رق معجزه دید است!

[ad_1]

وین .  ریسیرارو- وین . رسی، راح مغز و اعصاب و مخترع، رئیس و مدیر امل موسسه ات مجله کتابخانه عمومی علوم

به گزارش فرارو نقل از وال استریت ژورنال “کلی اوونز” یک معمای پزشکی بود نوجوانی و ۲۰ سال او با مجموعه‌ای از مشکلات سلامتی به ظاهر نامرتبط که او را ضعیف کرده بود از بین رفت. او مدت دهه و نیم س از دیگر دارو مصرف میرد در مجموع دارو اثیرات می مراه داشتن. سپس رق او را نجات داد.

اوونز، ساله میگوید:” الا او و وهرش در مورد دار دن میند او ور میرد رممکن است. او اعتبار فعالیت وب امروزی اش را “کوین ریسی”

اوونز در ورزشکاری و مچ ایش در الرقصیدن ورد. ند د مچ ای او نوز متورم ود و او وع و اسهال دید رابه رد. دو سال د مچ ای دیگرش متورم د. سپس آنوهایش ملتهب می دهند.

س از ولونوسکوپی و ندوسی لت این موضوع را به ماری گفتی او روده داد. مایش ون و معاینه رتریت اسپوندیلو رتروپاتی را نشان داد ستون رات، مفاصل و اندامهای او.

او دچار لختهای ون و مهای وستی د. ملی در دن وجود نداشت اقد د اشد. ماریای مار او راه رفتن را رایش بد میرد و او باید رک ل معلمی رده ود. رای نترل التها مفاصل او استروئیدهایی رایش ویز دند استخوانای او را

او 5 ساله بود که به طور تصادفی در فیس بوک ویدئویی را از دکتر تریسی مدیر موسسه تحقیقات پزشکی فاینشتاین مستقر در نیویورک در فیس بوک دید که در این مورد چگونه برق می‌توان عامل دارو را مورد استفاده قرار داد.

دکتر تریسی 4 ساله پیشگام تحقیقی بود که نشان داد حرکت الکتریکی ع واگ “مادِر بُرد” سیستم عصبی است که از پشت گردن شا می‌گیرد و مغز را به بقیه بدن مرتبط می‌کند می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌هایی مانند بیماری‌هایی شود که می‌توانند باعث ایجاد بیماری شوند. است اَر دیوار روده مشخص میود.) و رتریت روماتوئید میود را سرکوب ند.

او در یک آزمایش عصب واگ انجام شده توسط “ست پوینت مدیکال” SetPoint Medical یک استارت آپ بیوتکنولوژی مستقر در کالیفرنیا که دکتر تریسی یکی از بنیانگذاران آن در سال ۲۰۰۷ میلادی نام کرد را ثبت کرد.

ا مک مالی انواده و دوستان اش او و مسرش مستردام نقل مکان رند از مکانهایی لسه گزارش د. وهشگر اصلی ارآزمایی “گیرت دهانس”

ست وین دستگاهی اندازه ربان ساز در ره سه سینه او آشته ود ریک را لائم او رف مدت ند روع ود رد. ودی او نها وانست راه رود لکه ادر دویدن ود. دو ماه س از یک دستگاه، آن او را در الودی الینی دادند.

اطلاعات مدت است میدانند واگ سیگنالهایی را ن مغز و اندامهای

رای مثال، مانی ورزش مینید سرعت لب ما افزایش میابد. سپس مغز ما نظری را از ریق واگ ارسال می کند ربان لب ما را اهش می دهد از نترل ارج ن

ر دکتر ریسی در دو دهه اخیر این سیستم ایمنی مغز را از ریق واگ نیز نترل می کند. با استفاده از حرکت الکتریکی برای نفوذ به شبکه‌های عصبی می‌توانم پاسخ ایمنی را تنظیم کنم و شاید روزی شرایط سختی مانند مالتی اسکلروزیس، لوپوس و حتی بیماری آلزایمر را درمان کند.

داستان این ن دیع ا ودکی دردناک دکتر ریسی از میود. مادرش مانی او ساله ود ر اثر ومور مغزی ر ابل مل درگذشت. این موضوع اعث لاقه او راحی مغز و اعصاب د.

او میواست درمانایی را ایجاد می کند و دیگر ودکان مانند او و دو واهر و رادر وچک رش رنج نبرند. او دانشکده و نوان رزیدنت راحی مغز و اعصاب مارستان نیویورک وست.

در سال میلادی او از دختری ماهه نام انیس مراقبت میرد. دکتر «تریسی» میوید:وقتی مادربزرگ اش مشغول به کار نیست و این دختر وچک آنه راه رر.

دکتر ریسی ن روزا را اد میورد. او می‌گوید:”ما فکر نمی‌کنم که او زنده بماند. اما او می‌تواند. او یک ماه زنده ماند و سپس به غیرقابل توضیحی در شوک فرو رفت و در آغوش من فوت کرد. بنابراین، من با مرگ او تسخیر شدم. او بر اثر وک سپتیک درگذشت».

وک سپتیک مانی رخ می دهد سیب ا ونت ر نده نتیجه نارسایی اندامها و اهش رناک ار ون ود. سپسیس اعث مرگ از ر مرگ در سراسر آن میود.

در سال دانش متوجه نشدند اعث این ماری می شود. مرگ انیس رای دکتر ریسی انگیزهای د ا در مورد ربنای علمی سپسیس ند.

او می‌گوید:”آنچه ما کشف کردیم که مولکولی که جانیس را توسط سیستم ایمنی بدن ساخته شده بود کشت. این مولکولی است که به عنوان فاکتور نکروز تومور TNF شناخته می‌شود. TNF

دکتر تریسی می‌افزاید: “چه چیزی میزان سیتوکین‌های تولید شده را کنترل می‌کند؟ چرا برخی از افراد مانند “جانیس” ممکن است سیتوکین را تولید کنند که می‌توانند آنها را بکشند؟

در ن مایش داروی مایشی ولید TNF را در موشای مبتلا به سکته مسدود میرد مایشگاه او سرنخی دست افت. این دارو نه نها ولید TNF را در مغز وندگان مسدود کرد رد ود سکتهها نیز مک نمود. منین TNF و سایر سیتوکنهای ساخته شده در دن را اموش رد. این موضوع این موضوع را د “مغز ا ارسال از ریق واگ ا این اندامها ارتباط رقرار میکن”.

مایشگاه او دو مایش دیگر را روی موش انجام داد این راضیه را ایید رد. نابراین، اکنون میدانستیم واگ میوانند این اموشی را سیستم ایمنی منتقل می کند. او رض رد «ار لید اموش در واگ وجود داشته اید اید سوئیچ روشن وجود داشته است نشان دد و دد و

مایشا و ات ر این ور را اثبات رد. در مورد سپسیس، اکتریها لبولهای سفید ون رای ولید سیتوکینا ال میاند میاند ود مک.

ماری بیرونی مانند ماری انم اوونز نیز میوانند اعث اد دن سیتوکینا ود. مشکلات مانی ایجاد میوند سیستم ادر نظیم ولید سیتوکینا نباشد.

دکتر تریسی می‌گوید: “اگر سیستم عصبی آن پاسخ را کنترل کند سیستم ایمنی می‌تواند سیتوکینی‌ها را از حد تولید خارج کند که می‌تواند به شرایط خود مانند آرتریت روماتوئید و بیماری کرون منجر شود. وانات آشته و ا نترل الیت دستگاه ریک ننده میوانید میزان اسخ سیتوکین را نترل نید».

واگ در واقع از دود رشته است ر در دو ردن استند. ر ر وظيفه دارد نوان مثال، نترل ربان لب. این فیبرها هم چنین را به مغز می‌رسانند که آن را پردازش می‌کند و می‌کند و می‌کند و می‌کند و اطلاعات را به درستی می‌کند یا اطلاعاتی را که می‌کند، می‌کند.

ونه آن میدانند دام رها را ریک نند؟ دکتر تریسی “ترفند جالبی به نام اپتوژنتیک” را توضیح می دهد که شامل مهندسی ژنتیکی موشها می شود تا فیبرهای ساقه مغز آنها برای ارسال سیگنالهایی به بدن هنگام فعال شدن توسط پرتو لیزر حرکت می شوند. سپس وهشگران میوانند ا ابش لیزر ر روی نورونها دریابند دام را دام رآینده ها را نترن م

از مایش در سراسر آن استفاده از ریک واگ رای مجموعه ای از رایت انجام میود. “ست وینت” “مورتی سیمهامباتلا”

دکتر تریسی در سال ۲۰۱۱ میلادی پس از ملاقات با اولین بیمار به آرتریت روماتوئید که در یک کار آزمایی بالینی “ست پوینت” تحت درمان قرار گرفت و بهبودی کامل را تجربه کرد از هیئت مدیره شرکت استعفا داد تا بیش از تری را در آزمایشگاه خود تجربه کند. رف ند. او نوان مشاور ست وینت ار ود ادامه می دهد.

مار از مار در ار مایی انم اوونز س از ار ماه ودی ست وینت د دارد ار ماییا ادفی سازی و نترل ده رگ ری را روی مارانی

میل نین مایشایی ممکن است سالها ول انجام داد مان ور سال سازمان ا و دارو این نیک رای مک مهارت رکتی ناشی از سکته سیب اند دید.

دکتر ریسی میوید ریک واگ ممکن است رخی ای افراد باشد مطالعه در سال اری نشان داد اکثر ماران مبتلا سیاری نیز در ویربرداری لائم سیب واگ را نشان دادند.

رخی از ماران ممکن است از ایده اشت دستگاه السهای الکتریکی را دکتر ریسی میگوید:”برخی سرعت میویند:”خب، ریک واگ اجمی است”. نا ا سوزن ویز میوند.

هم چنین، برخی از داروها با تحریک شیمیایی عصب واگ عمل می‌کنند و می‌توانند بالقوه‌ای را برای درمان شرایط غیرمجاز که در ابتدا برای آن ساخته می‌شود، داشته باشند. دکتر تریسی کار آزمایی کوچکی انجام داد که نشان داد فاموتیدین” دارویی که برای درمان سوزش معده مورد استفاده قرار می‌گیرد (همچنین با نام تجاری Pepcid نیز می‌شود) می‌توان با فعال کردن عصب واگ و سرکوب طوفان سیتوکین مدت کووید حاد را در بیماران مبتلا به بیماری انجام داد. لائم میزان متوسط ​​اهش دهد.

دکتر تریسی می‌گوید رفتارهای سالم مانند ورزش و مدیتیشن نیز می‌تواند عصب واگ را تحریک کند، اما ممکن است به بیمارانی که رشته‌های عصبی آسیب دیده یا دارای استعداد ژنی هستند کمکی نکند. مورد دوم ممکن است اعث ناراحتی آنم اوونز ده اشد.

دکتر تریسی مایل نیست بگوید که درمان شده است: “او ممکن است خوب باشد. ما نمی‌دانیم. چگونه می‌دانیم که آیا او درمان شده است؟ هیچ کس نمی‌خواهد دستگاه را خاموش کند”. ا این وجود آنم اوون احساس میند ن ساله او میوید:”بیماران واقعا امیدوار هستند”.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

تماس با ما