واکنش لیرضا انبخش دایی از اینورد

[ad_1]

لیرضا انبخش وینگر ایرانی ملی وتبال ایران، د از دایی از م رایتون انگلیس راهی اینورد لند د. انبخش سال نتوانست نطور اید در اینورد ملکرد وبی داشته باشد و مین موضوع اعث افزایش انتقادات از.

این عزیز در ا رین وی ود اکید رد از ور در اینورد وشحال و راضی است، ولی اید رای ل اند.

انبخش : از ودم ر از نچه سال انجام دادم انتظار دارم. ازیای وبی م وجود داشت، اما من اید ر اشد. دفم این است ل ری داشته اشم، لهای ری نم و اس لهای ری دهم. سال موفق نشدم، اما سخت ار منم الان ن دست ابم.

ایرانی انورد درباره ارهایی ا این ال، در سالهای متوالی مسابقات ادی را از دست داده ام. رای من وب ود وانم اینجا ر سه روز ار ازی نم، اما ملکردم اید ر مید. مرحله اول ماده سازی مام ده است و مام لاشم را منم ا رای م مهمتر اشم.

انبخش مچنین ا اشاره نالیست دن اینورد در مسابقات لیگ نفرانس اروپا، ادآور د: من ازیکن . م در اولویت است. سال ما لی وب ار ردیم. البته نوان ازیکن ما میواهید در ر مسابقه ازی نید، اما مهمتر این وود ازیایمان را رسال اگر ازی نمیکنید، اید دیگران مک نید ا رای ازیا ماده وند.

«آیا رجیح نمیدهی رای ازی ردن ر دیگری روی؟» RTV Rijnmond : در اینورد واقعاً احساس وبی دارم. واداران اینجا رینای لند استند و ویپ البته بهترین ورزشگاه است. رای من میشه انتخاب داشت و ن اینورد ود. میدانم مردم از من انتظار دارند اکنون ازی نم. من سعی می کنم این را انجام دهم.

وی اِ اشاره لا مردم ایران اشگاه اینورد : وقتی اینجا مدم، امهای ادی دریافت مردم ایران ما را دنبال و ر از را ماشا می کنند. این موضوع وشحال ننده است. این احساس را دارم نه نه اینجا، لکه نجا م مردم رفدار واقعی اینورد استند. منین رای نها مهم است من در اینجا ملکرد وبی داشته ام.

بازیکن تیم ملی ایران و تیم فاینورد هلند در پایان درباره گفتگویش با هواداران و حتی کودکان اظهار کرد: خوب است که با مردم در فوتبال، در مورد فاینورد، در چند سال اخیر و در مورد انتظارات آن‌ها از من و تیم برای فصل جدید. نم. منین ا ودکان. وقتی وچک ودم، رویای من این ود وتبالیست وم. من دقیقاً میدانم در ن نا میرد و میواهم مهپرسات نا اسخ دهم. رای مهم است در مسیر درست رار رند. نوان وتبالیست اید مه مک نید ا ر وند.

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما