ودکان در ره افراد ماسک دار مشکل دارند!

[ad_1]

رارو- ر اساس مطالعه دیدی وسطح دانشگاه ورک انجام د، ودکان در دانش میویند من موضوع

ارش رارو، پیش از این تحقیقات منتشر شده بود که نشان میداد از ماسک مانع تشخیص چهره در بزرگسالان نیز می شود اما این مطالعه جدید که توسط متخصصان دانشگاه یورک به انجام رسید، 72 کودک 6 تا 14 سال را مورد بررسی قرار داد تا ببیند آیا آنها را تجربه کرده اند. مشابه رگسالان است ا ر. این ودکان در معرض نمایش رای رار رفتند ا دون نقاب ودند و ورت وارانه

آرزو، استادیار دانشکده دانشگاه ورک و نویسنده ارشد این مطالعه، میوید: ما از اطلاعات ره رای نا ویژگی های مختلف در مورد مله نسیت، snap، لق و و و نیات استفاده مینیم. ارت دیگر، موضوع نها ر سر ناخت افراد، افراد نیستند لکه دریافتی ری مرتبط با املات اجتماعی ما موست من ر. نابراین، ما از این اطلاعات رای ردن املات اجتماعی ودکان استفاده می کنیم.»

ودکان در ره افراد ماسک دار مشکل دارند!

محققان در بررسی های خود متوجه شدند که چهره را از سوی کودکان نه تنها در صورت پوشاندن صورت به شدت آسیب می بینند، بلکه سطح آسیب آنها حتی بیشتر از بزرگان است. در واقع، نتا آن ررسی نشان می دهد ودکان در رهان این مطالعه همچنین نشان داد که کودکانی که چهره هایی که به آنها نگاه می کنند ماسک دار است، در مقایسه با چهره هایی که اینطور نیست، چهره ها را متفاوت می کنند. ارت دیگر، وانایی نها رای ردازش لنگر رها، رای درک ره روری است، مختل ده و ودیلیر مر .

ور معمول، انسانها ره را نوان روید میوید: دانش آموزان از نسخه کودکانه تست حافظه صورت بریج – معتبرترین کم سنجش های ادراک چهره در انسان – برای آزمایش کودکان مدرسهای در تشخیص چهره و بدون ماسک، و هم وارونه استفاده می کنند. این اویر ور مرتبه در رابر ودکان رار رفت و از نا واسته د ا ره روبروی ود را ناد.

ودکان در ره افراد ماسک دار مشکل دارند!

فروید میگوید: «اگر پردازش کل نگر مختل شود و متوجه اشکال شود، این احتمال وجود دارد که کودکان در جهت یابی از طریق عوامل اجتماعی با همسالان و معلمانشان نیز دچار مشکل شوند و این می تواند مشکلاتی را ایجاد کند که پیامدهای ناگوار مهم است. ل میدهند. ا وجه اهمیت اجتماعی رها در املات، این نیست واهیم راحت از نار ن ریم». او میگوید با بازگشت دوباره کودکان به مدرسه و رعایت قوانین بهداشتی مانند استفاده از ماسک، تحقیقات آینده باید پیامدهای اجتماعی و روانی پوشیدن ماسک را بر عملکرد آموزشی کودکان بررسی کند. ور ودکان ا مسا در نین محیط اجتماعی

منبع: scitechdaily

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما