(ویدئو) سب درآمد ا روش نسخه رده

[ad_1]

خانواده‌های مصری چندین دهه است که پرده کعبه را با نخ طلای گلدوزی کرده است و با وجود این که هم اکنون در عربستان آماده می‌شود اما احمد عثمان در قره این کار را ادامه می‌دهد.

به گزارش فرارو، صد سال پیش، پارچه‌های دوخته شده توسط خانواده احمد عثمان در صفوف بزرگی که پرده کعبه را حمل می‌کرد، به مکه فرستاده شد، امروز عثمان (51 ساله) در مغازه خود در یکی از کوچه‌های خان‌الخلیلی در قلب قاهره، شبیه است. نعتگرانش از رانی مواد اولیه و اهش مگیر ردشگری رنج میرد.

احمد مان ا وجود وضعیت اقتصادی در مصر و رانی دید، لاش رده این snap آنوادگی و مقدس را ند. اهش دید درت رید اعث ده الاهای الا و دست ساز رای مصری معمولی رقابل دسترسی اشد.

در سال دربزرگ مان این افتخار ر را دست ورد وش را ا را لا ا نقره لدول د مان اد میورد وشش مراسم مقدس ود.

سالیان متمادی رده نوان دیه از سوی ورهای مختلف اسلامی ارائه مید. از رن سیزدهم، نعتگران مصری ار و لدوزی رده را ر ده رفتند. اما از سال ماده سازی رده در ادشاهی ربستان سعودی از د.

در احمد مان را که ود را ار نبیند، ود را وقف لدوزی نشانهای نظانای نظامی رد و در میان مشتریان ا و. او اَ افتخار میوید لباس نظامی مال دالناصر و انور سادات را لدوزی رده است.

مد مان گزارشی رانسه مدتاً در لدوزی ات رآن ر روی منسوجات و مچنین ساخت مدلدهان وشش

او میوید: اکثر جمعیت ما از رده را میواهند.

قیمت یک تکه کوچک از یک کپی از پوشش از صد پوند مصر (5.3 دلار) شروع می‌شود، اما برخی از محصولات ساخته شده ممکن است هزاران دلار قیمت داشته باشند، مانند ماکت درب کعبه، که از نسخه اصلی می‌گوید. ابل نیست.

از مان روع مههری ووید-19، او دیگر از دو در ماه نمیروشد، در الی ر ل از ن ر روز م.

با وجود این، عثمان میراث خانوادگی خود را در کارگاه خود حفظ می کند، کارگاهی که با پارچه های تیره رنگ آمیزی شده و با آیات قرآنی که با نخ های طلا دوزی شده، روشن شده است.

ا این ال، افتن وانان رای ار مشکل است، را نا رجیح میدهند ا مسافرکشی

مان ادعای مندرج نها دود ده ارگاه لدوزی واقعی اقی مانده است.

اما او مصمم است میراث را در مصر

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

تماس با ما