(تصاویر) رونق وتربازی در میر مناقشه

[ad_1]

اسا در منطقه سرینگر در میرندند، ایی وتران روی

ارش رارو، اسماعیل سین ​​اندی در دوران نوجوانی وترا را سه دهه د، او مهندس مران د و رکت ساختمانی ود را راه اندازی رد، ستگی ناپذیر او وترا ادا.

اندی ساله، اکنون رورش دهنده رفهای وتر است و لهای متشکل از وتر دارد.

وی : این رندگان دایی ناپذیر از زندگی من ستند. نا از من ردی ور ساخته اند و نظم و انضباط را در زندگی من ارمغان ورده اند.

ملف مل وتر اهلی و وحشی در ازار روباز در میر رو میر م مر م مر م ر

وترداران رندگان ود را در وا رها منند ا وترهای دیگر درآمیخته وند. رندگان معمول نگام ازگشت سهای ود ا ولگردهایی مراه میوند معمولاً در اتاق ر روانی مان

رخلاف ورای ربی در ن وترهای مسابقها الب ستند، رورش

ماند اندا مران احمد ات ساله، ارائه می شود

او : من وتر داشتم در و مادرش مردند. من لات میویدم و در دهان وجه وتر رار میدادم.

در بابو یک درگیری مسلحانه، کبوترداری به ویژه در مرکز شهر سرینگر، مرکز احساسات ضد هندی در منطقه مورد مناقشه هیمالیا که بین پاکستان و هند تقسیم شده و هر دو ادعای مالکیت آن را دارند، افزایش یافته است.

از سال ور مسلحانه در نترل ندوستان

لس ند ندین ار وترا را ن اسوسی س از روا این رندگان ا سمت اکستان

در میان جنگ‌های بی امان، قرنطینه‌های امنیتی طولانی، تعطیلی‌های منظم و اعتراضاتی که به خشونت تبدیل می‌شوند، بسیاری از مردان جوان با فروش کبوتر به عنوان یک سرگرمی و کسب و کار شروع به پرورش کبوتر کردند.

اما وترداری ار سختی است. احبان ن مقررات منع مد و د و مستانه های سخت را مل منند. نا لانها را میز میند، ای رندگان را

اندی رخی از ونه های وتر سیار ران ستند. او احب دو وتر دی است او این دود دلار ارزش دارند.

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما