(ویدئو) را ل الدار اردار را ار و اش را رون دند

[ad_1]

رای رسنه س از و ریز ل الدار این وان را اردار ود ار رده و اش را از مش رون.

ارش رارو، این اتفاق لخ وسط آرین رائه، راهنمای میدانی ساله در ات وحش ریقای نوبی ده است.

او در این اره میوید: من مهمانان در ساعت از رادیو نیدم ند ر در نزدیکی مرکز رهگاه وابیدهاند. منظره رها راهنماهای دیگر الی نبود و ما نوز لومترا دورتر ودیم. رف نظر از این، میم رفتم رانندگی دیده بود اشیم.

ما دود ساعت و نیم س از راخوان محل رسیدیم. نا نوز دراز ده وند، اما مدت ادی نبود. د از ند د لند دند و سمت اده رکت ردند. ا وجه اینکه لات ر ود، ماشینهای ادی در اطراف اوندند. اد رفته ام این است وان راه دهم و راه نها را مسدود نکنم.

ما انگیزترین منظرها را داشتیم، را مام را به سمت آده رکت ردند و از لوی ما ور ردند. ما سیار آن ده ودیم و مهمانان من سیار وشحال ودند.

از نجا میم رفتیم رای آرامی راحت سمت مانکو رویم. وقتی نجا ودیم نیدم رای نوشیدنی نار مده اند. می د لهای از لهای الدار رای نوشیدن مدند و سمتی رفتند را در ن وندند.

میردم در احساس احساس است. سمت آیین اده رشتیم. میم رفتم در نار له لهای الدار منم و از رافیک دور اشم. اگر ر مینید ارچی در ال ار است، رین ار این است ار را دنبال نید، نه ارچی.

ما نقطهای دا ردیم در ن میوانستیم م لهای الدار و م رهایی را از دور میآیند، نیم. نگامی ر الای رسید و ل الدار را دید، لافاصله م د. له نزدیکتر د و نمیدانست ن رف در انتظارشان است.

در الی نها ند متری ر رسیدند، او رید و سمت نها دوید. له رشتند و رای آن ود دویدند. متأسفانه، مرتکب اشتباه مرگبار د و سمت ر دوید. ر موفق د او را رد. مابقی رها ازجمله دو نر وان، مواد دیگر و وله از راه رسیدند. در مال ر لحظهای مهاش را رها رد و ل الدار سعی رد رار ند، اما ایدهای نداشت.

وقتی او را مین دند، ازی مام د. از و ریز ا ن ل الدار وسط رها دود سه دقیقه ول د. دم نمی تواند در ن ماشای نین احساس ود را ندارد.

ادیدکنندگان نم این رای من احساسی واقعی از ماجرا ود. ما مدتی ا وردن نها را ماشا ردیم و از محل ارج دیم.

در نج سالی نوان راهنمای میدانی ار ردم، این مین ار موفقی ود من اندازه افی این امتیاشت من لاشهای ادی را دیده ام، اما موفق را دیده ام، اما این لی نزدیک ود. ریباً نظر میرسد ما در ال ماشای ن از لویزیون ستید.

اگر این فرصت را پیدا کنید که چنین چیزی را مشاهده کنید، خوب است که در آن احساسی باشید، اما مهمتر از همه، متوجه شوید که چقدر خوش شانس هستید که انجام کارها را انجام دهید که طبیعت را انجام می دهند.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما