نماینده: در اب راجا مجلس در محدوده انون رخوردند

[ad_1]

ند ای است موضوع اب در ای مجازی رند ده و نوعی دودستگی میان اربران ایجاد رده است. اما این دودس نها ای مجازی نمی شود در ایامعه در مورد ساسیت و دیل داغ میان ده او از ماری از آن معه نیز ر م اف و اب در امعه د می ند.

به گزارش جماران، در این خصوص سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بحث عفت و عفاف در وجود تک انسانها نهانیده شده و بالطبع انسانها از برهنگی خوششان نمی‌آید. ارانیان ا مدن از ار سال اول رده اند این ارزشا ایبند ستند. اب و اف را انوادها امنیت روانی وجود میورد. سی نجارشکنی می ند در آن ود این ار را انجام نمی دهد مانی ا انوادام رون می روم و می نم انم ا ایی نجارشکنی می ند نی امنیت روانی ما را ر.

وی ادآور د: مجلس انون اب را ویب رد و راجا اید در محدوده انون ا متخلف رخوردند. اما این نکته قابل تامل است که ما در مراسم شهید سلیمانی، در برنامه های 22 بهمن، روز قدس، شبهای قدر و دعای عرفه هزاران خانم داریم که شاید حجابشان کامل نباشد اما این دلیل بر بیاعتقادی آن ها نیست، دعای اهلی، نماز و روزه ما هستند. اید اینها را ا نجارشکنان نیم.

وجه اضر رخوردهای سلبی نیستیم

وی ادامه داد: ما وجه اضر رخوردهای سلبی نیستیم، را اقناع ایجاد نمی کند. اما اگر روه انگشت ماری اشند واهند مه را مورد مه رار دهنده

سیاست ما ن دیانت ما است

یزدی‌خواه در باب حجاب که با توجه به سخنان برخی از خطیبان‌ها، جمعه به امری سیاسی نیز تبدیل می‌شود، گفت: گاهی اوقات برخی از مطالب و جهت‌ها را هدایت می‌کنند، کلی دین ما عین سیاست است. امبر ما مگر امبر دا نبود، س را ومت اسیس رد؟! ومتداری و سیاست است. دین ما ا سیاست میخته است. نمیواهم ویم سیاست ما نیست، اما مرزهای مشترک دارد. وظیفه معه است در این مینه سخن وید. اگر معه ر ندهد اش ناقص است او اید وصیه وا ند. موید من ودم و ما را وا وصیه میکنم. ال وا ست؟! وا ارت از نگهداری، ود نترلی و وجه واجبات است.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما