واکنش لیرضا انبخش دایی از اینوردلیرضا انبخش وینگر ایرانی ملی وتبال ایران، د از دایی از م رایتون انگلیس راهی اینورد لند د. انبخش سال نتوانست نطور اید در اینورد ملکرد وبی داشته باشد و مین موضوع اعث افزایش انتقادات از.

این عزیز در ا رین وی ود اکید رد از ور در اینورد وشحال و راضی است، ولی اید رای ل اند.

انبخش : از ودم ر از نچه سال انجام دادم انتظار دارم. ازیای وبی م وجود داشت، اما من اید ر اشد. دفم این است ل ری داشته اشم، لهای ری نم و اس لهای ری دهم. سال موفق نشدم، اما سخت ار منم الان ن دست ابم.

ایرانی انورد درباره ارهایی ا این ال، در سالهای متوالی مسابقات ادی را از دست داده ام. رای من وب ود وانم اینجا ر سه روز ار ازی نم، اما ملکردم اید ر مید. مرحله اول ماده سازی مام ده است و مام لاشم را منم ا رای م مهمتر اشم.

انبخش مچنین ا اشاره نالیست دن اینورد در مسابقات لیگ نفرانس اروپا، ادآور د: من ازیکن . م در اولویت است. سال ما لی وب ار ردیم. البته نوان ازیکن ما میواهید در ر مسابقه ازی نید، اما مهمتر این وود ازیایمان را رسال اگر ازی نمیکنید، اید دیگران مک نید ا رای ازیا ماده وند.

«آیا رجیح نمیدهی رای ازی ردن ر دیگری روی؟» RTV Rijnmond : در اینورد واقعاً احساس وبی دارم. واداران اینجا رینای لند استند و ویپ البته بهترین ورزشگاه است. رای من میشه انتخاب داشت و ن اینورد ود. میدانم مردم از من انتظار دارند اکنون ازی نم. من سعی می کنم این را انجام دهم.

وی اِ اشاره لا مردم ایران اشگاه اینورد : وقتی اینجا مدم، امهای ادی دریافت مردم ایران ما را دنبال و ر از را ماشا می کنند. این موضوع وشحال ننده است. این احساس را دارم نه نه اینجا، لکه نجا م مردم رفدار واقعی اینورد استند. منین رای نها مهم است من در اینجا ملکرد وبی داشته ام.

بازیکن تیم ملی ایران و تیم فاینورد هلند در پایان درباره گفتگویش با هواداران و حتی کودکان اظهار کرد: خوب است که با مردم در فوتبال، در مورد فاینورد، در چند سال اخیر و در مورد انتظارات آن‌ها از من و تیم برای فصل جدید. نم. منین ا ودکان. وقتی وچک ودم، رویای من این ود وتبالیست وم. من دقیقاً میدانم در ن نا میرد و میواهم مهپرسات نا اسخ دهم. رای مهم است در مسیر درست رار رند. نوان وتبالیست اید مه مک نید ا ر وند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم