رنس ست؟ از نحوه ر ویت نسی مشکلات اجتماعی

[ad_1]

راجنسیتی، ا اختصار رنس، اصطلاحی امع رای سانی است نسیتشان ا نسیتی.

ا ویت نسیتی، درکی است رد از ویت ود دارد. تعداد افرادی که در طول زندگی خود با همان جنسیتی هستند که در بدو تولد یا حتی پیش از آن به آن‌ها اطلاق می‌شوند، مشکلی ندارند، آن‌ها را می‌پذیرند و خود را همان معرفی می‌کنند، به مراتب بیشتر از آن جنسیت می‌شوند.

افراد دسته اول را “همانجنسیتی” ا سیس جنسیت میوانیم. رد “ترنس” ا “تراجنسیتی” این یک واژه دربرگیرنده (اصطلاحاً چتری) است و ترنس‌بودن هم مثل جنسیت، یک خانواده است و بسیاری از هویت‌های جنسیتی افراد را در هر برهه‌ای از زندگی، از کودکی تا سالمند، دربرمی‌گیرند.

نسکشوال ست؟

تراجنسی یا ترنسکشوال به فردی اطلاق می‌شود که مایل را در بدن خود ایجاد می‌کند، به ویژه اندام جنسی‌اش تغییر می‌کند تا ویژگی‌های بیولوژیکی بدنش، مثل یک انسان همان جنسیتی، با جنسیت مشابه او باشد. از ریقای ورمونی رفته ا ملهای ایی ا راحیای ر اندام نسی و این رات میود.

ن رنس سی است؟

ن رنس ردی اطلاق میود ا وجود داشتن سم و البد مردانه، ن است. این افراد نظر روحی و روانی املاً ننه مل منند و این موضوع در رفتار نان مشهود است. این افراد اصلاحاً MTF میود؛ این ارت، اختصارِ Male To Fmale و معنای ردی است از نظر اهر و مدارک ناسایی مرد است و میواهد ن اشد.

مرد رنس سی است؟

مرد رنس، نی میود روحیات و رفتارهای او ماند مرد مامعیار است، اما سمی ننه متولاد. این افراد اصلاحاً FTM میود؛ این ارت، اختصارِ Fmale To Male و معنای ردی است از نظر اهر و مدارک ناسایی ن است و میواهد مرد اشد.

افراد رنس ونه ویت نسی ود را آن می کنند؟

افراد رنس ممکن است نسیت ود را روشای وجود آن ند و این ممکن است در منهای اص و دص م ا ا د م م باشد. نابراین مهم است اد دا اشید راه واحدی رای رنسبودن وجود ممکن است مدتی ول د ا سی راحترین راه رای آن نسیت ود ابد.

راهای خارجی در انتقال ویت نسی رای این افراد وجود دارند که میوانند ر را انتخاب کنند:

انتقال اجتماعی: انتقال نسی ویت دید رای رخی ممکن است این رآیند مجموعه ا نوان «انتقال اجتماعی» ناخته میود.

انتقال : در رخی دیگر امکان انتقال امل درمانهای رآیندهایی ن «انتقال» میود.

مان مخصوص رای ردن ویت نسی در افراد رنس وجود دارد؟

اراد راجنسیتی در رههای از زندگی، نسیت ود را متفاوت ا نچه نها اطلاق ده وده، در میابند. ارسازی (اصطلاحاً اماوت)

هنوز به طور قطع مشخص نیست که علت بروز این چیزها (ترنس بودن) در افراد چیست، چیزی که نمی‌دانیم چه چیزی باعث می‌شود برخی افراد به ورزش یا هنر علاقه‌مند شوند، تنها چیزی که واضح است این است که افراد تراجنسیتی که می‌توانند انجام دهند. ود را وهای مطابق ا ویت نسی ود پیشنهادند، ایمنتر و ادتر ستند.

رنس ودن ودکان

لائم رنس ودن ممکن است از مان ودکی مشهود اشند ر از این لائم رح ر است:

ودک مایل دارد افراد ر مجنس ودش ازی ند.

· او دوست دارد لباسهایی مغایر ا نسیت ود را وشد.

· از نظر ری و ا نسیت و مجنسان ود متفاوت است.

· او از رات سمی دوران لوغ ود

ا راحی رنسیت وارز انبی دارد؟

راحی ر نسیت مانند ر مل راحی دیگری وارض و مشکلات اصی را ا ود مراه دارد. عارضه مشکلات مثانه و مجاری عفونت میود. ا وجود سختیا و دگیا در ر دام از ملهای رنسیت، از مرد ن ا از ن مرد، ای اد.

ر میان ن و ان

ا اتی در سال انجام این نتیجه به یک درصد رنسهایی رسید

برخی از مطالعات نشان می‌دهند که تجربیات و متخصصان پزشکان از جراحی کاسته می‌شوند، اما با وجود این تحقیق هنوز هم ۱۱ درصد از بیماران به دلیل افزایش در جراحی موضعی نیاز به انجام برنامه‌ریزی‌هایی برای دیگران دارند که فقط در جراحی‌های تغییر جنسیت انجام می‌دهند. مرد ن دیده میود.

دیسفوری ا نسیتی ست؟

سیاری از افراد رنس احساس ریشانی را به منند از نظر الینی “دیسفوری/ دیسفوریا” دیسفوری وسط افراد مختلف ور متفاوتی ربه میشود و میواند م ابت (تجربه ور مداوم) و م سَیال (ر)

دیسفوری نسیتی احساس ناراحتی میود رد مانی ربه مند نسیت نشده است و ویت نسیتی او مطابقت ندا. این افراد ممکن است از اد نا ویژگی های نسی دن (فیزیکال) ود و احساس و ر ود نسبت به ناراحتی اشند.

رخی ا افراد رنس، این الت رای نها مانی ایجاد میاد نسیت نها وسط دیگران د اد. نا مچنین ممکن است احساس ناراحتی در مورد نقشی نسیتی snap داشته باشد از نسیتِ نده نرا نتظار .

دیسفوری مواند از ردی رد دیگر متفاوت اشد. رای رخی افراد این احساسات درگیری ممکن است ر ویر و رفتار نا ر ارد باشد.

افراد راجنسیتی از نابرابریای مداوم در نبهای رنج میرن ا مه نیت اولویتای وزه لاد لا. تراجنسیتی‌ها در محل کار را تجربه می‌کنند، ممکن است با چالش‌هایی در روابط با والدین مواجه شوند. وند.

سیاری از مارا نشان می دهد میزان افسردگی، نگرانی و ودکشی در امعه رنس رز نگران کندهای ماری روانی الب مستقیماً ا راجنسیتی ودن مرتبط نیست، لکه اَنگ و ایی.

بهترین راه برای حمایت از افراد تراجنسیتی این است که به آن‌ها اجازه دهید انتقال خود را مدیریت کنند، که ممکن است شامل احترام به نام انتخاب شده و ضمایر آن‌ها و تقویت حق آن‌ها برای تشخیص جنسیت باشد.

*لامبدا ا Lambda Legal:

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما