ل المقداد: س اجازه نمیدهیم وارد سوریه ود

[ad_1]

فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه که به منظور دیدار و گفتگو با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود و در دومین سفرش در دولت سیزدهم در تهران حضور دارد، پس از دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با تشریح رایزنی‌های انجام شده پرداخت.

وی : ار اسد من را مکلف رده رین درودای و را رهبر انقلاب فرمان نم. د نبود من د از نشست استانه در ران ور داشته اشم و این نشانگر احترام سوریه وسط ایران و روسیه است. سیار رضایتمندیم از اران در انیه ایانی

وزیر ارجه سوریه ان رد: نمی تواند استقلال و اکمیت سوریه را دیدند. ن رای رکیه و ر رکیه سودی

وی گفت: تجارتی را در این زمینه داشتیم که در طی آن اقتصاد ترکیه شاهد شکوفایی بود و همچنین اقتصاد سوریه شاهد جهش‌های مشابه بود، ولی در امور داخلی و ارسال‌ها هزار تروریست به سوریه باعث توقف این روابط شد که مانع از پیشرفت روابط شد. این مان است مریکا و اسرائیل میواهند. ما ماده دفاع از ادی ملت ستیم و از ن وتاه نمیآییم.

المقداد بیان کرد: آن‌ها فکر کردند مدت کوتاهی طول می‌کشد، ولی سوریه مقاومت کرد و به‌منظور توان ملتش و همچنین کشور‌هایی که به کشور‌های همپیمان ما در این سال‌ها کمک کردند. مشخص دیم از آنیه ایانی نشست ران و از دور این انیه مشترک ر مینیم ر ارزشای ما د میند.

وی : لیه رگونه زنده رکیه در سرزمین های سوریه ستیم و مخالف ایجاد سکونتگاها در سوریه سم س و لیه مخالف مایت از مجموعه روریستی استیم.

وی ور مریکایی در ر رات را مورد اشاره رار داد و افزود: نیروهای سوری ور داشته اند.

المقداد مچنین ریح رد: رفی اجازه نمیدهیم وارد سرزمینهای سوریه ود. دولت مریکا ونه دارد روتای ما را اول ند از ل ن و و ملت سوریه ریمها رنج رد. مادگی داریم رای ماهنگی ن ورای ربی و مکاری ا دوستان و مپیمانان وص ایران رای رسلاد میز این مان است ورهای ربی مخالف ن ستند، را ریمها را لیه ایران، ملت سوریه و روسیه اعمال م . آن امروز در م نیده است.

وی آن رد: این سلطه و منه مام د و اید از آن ندقطبی مایت نیم. ما و ایران در نار ملت لسطین ستیم و رای اسیس و مستقل لستین. نکه نمیخواهد لح رقرار ود رژیم نژادپرست ونیستی است.

خبرنگاری از فیصل المقداد درباره خروج آمریکا از سوریه سوال کرد که وی گفت: چه مقام معظم رهبری در جلسه دیروز با اردوغان بود نشانگر اراده ملت ایران و بیانگر اراده جامعه بین‌المللی است، چون قانون بین‌المللی مخالف اشغالگری است. ور مریکا در ایگاه نظامی سوریه، راق و اردن رقانونی است و دوره استعمار را متبادر ن میند. اگر مریکا واهد از این سرزمینا ارج ود رای ن ر است. مریکا میوییم روتای سوریه از ل از، نفت، ندم و را ارت میند. اینجا نه دیدم و نه دار میدهم. ر س اشغالگر اشد مسیگان مالی و مریکا و امیان که ملت ما لاش واهد رد رای یان دادن این موضوع. مریکا از این مشخص است و مریکا و اسرائیل این را امتحان ردهاند. در ال اضر ا ما منم من این اشغالگری را ایان افته میبینم.

رنگاری ا المقداد ایران در ازسازی سوریه ایگاهی واهد داشت؟ گفت: ایران هرگز از مقاومت در برابر تهاجم‌ها علیه سوریه دور نبوده و ایران همیشه دوشادوش ملت سوریه در مبارزه با تروریسم بوده است و شهدای ایران به ویژه شهید سلیمانی در ذهن ما باقی خواهند ماند. ایران ر ازسازی نبوده لکه از ر است در سوریه ست. در مقابله با روریستا و رژیم ونیستی در نار ما اوندند و از ورها در ازسازی سوریه استقبند میک ما در ال ازسازی ستیم و دشمنا ن در ال ویران سازی ستند. اماکن سوریه وسط مریکا و دست نشاندهای نا ویران د. ما واستار استمرار ور ایران رای ازسازی سوریه استیم. از ملت ایران ر منم اطر تلخی رای سوریه انجام داد و مه میداند مردم ایران رد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت آوراگان به سوریه نیز بیان می‌کند: دولت سوریه در تمام سرزمین‌های خود سیطره در شمال غرب و شمال شرق قرار دارد و به آنچه در نشست تهران انجام شد نگاهمان مثبت است. رف دیگر میواست سیاستهای ود را میل ند. این نها نشست میانجیگری نبوده است. در موضوع وارگان سوریه استقبال می کند از سوریا. تصور می‌کردند این جنگ مدت زمان کوتاهی ادامه می‌یابد و آمریکا و اسرائیل تصور می‌کنند الان مردم را برای بازگشت به وطنشان دعوت می‌کنند آن‌ها حق دارند همه وسایل مورد نیاز زندگی را برایشان فراهم کنیم. ورهای اتحادیه اروپا در روکسل نشستی را گزارش و روطی رای ازگشت وارگان میارند. اگر مکهایی نها ارائه ود نها ممکن است رگردند، و در وطن انسان اهد زندگی ریمانه است. ورهای ربی مانع مک نها میوند. میساریای الی وارگان واستیم در اختیار نها ول رار دهنده ورشان رگردند، ولی نین نکند. از این مردم می‌خواهم به کشورشان برگردند و از جامعه جهانی می‌خواهند به خواسته‌های انسانی آن‌ها بپردازند، نه اینکه آن‌ها را وجه المعامله‌های سیاسی آن‌ها انجام دهند.

المقداد ادامه داد: در وضعیت منطقه شمال شرقی آمریکا که گفتیم پیگیر رنج‌های مردم هستند و این‌ها در نتیجه اشغالگری آمریکا و گروه‌هایی هستند که ثروت‌های آن‌ها را چپاول می‌کنند. دست نشاندها و ابزارهای دست مریکا اعلام مینیم ما ملت ستیم مل سوریه ملت واحدی است. سوریه در ول اریخ وطن ر سی وده واستار ادی و زندگی است. مرا نباید اخلالگری سوء استفاده ند و دفش رای سوریه

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما