سکوت و اعتنایی دستمزدِ لاش دختران وتبال

[ad_1]

خبرگزاری ایرنا: هفته گذشته در حالی تیم فوتبال زنان ایران از رنکینگ خارج جهانی شد که مسئولان فدراسیون ملی همچنان به سکوت در این زمینه ادامه می دهند و بیاعتنایی را به جای دستمزد دختران فوتبال ایران در نظر گرفته اند.

این روزها روج مملی وتبال نان از رنگینگ آنی داغ است و دراسیون وتبال ما مانند سکوت اختیان

روزهای سرما و دگی مستان ر روی وتبال نان نیز اثر ا و ریبا

از نقطه نظر سرپرستان مهای اشگاهی، دراسیون

ال موضوعی در این میان مطرح مود دختران بال ایران مسئولی در فعالیت وقع مسلما سکوت لیلا وفیاده نایب رئیس جمهور نان دراسیون وتبال ای لمت سوال رگ رای مه ررده ا

دران ایران دفاع ند اما س از روج ملی وتبال نان رنگینگ

سکوت و اعتنایی  دستمزدِ لاش دختران وتبال

ر ند ریده اعی نایب رئیس اسبق دراسیون وتبال در این مینه نوان وقتی نگاه در رفتار

اگر این ر م درست اشد، اید در رایط رانی داقل اهد سته دن سکوت مسوولان اشیم. دری میواند در این مینه وبی انجام دهد، ریدون معینی رئیس میته نی دراسیون وتبال. او رنگار ما در مینه روج ما ملی وتبال نان از رنکینگ آنی و وی

ال این سوال مید دراسیون وتبال را اید اطر اساسنامه و مجمع انتخاباتی از دراسیون در آن لت و

سکوت و اعتنایی  دستمزدِ لاش دختران وتبال

دختران وتبالیست اید رای ر رایط ود و سبزه دست دامن ردی وند. نمایندگانی رهای ود مت نمی دهند از وتبال نان ایران دفاع ند.

بنابر گفته قهرمانان اسبق تیم ملی در دوران خدیجه سپنجی نایب رئیس اسبق فدراسیون فوتبال، وی جرات و جسارت بسیاری برای دفاع از حق و حقوق دختران داشت و کمک بسیار زیادی به رشد فوتبال زنان کرد.

نچه مسلم است مسئولین دراسیون وتبال لاشی رای امور امور وتبال نان ندارند. هر چند انتخابات نزدیک است و به نظر می رسد که منتظر انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال و پایان دوره نایب ریسی یا مدیریت امور فنی زنان هستند تا خود را در رشته دیگری ادامه دهند اما این موضوع نمی تواند از اهمال و بیتوجهی آنها در این برهه حساس بکاهد باشد. . تاریخ عملکرد مسئولانی که در ظاهر نمایندگان هستند و باطن کاری زنان برای پیشبرد اهداف آنها انجام می دهند و با بیتوجهی نمی توانند بر سر راه رشد دختران قرار دهند را فراموش نکنند.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما