ر نک ایران رای سفر در ابستان

[ad_1]

اگر میواید رای سفر رفتن ماده وید این ر نهادهای وبی رای رار از رمای ابستان است.

به گزارش ایرنا، اگر از تابستان های گرمی که در تابستان هستید و فرصت سفر دارید، ترجیح می دهید که کشور های دیگری را برای سفر به داخل کشور انتخاب کنید و هم در این کشور از هوای خنک در تابستان لذت ببرید و هم در کشور خودمان گشتی زده باشید. .

از ویژگی اص ایران مین و وای ار ل ن است. در الی در نوب ور و الای درجه میرسد در مناطقی

نورد

نورد راسان

نورد مرکز استان راسان مالی و در مال رق ایران است. «بدر ل مال راسان لفظ میود. این ر ا مساحت لومترمربع نوان ل و ارمین ر ور می شود و از رهای رگ راسان ا.

نام این ر، «بیژنگُرد»

سمت رگی از ناحیه نورد ا وجه متون اریخی در سدهای نجم ا م ری ابل سکونت و اد وده است. ناحیه نورد ا روع دوران مغول و موری سیبهای روانی را متحمل د. لیمبافی، الی و الیچه رکمن،

ندوان

ندوان ر

در مناطق نک ور میشه استان ربایجان رقی انزد وده و ست. در دل ریز روستایی رهای ا نامی نا رای مه وجود دارد اسم ندوان؛ ندوان از سه روستای رهای آن و از اترین اذبها ردشگری استان ربایجان رقی مار میرود. روستای ندوان از روستاهای دهستان سهند و از وابع مرکزی ر اسکو ساب مید.

در معماری رهای مصالح ساختمانی مانند و… این انها رها مثل منازل مسکونی ادی دارای یک مانند اتاق نشیمن، ندوقانه، آنه مر وده و داخل آن ور در مستانها رم و در ابستان

ارومیه

ارومیه

در بخش دیگری از شمال غربی کشور که ترک زبان است یکی از کلان شهرهای ایران وجود دارد، این شهر مرکز استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه است که در منطقه آذربایجان ایران قرار دارد.

این ر از دو وهستانی در مال و رب و دشتی وسیع در نوب و رق ل ده و دارای نج نامله ا آن. ارومیه از مال سلماس، از رب ور رکیه و از نوب اشنویه و نقده محدود مود. دریاچه ارومیه نیز دفاصل دو استان ربایجان ربی و رقی رارگرفته است.

ارومیه ا رارگیری ر سر راه های آرتی، نوان ارومیه محلی رای رید و روش محصولات اورزی و ایری مردم در اطراف این ر است. نوع محصولات اورزی در استان ربایجان ربی مخصوصاً ر ارومیه اعث ده این استان از ویژهار ربوردا. اغای سترده انگور و سیب این استان از رت اصی نسبت رستانهای دیگر رخوردار است.

ماسوله

ماسوله لان

متر سی میواند ا مال ایران و لان رود، ولی ماسوله سر نزند. روستای زیبا و تاریخی ماسوله با معماری زیبا و قابل توجه، کوهستان‌های وسیع و جنگل سرسبز، از جمله مکان‌هایی است که در این منطقه از ایران قرار دارد و به طبیعتی خرم، آب‌وهوایی پاک و مطبوع، هوایی مه‌آلود و آکنده از عطر دلنشین بابونه و گلپر است. اری سرزندگی ابرهای ارانزا، ابستانهایی نک، اییزی رنگینکمان و مستانی رفی مشهور است.

ماسوله لاوه ر اذبههای دلیل دمتی دود رن ا رخورداری در نزدیکی روستای ماسوله، دیده منظیر و سیار ایی نام

مدان

مدان

نوان ا اریخ و مدن ایران، در رب ور رار رفته است. استان ا مال ا استانی نجان و وین، از نوب استان لرستان،

مرکز این استان ر مدان است در مان مادا نا ده است و در ن مان نام متانه معروف آن اد و اِرن مناطق ردشگری در مدان ار لیدر است می دورتر

مجموعه ریحی، وریستی و ورزشی نجنامه مدان در میدان نجنامه و در لومتری رب ر مدان و ورند اقای الدان و وای مطبوع وهستان، دره الوند و مانداز ای دشت میشان ابیت راوانی رای این منطقه راهم رده است.

رامگاه اباطاهر ریان، عرف، عار ایرانیار و دوبیتی سرای اواخر سده ارم و اوسط سده نجم در مده. این رامگاه در میدانی مین نام در مال مدان رار دارد. این اثر در سال در رست ار ملی ایران رسیده است.

رامگاه ععر و عرف ایرانی، ابوعلی سینا، رت انی در میان میدانی مین نام واقع است. میدانی وی ا درختان نار نسال و نماهایی الهام رفته از اغای ایرانی، رجگاه ایی را وجواد ورده

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما