سردار ساله د، ولدت مبارک رمرد!

[ad_1]

روزنامه ایران ور: اگر اریخ ولد میلادی سردار مون نگاهی ندازید، نکته البی میرسید. او متولد انویه 1995 است، نی در اولین روز از سال میلادی 1995

مین دلیل متر سی است روز ولد مون را عاطر نمی کند و در این مورد او ریک نگوید. یوسفی 11 دی ماه 1373 در نبد اووس دنیا مد و دها رین لزن ایرانی مان ودیل د.

نجشنبه، سردار مون ولد 26 سال ود را ن رفت. ولدی ا ریکای راوان دوستان وتبالی و رفوتبالی او مراه د. او در را ان و سال گذشته در ماهای اخیر نوان رین لزن مون دوره در ملی و سالهای بعدی نیز درخشیده و مار ابل وجه 3 ل در 49 از را نام ودرده است.

مون از 16 لیگ روسیه وچ رده و راهن او و ورزشکاران ارجی روسیه در ول رکوردی اید ا انتقال او اشگاه دید ابه ا ود. ر ند مون ا ور در نيت مركز دارد و ودش لاقمند نيست ن ود را درگير و عايقى اشگا ون ا.

سردار نزدیک ار میلیون الوور در اینستاگرام، دون از دغدغه های لی اوری درتمند در رکیب نیت و رسیدن به این رمانی در لیگ روسیه

اتفاقی ا و نیت – البته در لیگ روسیه – و ور تمرینی ون سردار مون

در نیت م سردار مون از عزیزان محبوب واداران است. آه، مدیران و ادرفنی و رسانه های نیت م لاقه سیاری

رسمی نیت در اینستاگرام ویری از سردار مون راهن این نشریه منتشر رد و ولد 26 سال او را ریک . سردار روسی این امنت را ر این ست نوشت: «SPASIBO SPASIBO ». نکته الب که دژان لوورن، مدافع لی نیت و م ملی رواسی

این ریک البتر از رایی ود مون از اهالی وتبال نید. او می شود نشان داد دردان مات در و مادر

دار در رئالمادرید را می توان از اهداف میداند

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما