لوله مانیسمان ست؟

[ad_1]

اگر استحکام و مر الای لوله رایتان مهم است د انتقال سیالات ساس را دارید، لوله مانیسمان ایا این نوع لوله معمولاً در اررده سبک، 40، 80 و 160 رضه می شود امت ر رده رتیب اد میود. مت لوله مانیسمان معمولاً ورت لویی اعلام میود اما مت ل ر اخه رده ن ستگی دارد.

اریخچه نس لوله مانیسمان

لوله مانیسمان رای اولین ار وسط رادران مانیسمان اختراع د و لت این نامگذاری نیز مین است. در میان لوله های موجود در ازار لولهار ولادی دون درز اهمیت و اربرد سیاری دارند. این نوع از لولها روش ساخت ویژه ود را دارند و دلیل نبود درز در نها، در نایع ساس وکار رده مد .

در نعت، لوله های لوله ای از لوله های ولادی، لوله های دزنگ لوله مانیسمان که به آن لوله بدون درز نیز گفته می‌شود که لوله‌هایی است که روش تولید و ساخت آن به نحوی است که بدنه‌ای یکدست و بدون درز است و هیچ نوع جوشکاری بر روی آن صورت نگرفته است. این نوع لوله معمولاً از اولاد ساده مکربن ساخته میود؛ اما وسیله افزودن رخی مواد داخل و رون لوله، ن را در رابر نگ دن مقاوم منند.

این لولها دلیل دست ودن و دون درز ودنشان نسبت سایرین محکمتر استند و متی الاتر از ساهر موارد استفاده وناگونی رای لولهای مانیسمان در دایره وجود دارد.

مشخصات لوله مانیسمان ست؟

لولهای مانیسمان استانداردها و واهی های متعددی ولید میوند؛ محصول ر اساس استانداردهای ادعاشده وسط ار، ولید دهاشد در ر این ورت، محصول دقیق نیست.

دو استاندارد ر، معمولاً رای ساخت لولهای دون درز لزی استفاده می شود:

ASME B36.10

رای لولهای استیلی از استاندارد ASME B36.19

ارائه دهندگان آن استانداردها، رای ر دام از ویژگی های لوله دون درز، مانند ر، امت و ول، مازه. ارخانه ای ادعا می کند محصولات ود را بر اساس این استانداردها

اربرد لوله مانیسمان

  • لوله مانیسمان وط ار وی
  • لوله مانیسمان استیل وط نایع ایی و دارویی
  • لوله مانیسمان وط درولیک
  • لوله مانیسمان وط نفت و از

انواع لوله مانیسمان را ناسید

لولهای مانیسمان که زیرمجموعه‌ای از لوله‌های فولادی می‌شوند، معمولاً قطر کمی دارند و در مواردی که قطرهای بیشتری از این نوع لوله نیاز دارند، تولید تغییر کرده و هزینه‌های زیادی را در اختیار داشته باشد.، لوله مانیسمان اربرد سایز و رده انواع مختلف سیم بندی می شود. این لولها معمولا در دو سایز و متری و ردهای و ولید ا وجه ارخانه ولیدی میوان لولهای مانیسمان را انواع سیمبندی رد. ولید این لوله دلیل رآیند ولید اصی نیاز دارد وسط داد محدودی ارخانه انجام مرد. رچند استاندارد و لوله ولیدی وسط این ارخانه اوت ادی ا م ندارند و امت و اندا رکت لولهای دقیق اوه ایرانیان و ارخانه نورد و لوله اهوا از مله ارخانهای داخلی ولید لوله مانیسمان ستند. البته لازم ر است در رخی سایزها موجودی ازار ورت وارداتی است.

رآیند ولید لوله مانیسمان ونه است؟

مانیسماننعتر لمانی در سالهای ایانی رن نوزدهم لوله دون درز را روش خاص رد ود ولید رد. این روش در نار دیگر روشا، رمجموعهای از رآیندهای ولید لوله دون درز می شود. در این روش ولید، ا استفاده از دو لتک نورد و ماندرل سوراخکاری، لتاای استوانه های وسانای وخد وخ از اِرو آن روش سیر املی ود را و روش روشی که ولید میود اختلاف دارد لوله مانیسمان در انواع ده است.

لولهای دون درز معمول سه روش ر ساخته میوند:

نوری ر از مرکز، ریختهری اششی

در ادامه ر دام از این روش را آن مینیم:

رآیند ولید روش اسناپاری رخشی

در این روش ابتدا مش سفارش مشتری در مقایسه وناگون رش داده میود. س از اینکه مشها درون وره وسی ا سوخت، اندازه افی رارت دید، سطح ن وسط دستگاهی نامشرون. سپس درون ن ا استفاده از snap (ماندرل) الی میود. آبگیری لوله منظور دست ردن لوله انجام می شود و snap داخل لوله از ن دا میود. در مرحله د سر و لوله رفته ده ا از الت ُرنده الت رد درآید. س از ملیات معمول ا 24 متر انجام و سردکاری در نهایت تست هیدرواستاتیک روی نمونه‌های انجام شده و در صورتی که قصد ارسال لوله‌ها به خارج از کشور وجود داشته باشد، روی سطح پوشش پوشش روغن ایجاد می‌کند تا از آن جلوگیری شود. مرحله رسته بندی و ارگیری لوله هاست. در این روش معمول نهایی محصول امت الا و ول ادی واهد داشت. به منظور کاهش ضخامت لوله‌های مانیسمان در حال تولید، از روش نورد استفاده می‌شود که می‌توان از ماندرل داخلی و یا غلتک پیلگر در کنار ماندرل داخلی استفاده کرد.

رایند ولید ا استفاده از روش ریختهری ریز از مرکز

در ورتی لولهای دون درز ا ول وتاه و امت الا نیاز اشد از این روش استفاده میود. منین در مواردی واص رادیانی در مورد اعم از لوله های مورد نیاز اشد، نها از این روش میتوان استفاده کرد. در این روش از الب رخنده یک سرعت الایی در الرکت است استفاده میود. دا لز مذاب داخل الب دوار ریخته و ا وجه وارد دن نیروی ریز از مرکز، مذاب

رآیند ولید ا استفاده از روش ریختهری اششی

در این روش متر متداول است، مواد مذابی رار است که لوله را در محفظه های مداوی مرو می دهد. ر این میله، امت داخلی لوله را ن میند. ا نترل مقدار مواد مذاب اشی میوان امت دیواره لوله ولیدی را نترل رد.

رکت میار لز اثبت از سال در وزه ن لات الیت ای ود را در این وزه از آن است. رند میار لز ا سال در وزه امین نندگان ات الایش گا و سکوها ن و روش

استرش الیت رکت در وزه ن لات و ویت در اتحادیه ن و ولاد ور و ویت در اتاق ازرگانی م ران

ا وجه سابقه میار لز در مینه اولاد و ن و ات ساختمانی درق رنگی، ورق روغنی و الوانیزه،

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما