(ویدئو) دختران و سران ناشنوا در رویای رآن

[ad_1]

در مدرسه آن روزی اسلامی در محلهای در ومه ر وگیاکارتا اندونزی، دای لاوت رآن در ا نیده در این مدرسه مذهبی رای ودکان ناشنوا است و در اینجا دان موزان

به گزارش فرارو، طبق گفته وزارت امور مذهبی اندونزی، مدارس شبانه روزی اسلامی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی در اندونزی هستند و حدود چهار میلیون دانش آموز در 27 هزار موسسه در سراسر کشور آموزش می‌بینند.

اما این مدرسه روزی اسلامی از معدود مدارسی است موزش دینی رای دان

این مرد چند ساله در چند سال از این که آن ناشنوا است

اکنون میزبان سر و دختر ناشنوا از سراسر مجمع الجزایر است رویای افظ دن را دارند. ا ورت ربدری روی مین مینشیند و در الی

این موزش دینی رای ودکانی است رگز در مورد دین ا رآن نیامو اندخته و آن مادری نها اندونزیایی : مشکل سیار اد است.

در اتاقی متری (33 وت)

رای دانش موز ساله لایله ا اولحق، ل در مدرسه اعث ادی و رور والدینش ده است.

دیمیرین دانش موز مدرسه گزارشی رانسه : من میواهم ا مادر و درم روم… مواهم اینجا معلم وم.

محمد، دانش موز سالهای دو سال است در مدرسه نام

او رآن را من است، از ریق مترجم رگزاری رانسه : من اینجا لی وشحالم. در آن سیار ساکت است، سی نیست ا او نم، را س ناشنوا نیست، مه ادی ستند.

هم کهفی و هم خیرین بودجه مدرسه را تامین می‌کنند و کودکان خانواده‌های فقیر که پرداخت هزینه‌ها را ثبت می‌کنند ۱ میلیون روپیه (۶۸ دلار) برای کتاب، لباس فرم و لوازم بهداشتی، اجازه تحصیل رایگان دارند.

این ودکان مچنین در رشته وق اسلامی، ریاضیات، لوم و

اما دیگر از را مدرسه، افزایش اعتماد نفس ودکان نوان اعضای م نوایی امعه است.

نال ریفین سر ساله اشرفی در مدرسه ل میند، گزارشی رانسه : از مانی او مده است دیگر احساس رمندگی نمی کنند. او من دا او را اینگونه ریده است و او املاً او را رفته است.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما