راحی رنامه اندرویدی رای ررسی میزان رشته دن دانهای وه!

[ad_1]

رارو-وه از محبوبترین و رمصرفرین نوشیدنی در سراسر آن است و دانهای وه میود. دانهای وه دانهای اه وه ستند در ایی از مریکای مرکزی و نوبی، افریقا، اورمیانه و سیا د . و م وه وامل ستگی دارد، از مله رایطی

ارش رارو، ن میزان رشته دن دانهای وه میشه رای انسان سان نیست و اهی اوقات نیاز موزش، ربه و دارد. دانشگاه ناور King Mongkut در Thonburi در ایلند اخیراً

این رنامه در مقاله های در arXiv محقق این مقاله نوشته اند: ر اریستا (قهوه ) روش اصود رای ن درجه رشته ردن وه دارد. مینین رایطی مانند نور و ستگی میوانند ر ار نها اثیر ارد. این مدل ادگیری وسط انولوشنال (CNN) ساخته شده است.

وه

JJ Mall Jatujak دانه‌های قهوه از چهار نوع مختلف، دانه‌های قهوه‌های سبز و داده نشده، دانه‌های قهوه‌های قهوه‌ای تیپیکا بولاون کم بو داده، دانه‌های قهوه دوی چانگ به متوسط ​​و دانه‌های قهوه‌های قهوه‌ای برزیلی سرادو که به شدت برشته شده بودند، بودند. این داده در مجموع امل س(۱۲۰۰ س رای ر ونه) وندند. روش ادگیری بررسی ا و لیل اص رنگ دانه های وه ار میند.

اربران ا ارسال اویر دانهای و این اپلیکیشن، متوجه میزان رشته دن دانهای وه میشوند. در مایشهای اولیه، این اپلیکیشن نتایج امیدوارندها دست دا رد. محققان امیدوارند وند در مطالعات دی این نیک را وند. نا رای انجام این مجموعه دادهای متنوع ری نیاز دارند. محقق در مقاله ود افزودن: این ار نی ارایی و نتایج مک میند.» در ورت امل دن این الگوریتم، میوانند وسط اریستاها رای ارزیابی دانهای وه استفاده ود.

منبع: techxplore

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما