[ad_1] رارو-نظر می رسد اینستاگرام در ال ار ر روی ند ویژگی دید است. الساندرو پالوزی در ادامه ی ررسی این ویژگی است می ردازیم: اشتراک اری مستقیم Reels در س وک این ویژگی ما آن امکان را می دهد دون نیاز به انجام مراحل اضافی Reel Reels را در اینستاگرام اشتراک ارد، اید نه “Recommend on Facebook” س از ن می واند Reels اینستاگرام ود را در سبوک اشتراک ارد. ود دستورالعمل های ویرایشگر Story و Reels اینستاگرام سعی

تماس با ما