«نقشه نج» ار اب snap در نوب! (نقشه لنک)

[ad_1]

رارو- چند سخن گفتن نقشه گنج بیشتر به سرگرمی برای کودکان و یا دست مایها برای داستان ها و فیلم ها تبدیل شده است هر چند که از آنها هنوز هستند که به یافتن چنین نقشه هایی باور دارند. شاید جالب باشد که در میان دانشمندان نیز چینی وجود دارد و اکنون می شود گروهی از آنها نقشه گنجی در اختیار دارند که می توانند آنها را به مخفیگاهی 300 هزار شهاب سنگ در قطب جنوب بیان کرده اند.

ارش رارو، آبسنگا در سرتاسر آن سقوط میند اما محیط ست و رآیندهای ا این ال، مع وری اب نوب ا نظر ار اقت رسا و رناکی است. اما اگر «نقشه نج» وجود داشت محتملترین مکانها رای افتن اب سنا در نوب را نان میدان مان.

بر همین اساس، پژوهشگران دانشگاه صنعتی دلفت هلند، مصنوعی برای ایجاد یک نوع نقشه گنج برای شناسایی مناطقی که شهاب سنگها با احتمال زیاد در آنها پیدا می کنند، استفاده کرده اند. ورونیکا ولنار سرپرست این مطالعه در نشریه پیشرفت علم منتشر شده، گفت: «از طریق تجزیه و تحلیل و تحلیلهایمان، متوجه شدیم که مشاهدات ماهوارهای دما، سرعت جریان یخ، سطح پوشش و هندسه پیشبینی کننده های خوبی برای مناطق مناطق غنی از شهابسنگ هستند. رمین اساس ما نقشه نج ود راحی ردیم و انتظار داریم درصد دقیق اشد».

«نقشه نج» ار اب snap در نوب!  (نقشه لنک)

بر اساس این مطالعه، مطالعه استف لرمیت به همراه استادیار دیید تکس از دانشگاه تو دلفت در این مطالعه شرکت کرد، گفت: «ما منطقه غنی از شهاب سنگ را پیدا کرده‌ایم که هرگز اکتاف نشده و جالب اینجاست که نسبتاً نزدیک به ایستگاه‌های تحقیقاتی هستند.»

نوب مع دهاند و در وای سرد و ابانی این اره دهاند. درون اره رو میروند. . اگر الا مانع رگی رخوردند، در نقاطی مانند وها ماورای نوب رقی، ر الا میند ن د ماب. لاوه ر این ادهای نوب دریج ا را رسایش می دهند و اب ا دایت مکرر و ر سطح، این روند رار میود ا وجه مان افی، مع ابل وجهی از اب ماد اد .

شهاب‌ها بسیار کوچک هستند، بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به صورت ظاهری از فضای شناسایی کرد، اما اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم ماهواره‌ای مانند دما، سرعت جریانیخ، سطح شیب و نحوه انعکاس امواج رادار توسط یخ، ترکیب همه آن‌ها و استفاده از ماشین‌ها، می‌گویند. میوانند محل مع اب در سطح را نی ند. از مناطق اوی داد ادی اب اس در مناطق این اره رار دارد. ای ناسایی و مع وری اب مامورا ماموریتای میدانی نوب سان مند.

«نقشه نج» ار اب snap در نوب!  (نقشه لنک)

ولنار در آنیه مطبوعاتی : لاوه ر این، ارشای مربوط به موفقیت ماموریتای ازیابی رای دور دن این مشکل، ما روش دید ا مینه در الور، نی وش مصنوعی، ردیم. این روش میوانند نقشهای دقیقی از محل مع اب آن را را ایجاد می کند و خطر اکتشاف نها داقل ر. رای ستجوی اره نوب و مکانهایی ا انسیل الا رای افتن اب snap ا، میوانید نقشه نج را در اینجا ند.

منبع: universetoday

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما