لت از دست دادن میدان مغناطیسی مریخ ست؟

[ad_1]

مانی ور مید، مریخ در خشکی وده سطح در اقیانوس وشیده ده است. این اریخچه در مریخ این احتمال را افزایش می دهد مریخ مانی استگاه ات وده است.

به گزارش ایسنا به نقل از دست از تک اکسپلوریست، تصور می شود که با دادن میدان مغناطیسی محافظ مریخ، تابش خورشیدی و باد خورشیدی هوا و آب مریخ را به میزان زیادی از بین برده شده است.

تحقیق جدید دانشگاه توکیو، شرایط ژاپنی را که میلیاردها سال پیش در مریخ انتظار میرفت را بررسی کرد شاید این تحقیق دلیل ناپدید شدن میدان مغناطیسی مریخ را توضیح دهد. دانش دریافتند وضعیت لز مذابی مان میرود در مریخ وجود داشته، اید اعث ایجاد شده است

پیش از این معما در مورد مریخ حل می شود، اما یک سوال که به طور خاص ذهن پروفسور کی هیروس از دپارتمان علوم زمین و سیاره شناسی دانشگاه توکیو را به خود اختصاص داده است که باید یک میدان مغناطیسی در اطراف مریخ وجود داشته باشد با این وجود. را نجا نین وجود داشته و را اینقدر م وده است؟

روحی رهبری دانشجوی دکتری، ونپی وکو در مایشگاه روس روش دیدی رای مایش در حقیقت از ما سر در سر ا در

روسیه: ور میود میدانهای مغناطیسی در سیارات دیگر نیز مین رتیب مل میند.»

اگر رکیب داخلی مریخ نوز ناشناخته است، واهد دس مده از اب نا نان می دهد این رکیب دن میاگ دس مده. لاوه ر این، مطالعات لرزه های اوشگر اینسایت (InSight) این موارد اکی از وجود ناصر سبکر دیگر مانند دروژن است. ا این ات، ما لیاژای نی را ماده ردیم انتظار داشتیم را در اختیار داریم و نها را مایش دار دار.

دانش در مایشای ود از الماس، لیزر و مورد نادر استفاده ردند. نان نمونه های از ن، وگرد و دروژن (Fe-SH) ساختند. دانش، مانی ردیف مریخ از این ماده ساخته شده ده ود.

رار دادن نمون ن دو الماس و رده سازی ن در ن رم دن وانست دما و ارسته را سازی و مین ند. مشاهدات نمونه ایکس و رتوهای الکترونی روه امکان داد ا ور ند در ن وب ار اتفاقی می باشد. نان مچنین وانستند ونگی ر رکیب نمونه را نمان رسیم نند.

روس آشکار رد: «ما از دیدن وضعیت اص میوانست لی را وضیح دهد، سیار زده دیم. ابتدا Fe-SH مگن دو سطح مختلف از دگی ل از این نوع ارها دیده نشده، دا د. ا مایعات نی سرشار از وگرد و دیگری نی از دروژن ود و این رای وضیح و مرگ نهایی میران مران.

ن مایع نی از دروژن و گرد م ا الی متر از ن مایع نی از وگرد و الی ا دروژن متراکل مر ر مر ا در واقع این ریانا میدان مغناطیسی رای دروژن در و اطراف مریخ ایجاد میردند. این امر نوبه ود باعث د ورت مایع وجود داشته است. ا این ال، رار نبود میشگی اشد.

نگامی این دو مایع ور امل از م دا دند، دیگر ریانی رای ایجاد میدان مغناطیسی وجود نداشت. در این رویداد ورشیدی دروژن موجود در و را رون د و اعث ار و در نهایت ر اقیانوسیخی ای .

دانش اطرنشان ردند: مه اینها دود میلیارد سال رخ داده است.

روس افزود: « امیدواریم مطالعات لرزه های ر مریخ ایید ند اگر این طور باشد به ما کمک می کند تا داستان شکل گیری سیارات سنگی از جمله زمین را کامل کنیم و آنها را با هم مقایسه کنیم و شاید فکر کنید که زمین ممکن است روزی میدان مغناطیسی خود را نیز از دست بدهید، اما نگران نباشید، حداقل تا میلیارد سال این اتفاق نخواهد افتاد».

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما