و.

سی لباس اماراتی معروف اندورا ا دشداشه ا وزک ا میرسد را وشیده مود: سی و انوادهاش میویند د نریحی نسل نسل منتقل ده ایان دهنده.

اوبازی؛  ناشناخته در روستای اماراتی/ اوبازی از نوع اماراتی دون سرنوشت لخ رای اوها

سی میافزید: او میافزاید: «ان ار مردم را دور م مع میند». او م نین است د دارد رورش اوها و اوبازی را رزندش نیز موزش می دهد.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما