(ویدئو) لذت راقیها در رم معدنی س از اعدامهای داعش

[ad_1]

«حمام العلیل» مکانی بود که هشام در دوران کودکی به همراه پدرش به آنجا رفت و داشت و پس از سال‌ها واقعه با مرمت این مرکز واقع در شمال عراق او به تنهایی به حمام بازگشت، چرا که پدرش در سال ۲۰۱۶ به دست تروریست‌های داعش رفت. دام د.

ارش رارو، استخرای مام العلیل در ری ر مام العلیل در دود لومتری موصل رار دارد و دلیل ارهای روه داعش در مان رف این من ناخته است.

مانند ما مناطق موصل، ساکنان سرعت ند از ساختن را سال س از رون راندن ریا از منطقه ساکن میند. ماهای نگ نوز ور امل التیام نیافته است، ازگشایی مام العلیل در ماه وئن در سواحل دجله، دجله، دری اا.

ام الد در الی در لبه وض مدور نشسته ود، میگوید: رین افرادم را از دست دادم.

داعش پدرش را که سرنگ پلیس عراق بود، همراه با صدها نفر اعدام کردند که اجسادشان در نوامبر 2016 در یک گروه گور جمعی در نزدیکی دانشکده کشاورزی در حمام العلیل، در فاصله چند صد متری کشف شد.

وی دری ساله است افزود: دردی در لبم دارم. من درم اینجا میمدم، درم الان رفته و من میمانم.

این مر و نوان ماساژور در این مرکز ار میند و ور منظم در

در اتاقا ا ا ا اری ده، مردان و ودکان

ادیدکندگان ا وشیدن لباس نا، سبز و داغ را در اسها ر میند و افل از وی ند د وگرد روی.

مرد سالخورده های از ویلچر ود اده میود و در الی دستانش را دراز رده است، دیگران او مک د میان.

این مرکز در سال ساخته شده است، میوانند نه ادیدکنده

در اده روها اطرا روشندگان ابانی در رفها ود ریا لاستیکی رو از ل وگرد را مشتریان ر ر ر.

سلام ادل سن از داد رای ازدید از مام مد. این سی و ند ساله میوید: راستش من دود سال اینجا

وی افزود: رادرم از ماری سوریازیس رنج

س از ست دا در سال مامه ها مچنان مقصد محبوب رای رای ازگرداندن ن وه سابق، مقامات در سال ارهای مرمتی دود نیم میلیون دلاری را از ردند.

مواردی که احمد عزیز احمد، دستیار مدیر تأسیسات به خبرگزاری فرانسه توضیح داد، مواد به دقت انتخاب شدند تا در برابر خوردگی و بیماری ناشی از آب گوگرد مقاومت کنند.

او میگوید: او از اعلام افتتاحیه، ورود روهای ردشگری از مام استانهای راق در روز دوم از د.

وی افزود انوادهای مقیم ارج از موصل و ردشگران لمانی و انگلیسی نیز مده اند.

این مرد سوء استفاده از ادیا و اشغال داعش را ا و ارت موصل وسط مغولها در رن سیزدهم مقایسه می کند.

داد ربانیان نوز مشخص نیست. احمد میوید: نا را آنه اعدام ردند و ا ولدوزر دفن ردند.

در همین حال، خالد محمد محمود، مدیر منطقه حمام العلیل، گفت که این منطقه همچنان به خدمات و زیرساخت های بسیاری نیاز دارد و حمام العلیل نیازمند حمایت مستمر است، زیرا اکنون شروع به بازگشت به زندگی کرده است.

وی افزود: اولین نیاز ایجاد مارستانی است که مردم دمات رسانند، وضعیت در ال اضر رو وخامت داشت.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما