رسمی روس را سیاهپوش میند!

[ad_1]

دای لهله و ادی در رض ند انیه ریادهای لخ و دردناک دیل میود. لباسهای رنگی، رقص و ایکوبی، سوت و ریادهای وشحالی در میان دای لیکهای اپی م میود. مامانان محو میود. لولها ار ودشان را ردهاند. این سلاح نده من اری را رده رای ن ساخته است. ان ر سی رق ون روی مین افتاده است. رادها این ار نه از روی ادی از روی رس و وحشت است.

ارش روند، رسم مهمانکشی اجرا ده و روسی را دیل ارده است. مردمی رای بررسی ادی روش لط و مرگباری را انتخاب کرده اند. این رسم در رین ربانی ود، در مرودشت استان ارس رجای اشت. سر وانی در مقابل مهمانان در لحظه انش را داد رای روس و داماد مخالف وشحالی و ادی

این ادثه روز در مرودشت رخ داد. مه در ال ادی و رقص و ایکوبی وندند. ند مرد الاسلحه در نقطه میان مهمانان مع میوند. رویمین مینشینند. اسلحه دست دارند. سر وانی در ر نها ملحق میود.

او م روی مین مینشیند و اسلحهاش را سمت سمان میرد. مان لحظه مردی وان نیز لیکای درپی ود ادامه می دهد که می تواند ری در این سر وان ا وش م . او روی مین میافتد. مهمانان در اصل دوری نشستهاند، از ایشان لند موند و این روسی ا دیل مود.

مه اینها در رض انیه اتفاق میافتد. آنیه ا مرگ. لافاصله موضوع لس ر داده میشود. در اعلام این ادثه مرکز اوریتای لیسی موضوع صورت ویژه در دستور ماموران لیسگی اهی

سر ساله دف لیک لوله رار رفته ود، در رستان مرودشت مجروح و مارستان منتقل د. اما لاش آن رای نجات آن او نتیجهبخش نبود و انش را ر اثر اصابت لوله سه سینه و آنهاش از د د

ماموران پلیس آگاهی مرودشت در بررسی‌های اولیه مشخص شدند که پسری ۳۰ ساله در یک مراسم عروسی به‌هنگام شادی با اسلحه شکاری به صورت سه‌وی به‌سمت دوست ۳۳ ساله خود تیراندازی کرده است که او بر اثر شدت جراحات وارد شده در بیمارستان فوت کرد.

سلیم ا رایزنی ریشسفیدان

اتل

سرنگ «حمید افرامن» ا رایزنی رگان و متنفذان محلی، اتل ود را لیس اهی معرفی رد و سلیم انون د. او س از آن ادثه رار رده ود، اما ریشسفیدان درنها او را انع ردند را معرفی ند و سلیمش. سلاح اری ار رفته در ل نیز د. اتل در ات ملمده این رم اعتراف رد و د ن ندارد و این اتفاق سهوا رخ داده است. برنامه ریزی ها از روند رای سیر مراحل آنونی مرجع معرفی د.»

اد مهوش لقایی

مهوش لقایی

این اتفاق دردناک اله متر از ماه از روزی مرگبار در روزآباد استان ارس رخ داد. مان روسیای این رسم رسناک، آن روس را رفت. روز رماه ود. در مراسم محلی سههنبه در روزی در روزآباد ارس، وهرخواهر داماد د ادی ا اسلحه اری ر ر لیک

دلیل لوغی و ناتوانی در نترل اسلحه، ر روس و دو رد دیگر اصابت رد. در اثر این لیک روس ما رفته و دو نفر دیگر از ناحیه سر و ردن می شوند. حال دو مرد رضایت‌بخش بود، اما عروسی وضعیت بدی داشت و بعد از بستری شدن، پس از دو روز در کما بودن به دلیل مرگ‌مغزی درنهایت اعضای بدنش با خانواده مهوش لقایی به بیماران دیگر اهدا شد.

اعضای دن این ن وان روزآبادی سه مار نیازمند اهدا د. یک خانم 31 ساله اهل گیلانغرب استان کرمانشاه، یک کلیه‌اش به جوانی 23 ساله اهل ایذه خوزستان و کلیه دیگرش‌ها نیز به جوانی 29 ساله اهل سیاخ دارنگون استان فارس اهدا می‌شوند.

مخفیگاه مشتریان ل روس روزآباد ناسایی د و او را دستگیر کرده اند. سال دارد و رای مراحل رونده و راندازی ویل مقامات ائی د.

مد مهمان رسمی

این رسم لط ساله در میرد و مردم ادی را در را و روستاهای مختلف ادار رده است. رسم لطی ا وجود مرگبار ودنش، اما از م دست از ن نمیند. از سال کنونی روسیه ای در مردم را رفته است. روسیهای شرکت زندگی مرد و ن و ودک ایان داد.

مین ند روز ود در ملارد ودکی ربانی این رسم لط د. ساعت از نیمه نبه رماه سالجاری ود مراسم روسی دیگری در ملارد ران ا دیل د. مهمان ها مقابل آن داماد رای رقص و ایکوبی مع ده وندند. در داماد مردی دودا ساله است، در مراسم روسی سرش اسلحه وینچستر و راندازی رد.

این راندازی ار نفر را تماشا کرد امل دو ودک و دو نفر دیگر از مهمانان ود. از ودکان دختری ساله ود، در ادثه س از رساندن مارستان آن ود را از دست داد. روز دا در مارستان دلیل دت راحات آن ود دا از

روز دوشنبه، در سال را ر. ماموران لافاصله خطرناک لیسی ود را را دستگیری ارب اسلحهای ا ن دختر نوجوان مورد اصابت لوله رار رفته نیز د.

فروردین ماه هم در پی تماس اهالی یکی از روستاهای شهرستان فسا با مرکز ۱۱۰ پلیس مبنی بر تیراندازی به مرگ هشتم در مراسم عروسی، ماموران مدیریت در محل حاضر شدند. در ررسی و ات اولیه مشخص د ای داماد ساله نگام راندازی ا اسلحه اری، نتیجه

مشتریان در روسیه

ر سال نیز در روستای اکبرآباد دورود ر اثر راندازی صورت سهوی ند نفر افراد دورود. راننده ادثه ساچمه نها رخورد رده، ورت سرپایی درمان دند. لافاصله اقدام راندازی رد، دستگیر و اسلحه نها نیز د.

ستوهشتم آن سال نیز از اجرای مورد راندازی در والی

پس از حضور ماموران پلیس امنیت عمومی در محل تیراندازی مشخص شده تیراندازی به دلیل نزاع فردی یا دسته‌جمعی نبوده و به‌علت یک رسم غلط قدیمی به‌خاطر شادی در جشن عروسی گرفته شده است. دو امل راندازی دستگیر دند.

حوالی نیمه شب هشتم مردادماه یک نفر بنا به رسم بسیار غلطی که در برخی مناطق وجود دارد، با یک قبضه اسلحه کلاش به تیراندازی در یک مراسم عروسی در روستای دوچاهی می‌کند که تیرها به یک پسربچه ۱۱ساله، یک دختربچه ۱۰ ساله و یک مرد ۶۷ساله می‌پردازد. در مراسم ور بودند، اصابت رد. لافاصله مارستان روردین نوج

ستوپنجم اردیبهشت ماه نیز snap لط راندازی در روسیه، باعث اصابت لوله ساچمهای ودک ساله و مرگ او می شود. س از ا رد آتی ازداشت و روانه ندان د.

خورد آنونی

سرنگ اووس محمدی، معاون اجتماعی رمانده رکجا روسی اشد و این راندازیا ورت رد، ما صورت آنونی ا نا رخورد واهد د. این راندازیا رگر از رسمی دیرینه است در استان ارس در رض دو مورد راندازی اتفاق افتاد. اِ وجود مام رها و خوردها و ربانی گرفتنا، از مَا این رسم لط را ا میورند. آنون استفاده از رگونه سلاح مجاز و رمجاز در روسیه و مراسم ممنوع است. در الاضر ندین انواده ادار ستند.

مامانانی میوند. سی لیک می کند و سی وت میند، مه ا م نانان نابود میود. ن م اطر مسئله مهم است. در این گونه موارد ارب، اگر سی سلاح را مرده و در اختیار رد ارب رار داده، مجازات می کند. الا اسلحه مجاز اشد ا رمجاز، ما رخورد انونی ورت میرد. در این موارد نقش احب روسی مهم است. او است اد از این موارد لوگیری ند. ما ریبا از مه د میریم ا اهد نین وادث لخی نباشیم. اما روسیه اد است و سرکشی مه نها رامکن. اما در این میان مالک تالارها هم باید جواب بدهند و به آن‌ها تذکرهای لازم را بدهند، چرا که آن‌ها باید در تالارشان چنین رسمی را ممنوع اعلام کنند. اگر این ار را نکنند نا نخورد آنونی میود.»

مردم درس رت نمیگیرند

مهدی وکار سرهنگ رمانده مدیریت روزآباد نیز در اینبار لازم را می دهد و میاند: روس و داماد از ایفه اوندند، زندگیشان نابود د. روس آن اخت و داماد م نها د. نها اقوام دور اوندند. وهرخواهر داماد نگام راندازی رش رفت و روس را نشانه رفت. من لم ن لحظه را دیدم. روسی از ماشین دا میود. ارب لیک میند، ل رقص محلی نیز ورت میرد. ارب ر وایی میند. لای اسلحه را ایین میورد و نگ دید میارد، نگام ستن اسلحه، ر لیک می شود و مستقیم مرود رخود رخود رخود.

ای انسان ود، ولی اگر این رسم اجرا نمید، الان روس و داماد سر آن و زندگی ودشان وندند. ما در اینگونه موارد داماد را میوریم و از او د میریم دوباره اتفاق نیفتد. از احب اللّه م مینطور، ولی خب رعایت نمی کنند. اسلحهای بیان ن روس د، رمجاز و دستساز ود. از مین اسلحهای سوزنی ود. انواده روس از ارب ایت ردهاند و ازداشت است. ولی ون ماجرا سهوی وده، رضایت ودشان را اعلام نند. البته در این مینه ادامه دارد.»

اسلحه مجاز م ممنوع است

سرهن مید افرامن، رئیس مرکز اطلاع رسانی لیس ارس ن در مجوز این اسلحه نوشته ده رای اری است. مثلا رای دامداری ا ار است. رای مین رکس اسلحه مجاز دارد، نمی تواند در مراسم استفاده ند. مردم ور نکند و اسلحه مجاز دارند میوانند ا ن رکاری دوست دارند انجام دهند اگر موردی دیده ود، ما ا ن رخورد آنونی واهد د.»

[ad_2]

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما