را استا ساختمان استقلال را وقیف نکرد؟

[ad_1]

خبرگزاری فارس: رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: شاید اگر رقم مجموع این دو ساختمان به اندازه مطالب شرکت شستا نبود، آنها ساختمان باشگاه استقلال را هم توقیف میکردند.

صفیالله فغانپور، به خصوص اینکه چرا شرکت شستا ساختمان فدراسیون و باشگاه پرسپولیس را با هم برای دریافت مطالباتش توقیف کرده است، اظهار داشت: این موضوع در اختیار ما نیست. آن رکت میوانست ابت لبش اموال دراسیون را وقیف ند و

وی افزود: ما به آنها نشان ندادیم که چنین اموالی داریم و خودمان آن شرکت با پیگیری ها و کارشناسی هایی که انجام دادند، خواستار توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس شدند.

حقوق فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه خیلی سوال می کنند چرا ساختمان توقیف شده اما برای استقلال چنین اتفاقی رخ نداده است، گفت: آن زمان که این تصمیم از فدراسیون فوتبال انتخاب شد، رئیس جمهور شد، اسناد آن را به اسم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب کرد. ادر ود. در این ن لسات داشتیم و وافقاتی م انجام داد. در ادامه اقدام در مسیر ارولوژی رار رفت و آمد و دریافت ولها ل اشد، اما د د د ر این نکته روری است، دراسیون مدعی ساختمان دو اشگاه استقلال و رسپولیس نیست، اما اسناد این دو عشق است.

فغانپور ساختمان پرسپولیسان گفت: از آنجایی که میزان طلب شرکت شستا و کارشناسی های صورت گرفته به اندازه قیمت ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه است، آن شرکت خواستار توقیف است. اد اگر رقم مجموع این دو ساختمان

وی در پایان در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی چند روز اخیر از طرف فدراسیون فوتبال برای حل این مشکل رخ داده است، عنوان کرد: توافقات جدید صورت گرفته و ما امیدواریم تا پایان سال بقیه مطالب این شرکت را انجام دهیم. متأسفانه استاطر ای ایجاد ده می له رد، اما ماهنگی وزارت وزارت ورزش، دراسیون وتبال

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما