رضیهای ر وسعه نیافتگی ورها

[ad_1]

دکتر امین ربی*؛ در رنامه اقتصادی و الیتای، مسیر وسعه، مجموعه ای از ارآمدترین روش ها و رآینده ها را می توانم. روشا و رآیندهای ارآمد، در مرحله اول رکیبی نه از نهادها را روی ولید نندگان رار می دهد. رکیباتی ا وجه منابع، رین محصول را ولید مینمایند. اندیشیدن و انتخاب نه میان نهادهایی رین ولید نهایی را دارند، در مسیر وسعه ساب مید.

سیاری از منابع ولید، انشین مدیگر ستند. است رایط نی ولید، سرمایه و نیروی ار در رخی رآینده ها، انشین مدیگر میوند. از منابع، اساس و ریشه ولید ستند و نشینی رای نه وجود ندارد. رای ولید ندم، ر ندم ایه اصلی ولید است و انشین دیگری رای ن وجود ندارد. نن رای ندم نی رفنظر ردن از ولید ندم و رنامه ریزی رای ولید محصولی دیگر.

در ولید ندم وامل ولید در دمت رندم ستند. در مورد رندم ا وجه رایط اقلیمی، نس اک و سایر رایط، نها می توان رین نوع ر را انتخاب کرد. مدیران ر وسعه اقتصادی اصول ولید استند. رای مدیریت نوان از نهادهای ولید، نشینی وجود ندارد. مدیریت اساس و ریشه سازمان است و نشینی رای وجود ندارد و نها

مدیریت ناکارآمد نهای ولید را افزایش می دهد. و نه ناکارآمدی مدیریت را از ریق افزایش نه ولید، بخش با مدیریت کارآمد، این کار را دارد که بهترین روش‌ها و فرآیندهای تولید را در خدمت و ایجاد موقعیت می‌دهد و از طریق پرداخت مالیات در افزایش خدمات عمومی و رفاه اجتماعی، می‌تواند باشد.

نه ناکارآمدی مدیریت در دولتی ر است و امین ن ر ده اد امعه است. ناکارآمدی سازمان های دولتی لاوه ر افزایش نه مومی، عواملی نیز روی الیت وصی رار می دهد.

رهنگ مدیریتی

سرمایه انسانی اصلیرین نوع سرمایه رای ور میود. در میان منابع و اجتماعی، رای وانمندسازی سرمایه انسانی، منابع ادی رف موزش و مهارت افراد میود. مدیریت مدیریت در انتخاب نه رکیب نهادها و رنامه ریزی رای وسعه است.

مدیریت از ریق لایمی ازار مانند ر مت ا، مصرف مصرف کنندگان و سایر رایط درونی و رون میم. مدیران محض دریافت لایم، رای نه ردن، رنامه ریزی میند. مدیران، عمر بنگاه خود را به مصرف کنندگان مصرف کننده و برنامه های رقیب می دهند و از انجام هزینه های غیر ضروری برای کالایی استفاده می کنند که خود را از دست داده، خودداری کنند.

مدیران وصفحات دولتی دامنه اثیرگذاری نا ر اقتصاد الاست، وزها سترهای از میم را تصمیمات آن‌ها بر فضای کسب و کار و کار تأثیر می‌گذارند، زیرا با یک تصمیم می‌توان برای ایجاد ایجاد کننده یا راه‌هایی برای رشد و توسعه فراهم‌آوری‌ها و در صورت عدم وجود نظارت صحیح بر عملکرد مدیران تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد کرد.

وامل وناگونی در منتخب مدیران دولتی مدیریت است. این مدیران بین افراد درجه الای نی (نخبگان)، درجه متوسط ​​نی (معمولی) مسیری از ریق ن، مدیران میوند و رفتاری واهند داشت، ونه است؟

ورهای مختلف وانین، داب و رسوم اصی رای انتخاب، آرزو و نظارت بر ملکرد مدیران دارند. این فرهنگ مدیریتی می‌تواند افراد با استعداد بالا یا نخبگان، افراد با استعداد متوسط ​​یا معمولی یا افراد با استعداد پایین یا ناتوان و یا تلفیق از آن‌ها را انتخاب کنند و برای سازمان‌های مختلف حاکم باشند.

ویزیع نرمال انتخا مدیران اخص استعداد

انتخاب مدیران، اقتصاد ورهای وسعه افته و در الوسعه را ونه اثیر رار می دهد؟ برای بررسی و نگاهی عمیق به فرهنگ مدیریتی کشورها در حال حاضر، می‌توان از سازمان‌های موضوعی بین‌المللی استفاده کرد و از نتایج و تحلیل‌ها به درستی استفاده کرد.

رای ن موضوع از وزیع نرمال در لم مار استفاده مینیم. وزیع نرمال ارتباط ن داده و راکندگی نها را مشخص می کند. رای لیل داده نها محاسبه میزان و انحراف ویژگی نیاز داریم. رای روشن دن لیلی از د دانش موزان لاس رضیه نفر ارائه می شود. رض مینیم میزان د دانش موزان لاس، سانتیمتر است.

رای محاسبه د دانش موزان، اندازه د مه دان موزان را ا م مع مینیم و اصل را ر ر ر. رضمینیم محاسبه انجام و دد رسیده ایم. وزیع نرمال میوید، د درصد دانش ر از و درصد دیگر د آن متر از سانتی متر است.

شکل

رای این لیل امل ری از داده اشیم، انحراف میزان راکندگی را نشان میدمد، نیاز دارد. رای محاسبه انحراف، مجموع وان دوم اختلاف دادها یک اندازه ساب و اصل ن مر داد دادا

در این مثال، رض مینیم انحراف ویژگی دد است. ا معیار و انحراف معیار وزیع نرمال در واقع دو برابر انحراف، یعنی عدد 10 را یک بار از کم کردن 1000 به دست آورد و بار دیگر همین عدد 10 (دو برابر انحراف عملکرد) را به اندازه 100 دست آورد.

در وقع، د درصد دانش موزان ن و سانتی متر رار دارد. درصد اقی مانده د آن ا لندر از سانتی متر ا وتاهر از سانتی متر میاشد. نابراین ن درصد نی، .5 درصد د آن رگتر از و .5 درصد دیگر، وچکتر از سانتی متر است.

در الیتایی یک اصل ن، د افراد میراد مانند وتبال افراد مایل دارند ا م دان ون ازی. طبیعی و به دلیل فیزیک بدنی و ترس از آسیب بدنی و تفاوت در مهارت ها، کوتاه قدمان با افرادی که از نظر قد در یک سطح هستند بازی می کنند و معمولا افراد بلند مدت را در بازی خود شرکت نمی دهند. لند دان نیز نین رفتارهایی از ود نشان می دهند.

اکنون این وضعیت رای وزیع استعداد ا نبوغ افراد امعه، ار میرود. مهمترین ویژگیهای مدیریتی مانند دانش، تصمیم گیری و مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس، ارتباط گرفتن و … به استعداد، فکری و نبوغی دارد و افراد نظر نبوغ دارای یک منحنی توزیع نرمال هستند. این صورت که در رتبه بندی برای استعداد افراد، افرادی که در محدوده هوشی 115 هستند متوسط ​​یا معمولی و کسانی هستند که از هوشیاری بیشتری برخوردارند، بسیار با استعداد و افرادی که از هوشیاری آن ها کمتر از 70 نفر هستند. یا ناتوان ماشند. امعه از نظر ره وشی و استعداد دارای ویزیع نرمال است.

وانمندی ری و نبوغ ورت در وضعیت وزیع نرمال رار میرن. میوان ادعا رد درصد امعه از نظر نبوغ و استعداد، معمولی ستند. . درصد امعه نخبه و .5 درصد امعه ناتوان ا آرتی دارای نبوغی منطقه است. وضعیت لی ورها و وامع مختلف مین ورت است. نها ممکن است ای درصد می ر ا اشد و مچنین درصد نا و افراد ناتوان اندکی متر ا ر اشد.

رهنگ مدیریتی امعه نقش اصلی در سپردن مدیریت سازمان ها افراد معمولی، نخبگان ا افراد ناتوان دارد. ورا را میوان ر سبیل مدیریت سازمان در دست دام ورهای در ال وسعه ورهایی استند مدیریت سازمانها و مراکز ولیدی در دست افراد معمولی است. ورهای وسعه افته از نخبگان و ورهای ر از افراد ناتوان رای مدیریت سازمان ها استفاده می کنند.

در مدیریت، دانش، وهر اصلی میم ری و رنامه ریزی است و سطوحی از استعداد، اخص روه ندیها میاشد. سانی از استعداد ری رخوردارند رجیح نها مکاری ا مدیگر ست. اراد م استعداد نیز رای مکاری در الیت ا، مشارکت افراد مشابه را رجیح می دهند؛ بنابراین به صورت طبیعی اگر فرهنگ مدیریتی یک جامعه مدیری از میان افراد نخبه را انتخاب کنید، این مدیر نیز همکاران خود را از نخبگان، انتخاب می‌کند و مشابه آن برای یک مدیر ناتوان و کم استعداد صادق است و مدیر ناتوان از همکاران انتخاب می‌شود. افراد واهد ود.

*درای اقتصاد نالملل

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما