وش مصنوعی متا مطالب ویکی دیا رارسی میند

[ad_1]

رارو-سازمان رانتفاعی ناد ویکیمدیا این نیاد اخیرا در لاش ای دید از درت وش مصنوعی ره رده.

ارش رارو، م وش مصنوعی متا ابتکار اتی دیدی رای ود استنادات ویکیدیا راهاندازی رده است. بررسی رای اطلاعات موجود در ویکی دیا استفاد میوند، ویژگی ناقص ا نادرست است.

مقامات ررسی مطالب ویکی دیا، اورقیا را دوبار ررسی میند اما مانی داد مقالات دید از مقاله در ماه میرسد، نه در ررسی مشکل میورند. این نتیجه است که باعث استفاده از ابلیت ماشینی ای نیروی انسانی در این مینه ده است. م متا میوید این اولین مدلی است میواند دها ار مقاله را ور ودکار اسکن و نها ر. منبع ابل استناد مجموعه داده از میلیون وب مومی است. متا میوید این ابخانه منبع از Sphere نام دارد، رگتر و دهتر از ر مجموعه است اکنون رای اا آن

وش مصنوعی متا مطالب ویکی دیا رارسی میند

منظور افتن منابع مناسب رای این ار، الگوریتم های ود را ر روی میلیون استناد ویکی داد رهران این الگوریتم، سیستم را ادر میسازد یک منبع واحد رای د اعتبار ر ارت در نظر رد. اگر مطلبی نامربوط نظر می رسد، این سیستم منبع ری ا متن این ادعا را ایید میند، نهاد سپس ویرایشگر انسانی این نهاد را ررسی و ایید میند. این ما الان د دارد ات و را سیستم امع دیل ند. نا د دارند مرور مان لتفرمی ایجاد نند ویراستاران

متا این روژه را منبع از در نظر رفته است که یک متخصص ارجی واند ابزارهای دیدی رای وسعه سیستان ما نویسندگان این مطالعه میویند: ما امیدواریم وانیم از این سیستم رای مک لاشای راستیآزمایی و افزایش ابلیت اعتماد مولای الا الا الا.

منبع: thenextweb

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما