رهای از وبی رایانت ا املا ریس

[ad_1]

رترین ا: در اینجا رسازترین رها سال را معرفی ردهایم و در این رستاسامی روسای مهور ور ما مل

آنیو موریکونه / نگساز سال

آنیو موریکونه نگساز، نظیم کننده، رهبر ارکستر و نوازنده ایتالیایی سیاری از دوستداران سینمای موریکونه را سهانه وسترن

رهای سال

این سه آن وسترن و نقشی موسیقی دیل نگساز ایتالیایی در موفقیت نها داشت در اریخ سینمای آن ماندگا. آنیو موریکونه در اریخ وئیه در سال گذشته. او در دهه الیت رفهای رای دود اثر سینمایی، موسیقی ساخت.


وبی رایانت / رمان سال

کوبی برایانت که پنج بار قهرمان لیگ ملی بسکتبال آمریکا انبیای شده بود، تمام دوران حرفهایاش را در تیم لسآنجلس لیکرز گذراند و یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ بسکتبال جهان بود.

رهای سال

او دلیل «۹۹ درصد دقت در ربات در سریعترین مان ممکن» «مامبای سیاه» معروف ود. وبی ن رایانت در اریخ انویه دلیل سقوط واپیما درگذشت. رایانت در وریل سال از دنیای رفهای سکتبال دحافظی رد؛ او در رین ازی ود ا وتا از امتیاز ورد.


ادویک وزمن / ابرقهرمان سال

ادویک وزمن، نرپیشه مریکایی و عزیز نقش اصلی لم

رهای سال

چادویک بوزمن اولین بار در سال 2016 در فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» در نقش «پلنگ سیاه» بازی کرد و دو سال بعد در فیلم «پلنگ سیاه» ساخته رایان کوگلر، اولین کارگردان فیلم سینمایی مارول، مقابل دوربین رفت. این لم ا رمانی سیاهپوست وانست نقطه رهنگی در الیوود ایجاد ند. ادویک وزمن اوت در اواخر درگذشت.


و آیدن/ رنده سال

و آیدن، نماینده دموکرات در نجاهونهمین انتخابات ریاستجمهوری

رهای سال

بایدن، سیاستمدار کهنهکار آمریکایی، بالأخره آغاز رسمی جاهطلبی های از 33 سال از پس خود برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا و 50 سال تجربه در دنیای سیاست، بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا به راه های کاخ سفید.


امانوئل مکرون / رساز سال

انتقادهای تند امانوئل مکرون از اسلام گرایی افراطی بعد از سر بریدن معلم فرانسوی، اعتراض از موجی در جهان اسلام ایجاد و معترضان، رئیس جمهوری فرانسه را به «اسلامستیزی» می کنند.

رهای سال

مکرون ا این اظهارات در واقع از منتشرکنندگان اریکاتورها دفاع رد. ماشین از این سخنان م مدند و ن را مصداق «اسلامستیزی» و «اسلامهراسی» واندند.


رجب اردوغان/ نجال سال

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که در جنگ اخیر قره باغ در میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان همه جانبه از طرف آذربایجانی حمایت کرده بود، چند روز پس از پایان جنگ به باکو رفت و در مراسم رژه ای که مناسبت «پیروزی» بود. ارتش ربایجان و ازپس ری رخی مناطق اشعال ده دارک دیده ده ود رکت رد.

رهای سال

اردوغان در مراسم، از رانه مشهور آن رکی را واند


مارادونا / اسطوره سال

دیگو رماندو مارادونا و رخیا رین وتبال اریخ حساب مود. ستاره ن ملی رژانتین و اشگاه ناپولی و ارسلونا در نظرسنجیای

رهای سال

مارادونا در 91 بازی ملی 34 گل برای آرژانتین زد، اما یک بازی ملی، مارادونا را در اوج دوران بازی تبدیل به اسطوره های جهانی کرد: انگلستان و آرژانتین، یک چهارم نهایی جام جهانی 1986 در این بازی حساس مارادونا گلی را با دست به ثمر. رساند و مک رد ا م ملی رژانتین نیمه نهایی رفته و رمان ام انی ود. او دا این ل «کمی لطف سر ماردونا و می لطف دست دا» ده د. مارادونا سه س از ولد سالگیاش در اثرسکته لبی درگذشت.

بانک رامپ / ازنده سال

دونالد رامپ از نکه رئیسجمهوری آمریکا متحده ود، از مدیران مشهور و ر سرو دای مریکا ود.

رهای سال

دتریناوسرای


اشفان واکسن رونا/ نجات دهنده سال

اوزلم وره و اوگور اهین، این دو محقق امروز ناجیان مین مشهورشدهاند. ناجیانی راراست س از ندین ماه مهگیری رونا، اندک اندک آن را از این ابوس رها ند.

رهای سال

درمان رکت ایون این وج و م نا دون مکاری ا ول دارویی مریکا، ار، اد آن

انی دپ/ ست ورده سال

انی دپ ستاره «ددان دریایی ارائیب»

رهای سال

این پرونده به عنوان بزرگترین دادگاه عاده حیثیت در انگلیس در قرن بیست و یکم توصیف شده و بیش از سه هفته در ماه ژوئیه در دادگاه رویال لندن این پرونده بررسی و توجه به جهان قرار گرفت. این دعوای وقی نشان دادن نقش «گلرت ریندلوالد» در لم «جانوران انگیز» د.

املا ریس / معاون سال

املا ریس، نماینده دموکرات از الیفرنیا، متولد اوکلند در این ایالت است. املا ریس نوان اولین ن و اولین مریکایی سیاهوست و سیاییار معاون رئیس جمهور این و

رهای سال

املا ریس نه ار رنامهای سیاسیاش، لکه ر دلیل انوادگیاش و الا رای دال.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما