سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

[ad_1]

رارو- ارونس ماری رسه اولنز (بارونس ماری ترز اولنز) اما اسی او ا مناطق مختلف ایران سفرهای دی او د از مرگ مسرش است. رن سفر اولنز ایران در سال ود؛ او رداشت ود را از این سفر ر اینگونه آن رد: ایران

ارش رارو؛ مجموع عکس‌هایی که در این‌جا می‌بینیم به دهه‌های سی و چهل شمسی مربوط می‌شود و بیشتر آن‌ها بناهای تاریخی و منظره‌های شهرهای مختلف ایران هستند، اغلب که حضور مردم عادی نیز از عکس‌های او قابل مشاهده است. از البترین سهای اولنز مربوط به او در میان مردمان ایل ایی در استان ارس است.

اردبیل، نمای رونی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مازندران، ویری از امامزاده در ادیه راز

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مازندران، روستایی در ادیه راز

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مازندران، منظره روستا

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

البرز، نمایش از روستای وروین

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مراغه، نمایش از ل اریخی مراغه

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مراغه، نمایش از رج وترخانه

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ر نمای رونی ارگ لیشاه

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ارومیه، نمایش از رج سهگنبد

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

وشهر، نماها از آبانها، ساحل و روستاهای ومه

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

راز، منظر ند امیر

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

راز، افظیه

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ارس، ادرها و سکونتگاهای ایل ایی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ارس، نمایش از لعه ایزدخواست و روستای مجاور

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ارون، ازدید محمد منبیگی (بنیانگذار موزش ایری در ایران)

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ارون، معلمان مدرسۀ ایری ایل ایی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

روستای سروشیرین ارس، رایی ایل ایی از مهمانان

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سمیرم، مدرسۀ ایری

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

لستان، مهای رکمنی نزدیک نبد اووس

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

لستان، اورزان در ومۀ نبد اووس

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

لستان، نبد اووس

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مدان، روستایی در نزدیکی ملایر

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مدان، ر snapkom

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

مدان، اده نهاوند

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

شان، امامزاده ابراهیم

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

استان اصفهان (مکان دقیق نامشخص)

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

اصفهان، مکانهای اریخی و مذهبی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

انۀ مدرن در ومۀ ر

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

وشتر، ل ادروان

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

م، رم رت معصومه (س) و رودخانۀ م

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

د، منظره ر از الا

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

د، مسجد اما

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سطام، مقبره ایزید سطامی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ورامین، مسجد امع اریخی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ران، منطقۀ اوین

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

لواسان، روستای لندوئک

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

ران، دورنمای لۀ دماوند از مناطق مختلف ر

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

سهایی از ایران در دهها سی و ل مسی

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما