سادهرین روشا رای از نردن م ا د نوروز

[ad_1]

اگر از م رگ سته دهاید در روز ا روش سیار ساده و سان م ود را وچک س نید و

ارش رترینها، دغدغه های انمه ها و ایانی دوستدار ناسب اندام ستند، لاغری م و لوبی. سالم و رهیز از دریافت ربیا مواد

رای رسیدن به لاغری سریع اصول و وصیعی وجود دارد رعایت این اصول میوانید موانید لی ود.

دف ود را از م ردن وزن نویسید

دفتان از اهش وزن ست؟ ا میواهید ور لی وزن م نید ا نها لاغر دن متان رای ما مهم است؟ ما نهاد مینیم اهداف ود را در رگهای نویسید ا دیدن دفدن دفای ود انگیزه افی رای را ود.

ر از میزان مصرف ود الری سوزانید

رای لاغر دن ما اید الری مصرفی ود را اهش داده و ا انجام ورزش و اده روی الری سوزاند. ا دریافت الری متر و استفاده از انرژی، ربیای ره ده را سوزانید. ساعت آده روی در روز سرعت لومتر در ساعت دود الری میسوزند.

مقدار مصرف ایتان را اهش دهید

رای که لاغرتر وید و از ر ربیای دور م لاص واید مقدار ایتان را اهش داده و در رویای. روغن و ربی را از ای ودرده و نگام وردن سالاد از سس استفاده کنید.

منین ر است ستگی ا ورید و یک دقیقه د از اُردن ر نید ای مطمئن وید سیر دید. اگر در رستوران ا میورید نیمی از ای ود را آن رید و اه رخوری نکنید.

رای لاغری این ارهای ساده را انجام دهید

رای لاغر دن، از محل مورد نظرتان دورتر ارک نید و ادهروی نید.

رای رد در سطح ر از دوچرخه سواری ره رید.

– از لها ای سانسور ا له رقی استفاده نید.

س از وعده های ایی اده روی نید.

– از میز ارتان، از ا لند وید ا می الیت نید.

– الیتای لذت مانند آده روی در رقص و ازی رزندتان را انجام دهید.

ر ری ورید

مصرف اهایی ر ری دارند، واهند د رای ولانی مدت احساس سیری داشته اشیم. این مواد ایی باعث اکسازی دن، آئین مدن سطح لسترون ون میود.

ست ا ورید

رگز ا له ا نخورید رسته ا وردن باعث میان مغزتان ام سیری را ودتر دریافت ند و مایلی د.

ایتان را وب وید

ویدن ر اها سبب ود رایند م و مواد مغذی در دنتان میود. علت واهد د م و مزه ا را ر درک نید.

اهای ند ورید

مصرف اهای ند باعث افزایش سوخت و ساز دن ده و باعث میود ربی و الری ری سوزانده و لاغرتر وید می شود.

رنگی نکشید

رژیم غذایی اصولی رژیمی است در ن رد رسنه نمیماند. اگر شما برنامه غذایی داشته باشید که در آن مدت زمان طولانی چیزی نخورید و گرسنه بمانید، بدنتان فکر می کند در زمان قحطی است، بنابراین شما را ذخیره کرده و نمی سوزاند.
ایتان را ساعت :۳۰ ورید

ساعت ا ووردن در ناسب اندام نقش روانی دارد. اگر امتان را دیر وقت ورید و لافاصله س از ن وابید دچار مشکلات است

استرس ود را اهش دهید

استرس اعث افزایش رشح ورمونایی در دن میود باعث رهم وردن ادات ایی و افزایش میل اهای رید ا می شود.

واب افی دا اشید

کم خوابی باعث افزایش استرس در بدن و تجمع شکم و کاهش میزان میزان لپتین (کنترل اشتها) می شود و باعث می شود فرد به مصرف خوراکی ناسالم مثل کیک، شیرینی، چیپس و … مواد غذایی پیدا کند.

ند مصرف نکنید

رای نترل و اهش ند ونود ای ند از ر رگ استفاده نید، این مواد

مصرف سرخردنی از مصرف نید

ا وردن اهای سرخ ردنی الری و ربی روانی

الل مصرف نکنید

مصرف الکل دلیل ند الای ن اعث اضافه دن الریای رضروری دن و مختل دن رنامه.

میوه و سبزیجات اندازه افی وید

رنامه ایی اصولی رای اهش وزن رنامه است در ن میوه و سبزیجات وجود داشته باشد. میوه و سبزیجات لاوه ر ویتامینا روانی دارند، روانی

سعی نید ل از ناهار ا ام سالاد ورید ا رسنگی ما رطرف ده و متر ا ورید. ا رای ام رف رگ سالاد سبزیجات ا ای م الری میل نید و در ول روز ما میوه مصرف نید.

اهای نمکی را م نید

نمک باعث آب در بدن می شود و شکمتان نفخ می کند، بنابراین در رژیم لاغری خود مصرف نمک و مواد غذایی پرنمک مانند خیارشور، نان های عدسی و اسنک و … را کنار بگذارید.

رنج وهای مصرف نید

رنج وهای دارا ر ر و الری متری است ا وردن ن ولانی مدت احساس سیری و اشباع ودن مینی. رنج وهای سرشار از سبوس است و باعث اهش میزان لسترول واهد د.

ورزش نید

رای لاغری م داقل ار در اید ورزش نید. ورزشای وا مانند نا، دوچرخه سواری، دو، آده روی، ناب دن و… رای اهش نتیجه ر م، سه ا نج ار در ر ار دقیقه الیتا وازی نسبتا دید اا ل از در در .

الری سوزانید

رای م ردن نیم لو از ربیای دن، اید الری سوزانید

این وراکیای را ر مصرف نید

ودوسر

مصرف وی دوسر در آن باعث میود انرژی آن ا مان ناهار امین ود و مایلی ووردن مواد اد ر ار ار ار در نتیجه سرعت سوخت و ساز دن افزایش ابد و ما لاغر وید.

ادام

پرورش‌ها و شاهد‌های اشباع نشده در بادام با گرسنگی سیر مبارزه می‌کنند و خاصیت می‌کنند، بنابراین با مصرف بادام زیاد از وزن‌شان کاهش می‌یابد و آسیب‌های شکمی خود را از دست می‌دهند.

آهو

آهو اوی ر و روانی است مصرف ن باعث احساس سیری ر واهد د.

لوبیا

لوبیا دلیل ر و روتئین الا باعث احساس سیری ر میود وری ما نیازی وردن اهای دیگر نواهید

ای

نوشیدنیای رکالری مانند نوشابه و دلستر، مصرف نید ا الری مصرفی ما و ربیتان د د

سرکه سیب

سرکه سیب ا ریک نزیم ربیسوزی باعث ناظم سطح ند و اهش احساس رسنگی و سیری میود.

دارچین

دارچین دارای رمی است و رای لاغر دن افراد سرد مزاج مفید است، را سوخت و ساز دن و ربی سوزی را افزا. از دارچین میوانید ا ر استفاده نید.

?

برای لاغر شدن همیشه آب بنوشید چرا که آب اشتها را کم و سریع سوخت و ساز را افزایش می دهد و بدن را پاکسازی می کند پس همیشه 8 لیوان آب در روز بنوشید و حتما قبل از غذای آب خنک بخورید تا بدن را برای گرم کردن آن بیشتر بسوزاند. و وزن اهش ابد.

ل

ل میزان ادی ر و اسیدهای رب امگا دارد اعث ا میزان لسترول و لاغری ما مود.

نجد

نجد دارای رم است و باعث ربی سوزی در می شود.

ل

ل سبب لاغری و اهش وزن میود، را اصیت ربی سوزی دارد.

وب میخک

وب میخک در لاغری اثر مثبتی دارد پس ن را ایگزین مواد ایی مضر نید.

ردچوبه

رای الا ردن سلامتی و افزایش و م ربیا از رد وبه استفاده نید.

دانه سیاه

سیاه دانه وا ادی رای سوزاندن ربیای م و لو دارد س از ن افل نشوید.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما