مهره لیدی ایران در مذاکرات وین

[ad_1]

«بروکراتی رای مام ول» سی در ارنامه اری ود ا مه دولت از ناح ا راست اررده است.

به گزارش اکو ایران، مهدی صفری، در هر چهار دولت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، سمتهای دیپلماتیک مهمی داشت، از جمله 2 سال به عنوان کاردار سفارت ایران در آلمان (1989-1991)، 3 سال به عنوان سفیر ایران در اتریش (1992) -1995) و 6 سال نوان سفیر ایران در روسیه (1995-2001) دمترده است.

وی در دولت دوم اتمی، نوان رئیس جمهور در رژیم و رژیم غذایی دریای ر افت. ملکرد وی در این مینه مدافعان و منتقدان دی دارد. او در ن سال ا مدافع استفاده از روش ریاضی رای دریا سیم ود. ظاهرا در این روش سهم ایران 20 درصد عنوان می شود اما بر اساس یک گزارش تحلیلی این مدل در اجلاس عشقآباد دردسر ساخته شده است زیرا وقتی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به آن می رسد در محاسبات طرف مقابل سهم ایران به چیزی در حدود 11 می باشد. مشاهده کنید. روایتایی از سوی مدافعان ری میود و ن مشخص نیست.

مهدی ری، معاون وزیر ارجه

(2005–2007) اما سال د و س از دتر دن روابط در سال 2014 لی اصغر اجی، انشین وی د.

ری در وصی نیز دارا ارب اصی وده است؛و م ون سمت ای دولتی ا سترده ا اررده از نهادها

او رئیس ات مدیره رکت مخابرات ایران و رئیس میته املات ا ورهای ارجی در ستاد اجرایی رمان رت (مد. میان امام ن مهمی در اینانسهای نی داشته است.

مدیریت مدیره و مدیر نایع الکترونیک راز و مدیر املی رکت وسعه اعتماد مبین دیگر از ارنامه اری . صفری در کنار مخابرات تجربه حضور در صنایع فولادی را دارد و از سال 1394 عضو هیئت مدیره شرکت فولاد سیرجان ایرانیان نیز در سمتی بوده که هنوز در سایت شرکت با وجو برگشت صفری به دولت وجود دارد.

از مله سایر سوا اجرایی مهدی ری میوان

در ادثه لخ منا در سال 1394، مهدی ری مفقودین اولیه ادثه ود، اما مشکلی رای او ایجاد نشد.

صفری دارای دکترای الکترونیکی و مخابراتی است که اکثر اعضای تیم انتخاب کننده تیم سابق و اکثر اعضای تیم فعلی ایران، در دانشگاه جورج واشنگتن در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده اند.

از سوی دیگر ر دیپلماتیک ری در سفارتانهای مختلف ایران، صفری در آلمان -عضو مجلس شورای اسلامی- کاردار سفیر ایران بوده است، در اتریش -جایی که مذاکرات در آن جریان دارد- و در چین و روسیه -دو کشوری که در میان طرف های مذاکرات هستند، موضع نزدیکتری به ایران دارند- سالها به نوان سفیر ور الیت رده است.

مهدی ری در اریخ 23 ریور ماه سال 1400

مهره لیدی ایران در مذاکرات وین

دور هفتم از وی دلایل وجودی وین که به تغییر دولت در ایران سر گرفته شد، از چند ماه وقفه از پس در تیم جدید ایران به سرپرستی علی باقری کنی، حاضر بوده و به عنوان دیپلماتی با زمینه های اقتصادی، نقش ویژهای هم در رایزنی های سیاسی و م در ارگانشناسی مربوط به لغو ریمها شده است.

صفری که اکنون به عنوان مغز متفکر بخش عملیاتی تیم دیپلماتیک ایران در حوزه اقتصاد برای مذاکرات احیای برجام در وین بود، حضور در کنگره‌های دولت احمدین‌ژاد را در کارنامه‌ای دارد که تیم ایران را بر سعید جلیلی هدایت می‌کند.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

تماس با ما