لا رست دیدی رای افزایش مت دا واهد رد؟

[ad_1]

ار لا ا ستن مت الای دلار دست

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا در روز جمعه بازار آمریکا 10 دلار و 80 سنت معادل 0.6 درصد کاهش یافت و در 1831 دلار و 80 سنت بسته شد، اما برای کل هفته 0.8 درصد رشد نشان داد که دومین رشد متوالی این لز ارزشمند است. ود.

رانک الی، استراتژیست ارشد ازار در رکت “آر او وچر” ونیوز : لا دلیل ازار سهام ود رد. وین م افت مگیری دا رد. لا مت دارد. سوال این است ا مت لا این میرود و در محدوده ابتدایی میماند ا سوی مرز دلار روی میند. این لز ارزش ایده الای سطح دلار است و این سطح را از رکت الای سطح دلار، ند.

اورت میلمان، ارشناس لزات ارزشمند رکت نزویل وینز اظهار رد: ار لا ماههاست رکت مت محدود و رو این داشته است. افزایش متای نفت و اضای وی رده روشی م الا رفتن مت لاک رده است. افزایش مته نفت، نه تولید لا را افزایش می دهد. ممکن است محدودیت ر در روند تولید لا مشاهده ود. منین اضای واقعی رای لا مچنان وی است. رابخانه مریکا رگترین روش لا در سال رابه رده و رابخانه رث مینت استرالیا اهد سرو د سرمایه اران متوسط ​​​​ا سریعترین روند در سال اخیر لا ریداری میند.

مه نگاها نشست سیاست ولی آنک مرکزی مریکا دوخته ده دازظهر روز ارشنبه ایان میرسد. الی نی رد موضع مرکزی مریکا مچون سابق موافق م سیاست ولی واهد ود و این امر اعث ریزش مشا مشاز ماز ممکن است اصلاح متقابل در ازارهای سهام روی دهد. ملکرد لا در اری نزول ازارهای سهام و دوباره سرمایه لزات ارزشمند ستگی واهد داشت. نقره م ممکن است در رشد مت از ود. وی افزود: اگر الای سطح دلار ردیف ود، راه رای ود لا محدوده دلار و نهایتاً سطح دلاد م

نست سیاست ولی انک مرکزی مریکا لافاصله یک نفرانس مطبوعاتی روم للگران انار دارند نشانا ری دربار اولین دور ازارها در الاضر روی ار دور افزایش نرخ های ره مریکا در سال ساب میند.

پل اشورث، ارشد منطقه آمریکای شمالی شرکت “کپیتال اکونومیکس” گفت: اکنون که اوج یک امیک اقتصادرون در آمریکا است، مانعی برای جلوگیری از فدرال رزرو از تحکیم سیاست پولی وجود ندارد اگر هفته جاری اخبار تسریع رشد دستمزد منتشر شود. .

جیمز نایتلی، بین‌المللی ارشد موسسه مالی اینگ گفت: حتی این خطر وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا موضع جدی‌تری در خصوص تحکیم سیاست پولی اختیار دارد و برنامه فوری خرید قرضه را اعلام کند.

بر اساس گزارش کیتکونیوز، آمار اقتصادی مهمی که هر هفته تولید می کند شامل مصرف مصرفی Crb در روز سه شنبه، ناخالص داخلی سه ماه چهارم، متقاضیان بیمه بیکاری و سفارش کالاهای بادوام در روز پنج شنبه و شاخص قیمت تولید کننده آمریکا در روز جمعه خواهد بود. .

[ad_2]

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما