(عکس) ار ابرست ایی وسط «هابل»

[ad_1]

لسکوپ ایی ابل ویر اشکوهی از ناحیه ر ستاره رده است.

ارش ایسنا، ار ا رست (Chameleon Cloud Complex) قابل مشاهده در این تصویر ترکیبی هابل (Chamaeleon Cloud I) یا (g e) نام دارد و ابرهای تاریک و غبارآلودی را که در آن استارگان در حال شکل گیری است، سحابی های انعکاسی خیره کننده هایی هستند که از نور ستاره های جوان درخشان میدرخشند و درخشان هستند. ا نام اجرام “هربیگ-هارو” (Herbig-Haro) ناخته میوند را نشان می دهد.

ار ابرست ایی وسط «هابل»

اجرام هربیگ-هارو، توده ها و کمانهای درخشانی از گاز بین ستارهای هستند که توسط جت که در روند شکل گیری از پیشستاره نوزاد خارج میشوند، فشرده شده و انرژی میگیرند. ابر سفید -نارنجی در آیین ویر میزبان از این ستاره در مرکز ود است. اوی درخشان سفید از داغ ن در ریانای اریکی از ستاره

پیشستاره ها (Frotostrs) اجسامی با وزن زیاد در سحابی ها هستند که به هیدرواستاتیکی نرسیده اند و به پایان می رسند با طی کردن مسیر هایاشی منقبض و کمنور شده و تشکیل یک ستاره را می دهند.

ابل چا من را نوان از ستجویش رای اوش وتولهای وهای سیار م نور و م رم ررسی رد. این ستارگان در اندازه های بین یک سیاره بزرگ و یک ستاره کوچک (10 تا 90 برابر جرم مشتری) قرار دارند و جرم کافی برای مشتعل شدن و حفظ همجوشی هستند را در هسته خود ندارند. ابل در اوش ود موفق ناسایی وتوله وهای م رم د این امر

ن ویر رکیبی میلیون سلی اصل مع وری مورد از مشاهدا انجام ده وسط دوربین رفته نقشه بردلاری . “هابل” ان لسکوپ از .5 میلیون رصد انجام داده و از مقاله لمی راساس دادهای منتشر شده ده ابل سرعت ار و لومتر ر ساعت مدار مین را دور میند و در اصل لومتری مین رار دارد. این لسکوپ در ماه وریل سال از ایگاه ایی اندی در لوریدا ا ارسال د. «هابل» از رگترین و رکاربردترین لسکوپا مار مید.

دسامبر ناسا لسکوپ درتمند دیگری موسوم “جیمز وب” را مجموعه نوان انشین “هابل” از ن اد مکر “وب” برنامه نوان انشین اگزین “هابل” نمی گفت «وب» جایگزین «هابل» خواهد شد، چرا که «هابل» همچنان در حال حاضر رصد کیهان است و ناسا امیدوار است تا چند سال دیگر، احتمالا تا دهه 2030 آن استفاده از همین روش است.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما