متودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز نجشنبه ر

[ad_1]

رارو- مت و ارس امروز نجشنبه ر ا نج میلیون ومان افزایش مت میلیون ومان رسید. و دندهای امروز میلیون ومان ارزانتر از روز ود و یک میلیون ومان روش رسید. و اتوما اما امروز میلیون ومان افزایش مت داشت و میلیون ومان رسید.

و دو میلیون ومان ارزانتر ود و میلیون ومان روش رسید. و ندوقدار، اما نج میلیون ومان افزایش داشت و میلیون ومان رسید. ندر م امروز نج میلیون ومان اهش مت داشت و میلیون ومان ود. ساینا و ساینا S م امروز میلیون ومان اهش مت بود و رتیت و میلیون ومان روش رسید. وئیک دنده های یک میلیون ومان اهش میلیون ومان رسید.

متودروهای ایرانخودرو در ازار اد

ارش رارو، وانت ریسان ارزانترین ودرو ولیدی ایرانخودرو در ازار اد می شود ارزانترین ودرو سواری ولید ده ایرانخودرو در ازار رانا LX است. رانا ا موتور TU5 از نظر رانه ا ودروهای نج، و ارس، و و و رقابت دارد. ا وجود وقف ولید رانا، نسخه جدید ده رانا لاس وسط ایرانخودرو روانه ازار د. د از رانا LX، و و سمند Lx ارزانترین محصولات داخلی ایران ودرو ساب میند.

در سوی مقابل رانترین ودرو داخلی ایرانخودور دنا لاس وربو اتوماتیک است. EF7 وربو ره میرد و مجهز به سرعت است. منین دیدترین ودرو داخلی ایرانخودرو آرا دنده دستی است و مین الا دومرن

منین رار است نسخه اتوماتیک ارا ودی وارد ازار ود. و ارس خودکار نیز ارزانترین محصول ایرانخودرو است. ن مدلهای مونتا ایرانخودور و رین مت را دارد و نار سوزوکی

متودروهای فروش ایران ودرو

ودرو مت ارشنبه مت امروز
وانت ریسان 240 میلیون ومان 245 میلیون ومان
سمند LX 306 میلیون ومان 307 میلیون ومان
سمند EF7 356 میلیون ومان 355 میلیون ومان
سمند EF7 دوگانهسوز 415 میلیون ومان 417 میلیون ومان
سمند سورن ELX 310 میلیون ومان 310 میلیون ومان
دنا 403 میلیون ومان 403 میلیون ومان
دنا لاس دندهای وربو 490 میلیون ومان 490 میلیون ومان
دناپلاس وربو اتوماتیک 508 میلیون ومان 507 میلیون ومان
و 405 292 میلیون ومان 290 میلیون ومان
و ارس 310 میلیون ومان 315 میلیون ومان
و ارس اتوماتیک 445 میلیون ومان 445 میلیون ومان
و 207 دندهای 398 میلیون ومان 397 میلیون ومان
و 207 590 میلیون ومان 600 میلیون ومان
رانا LX 250 میلیون تومان 250 میلیون ومان
رانا لاس 300 میلیون ومان 300 میلیون ومان
آرا دندهای 462 میلیون ومان 460 میلیون ومان
و 206 2 302 میلیون ومان 301 میلیون ومان
و 206 5 350 میلیون ومان ،
و 206 350 میلیون ومان 355 میلیون ومان
90 500 میلیون ومان 495 میلیون ومان
و 2008 میلیارد و 400 میلیون ومان میلیارد و 390 میلیون ومان
ایما S5 775 میلیون ومان 775 میلیون ومان
ایما S7 910 میلیون ومان 915 میلیون ومان
سوزوکی راندویتارا اتوماتیک میلیارد و 660 میلیون ومان میلیارد و 640 میلیون ومان
و 508 میلیارد و 950 میلیون ومان دو میلیارد ومان

متودروهای سایپا در ازار اد

راید ارزانترین ودرو سایپا است. راید وانت مت ری نسبت دیگر مدلهای آنواده راید دارد و راید وانت ا نوان آن راید روانه

د از اَندوقدار ساینا دندهای ارزانترین ودرو در ال ولید وسط سایپا میود. سایت نا دندهای در واقع نسخه جدید ده است. ا دو اچبک د از اَندوقدار و ساینا، ارزانترین ودرو ولید ده سایپا ستند. مه ولیدات داخلی سایپا از مله ا، ا2، ساینا، وئیک، ساینا س، ویک در رانه سان ستند. این ودروها رانه سی و دنده نجسرعته دستگاه دهاند. رانترین ودرو ولید داخل سایپا در ازار اد اهین است.

ارش رارو، آهین دیدترین ودرو ولیدی سایپا نیز مار میرود. آهین از نظر ران دارای مان موتور است رای ران وان ناکافی وربو مجهز ده است. نها ودرو رکت سایپا ا دند اتوماتیک، ویک اتومات است. وئیک اتوماتیک لاس م نها رانه ولید ده سایپانی M15 مجهز ده است. ن مدلهای مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و ا سراتو مت ری دارند.

متودروهای رفروش سایپا

ودرو مت ارشنبه مت امروز
111 205 میلیون ومان 205 میلیون ومان
131 185 میلیون ومان 185 میلیون ومان
132 179 میلیون ومان 179 میلیون ومان
راید 151 187 میلیون ومان 185 میلیون ومان
راید 151 لاس 187 میلیون ومان 187 میلیون ومان
ا 201 میلیون ومان 201 میلیون ومان
ا 2 208 میلیون ومان 208 میلیون ومان
ا 2 لاس 211 میلیون ومان 211 میلیون ومان
ساینا 212 میلیون ومان 211 میلیون ومان
ساینا اس 215 میلیون ومان 214 میلیون ومان
ویک دندهای 211 میلیون ومان 210 میلیون ومان
ویک اتوماتیک لاس 318 میلیون ومان 318 میلیون ومان
سیتروئن C3 میلیارد و 300 میلیون ومان میلیارد و 300 میلیون ومان
CS35 630 میلیون ومان 630 میلیون ومان
وانت آمیاد 345 میلیون ومان 350 میلیون ومان
ا سراتو 2000 مونتاژی میلیارد و 215 میلیون ومان میلیارد و 210 میلیون ومان
ریو 480 میلیون ومان 475 میلیون ومان
اهین 370 میلیون ومان 370 میلیون ومان

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما