دشمن سپاه مت میند، ون سپاه در رفت انقلاب است

[ad_1]

رارو- مناسبت سالروز ام من مردم ریز، رهبر معظم انقلاب اسلامی این دیدار لت رعایت وهنامه داشتی از ریق ارتباط ویری ا مردم اضر در مصلای ریز در الرتا.

رار انقلاب در این دیدار ا وصیه وانان رای اغتنام رصت معنوی روز نیمه رجب ند: مه نیاز دارند، وانها ر و ر منند معنویت را. وانان را وصیه منم رست امروز را نیمه ماه رجب است، مغتم مارند. دون روزه م میوان اعمال ام داوود را ا ورد. این معنویت ما وانان، حرکتتان و انقلاب رکت مید.

دهای از آنات مقام معظم رهبری:

ربایجان میشه ران وحدت و انسجام ملی مردم ایران وده است.

مارزات انقلابی ود.

مرکز لیم مسکن رای ملت ایران است.

استمرار مبار منطق سیاسی امام مینی ود.

استمرار، از امهات رکت امام مینی ود.

امام در همان گامهای پس از پیروزی و حتی پس از بیماری جسمی، این مسئله قدمهای پی در پی و استمرار هدفهای انقلابی را پی انقلاب و از یاد نبردند و باعث شد دشمنان به هدف خود نرسند.

استمرار انقلاب نیازمند امین نیازهای امروز و راداست.

اد ملت در رفت مه انبه مادی و معنوی وظیفه دارند.

ما دنبال رهمندی لحمیز از موضوعی ستهای ستیم.

دیر ا ود انرژی لحمیز ستهای نیاز مبرم واهیم داشت و اگر اقدام نکنیم ردا دیگر دیر واهد.

در این مسائل نده و لندمدت، اگر امروز وتاهی نیم در نده مشکل واهیم داشت.

در ایای رجام در سال و ایرادی نده در رات م ن را مکرر م. از اینها در نظر رفته نشد، مورد وجه رار نگرفت این مشکلات دی مد مه مشاهده می شود نابین نگاه نده مهم است.

امروز ایران جامعه سلامت و درمان در منطقه است.

انقلاب اسلامی و رمانهای ویش ایبند است.

ربه دشمن ار اقتصادی و دروغردازی رسانه ای است.

ار انقلاب، مقابله با یک استکبار و درتای استکباری است. دم ا دم سلیم در مقابل استکبار و دم از سلیم در مقابل مریکا می نند،

دا را ر مینیم ملت ایران منت اشت و این ملت را دارای استقامت رد ایستادگی و استقامت است. این استقامت نه در داخل ور لکه در منطقه اثر اشت.

امروز ما منید رکت مقاومت در ورهای منطقه روبه رشد است و ابهت مریکا و ابهت استکبار در منطقه ردیف لا ا. ما اید این را در دانیم و این رکت استمرار انقلاب را ادامه می دهد.

ار اقتصادی و متدن؛ دو وسیله دشمن رای داکردن مردم از نظام است.
سپاه متمینند، ون در رفت و برگشت انقلاب است.

سفارش من وانهای مان این است امروز نند دشمن در رکت می کند و را دف می کند. نقطه مقابل ن را مل نند و رکت نند. دشمن افکار مومی و ر وانها را دف رفته است.

میلیاردها دلار دارند خرج می کنند و تلاش می کنند برای اینکه ملت ایران را و بخصوص جوانها را در این راه برگردانند و از وسایلی که آنها دنبال می کنند عمل کنند دوتا وسیله است. ارهای اقتصادی است رای اینکه مردم را نگاورند و از نظام اسلامی داند. م لجنپراکنی. لجنپراکنیا، دروغردازیها، متدنها ارکان انقلاب مت میند.

مراکزی در رفت انقلاب ر دارند متمینند. روز مجلس ورای اسلامی، روز ورای نگهبان، روز سپاه؛ امروز نوبت سپاه است، سپاه مت نند، لجنپراکنی نند و در من د رگواری مثل د سلیمانی. اگر جرأت میکردند، از خشم مردم و عکسالعمل مردم نمیترسیدند، به امام هم اهانت میکردند و منتها خب جرأت نمیکنند و میدانند که مردم عکسالعملشان در مقابل این است.

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما