(ویدئو) سالی دید در مال راموش ده نیا

[ad_1]

در مال نیا ا سالی سترده روبروست، ساکنان روستای ورابول وتای وحشی میورند. سه سال است اران اندازه افی نباریده است و رسنگی ودکان و رگسالان را دیدند.

ارش رارو، لوکا متیر از ساکنان این منطقه میوید او میگوید: این نها راه رای نده ماندن است.

داقل میلیون نفر در اخ ریقا در منطقه دترین سالی در سال آخر رسنگی دید روبروستند.

حدود چهار میلیون نفر در فراموشی زندگی می‌کنند و این جمعیت به طور پیوسته در شمال کشور در سال جاری افزایش یافته است، اما این بحران در بحبوحه مبارزات انتخاباتی آسیب‌ها و پرهزینه مورد توجه ملی قرار نمی‌گیرد.

بر اساس آمارهای دولتی که در ژوئن منتشر شد، حدود ۹۵۰ هزار کودک زیر پنج سال و ۱۳۴ هزار زن باردار یا شیرده در مناطق خشک دورافتاده کنیا به شدت دچار سوءتغذیه هستند و به کمک نیاز دارند.

وضعیت رسنگی ر معیت سه رستان سیب دیده از مله رستان مارسبیت در استانه دیل دن الت است.

بانک جهانی در ماه ژوئن پیش‌بینی کرد که خشکسالی، همراه با بحران اقتصادی ناشی از حمله روسیه به روسیه، بهبود اقتصادی را از پیامدهای همه‌گیری کووید-19 با مشکل مواجه خواهد کرد.

اما در رنامه های سیاسی ارائه ده از سوی نامزدهای ریاست ماهوری نیا

در ول این ورها نهای الای زندگی در رگترین اقتصاد رقیق ریقا، نگرانی های بیان ده وسط ساکن اشع

رودخانها و اها د و مراتع دیل رد و ار ده است و نه در نیا از .5 میلیون رأس دا دا.

در دشت‌های صخره‌های بورابول، اجساد حیوانات پراکنده می‌شوند، در حالی که خانواده‌ها از شیر و گوشت برای رژیم غذایی خود استفاده می‌کنند و برای غذای رنج می‌برند.

ایریبیو وتیا، ساله اهد مرگ ایش وده است و وست نها نوز روی لبه اش ده ود.

او در الی مقداری وت در دست دارد ورت

ورابول منزوی است و مانند سیاری از روستاهای مال نیا، مدرسه، اده، مغازه ا درمانگاه ندارد. نزدیکترین روستای لویانگلانی در لومتری ورابول است.

کاروتی کانینگا، استاد پژوهشی مؤسسه مطالعات توسعه در دانشگاه نایروبی، می‌گوید، می‌گوید، مشارکت رای‌دهندگان را مشاهده نمی‌کنند و مواد خشکسالی را به طور کلی در سکوهای انتخاباتی یک عامل برنده نیست. وی افزود: این موضوع رای رکسی این موضوع را مطرح می کند ند رر مام واهد د.

مشکل سالی ممکن است یک سال در مال نیا ادامه ابد، در ورتی

به عنوان مثال، حدود 1.92 میلیارد دلار برای کمک به افراد یا حدود 86 درصد از هدف بر اساس نظر سازمان ملل متحد، در مورد مشکل خشکسالی در کنیا، تنها 17 درصد از مبلغ درخواستی جمع آوری شده است.

در مین ال، نههای ارسال ماکا دلیل آمدهای نگ منحصر به فرد را مواد ایی و نفت افزایش می دهد.

مز ارسو از ورلد ویژن، از سازمانهای رو آن، میوید: مکی ما ارائه مینیم ره در اقیانوس است.

دولت نیا میوید از مانی سالی در ماه سپتامبر نوان اجعه ملی اعلام د، از مان در ملارد .

استفان ماوینا، معاون میساریای منطقه لوانگالانی، گزارشی رانسه : ما در رایط اقتصادی سختی اسپری مینی ما ر اری را در د وان دولت رای مایت از وامع انجام میدهیم.

در ورابول روستاییان از اه لوده میند و منتظر رسیدن مک ستند.

ایریبیو وتیا، ساله، میوید: ما سی را نداریم ما مک ند. من مواهم مردم ما در ال مرگ ستیم.

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما