ا این اشتباهات، مر اجاق از ود را م مینید

[ad_1]

ار میواهید اقا از ود ا مان ممکن استفاده نید، ر است اشتباهات رایج را نار ارید.

به گزارش ریدرز دایجست، اگر مراقب لوازم خانگی خود نباشیم پس از خرید پول خود را برای هزینه تعمیر با خاطر آنها صرفاً به این که حواسمان به چند اشتباه کوچک نبود و مدام آنها را تکرار کرد. ال اعتمادترین لوازم انگی در ازار اید در ادامه موارد اشتباهی ا ال انجام میدادیم نا مویم.

. نخواندن دفترچه راهنما

اد الب اشد ما ویم ر است دفترچه راهنمای راهنمای ابزارهای از مله اجاق از ود را وانید. شاید با خود می گوید: «این که دیگر دفترچه راهنما نمیخواهد، اجاق را روشن کن و غذا را بپز!»، ولی وقتی دفترچه مختصر به وسیله خود را میخوانید متوجه میشوید بسیار از ریز نکات را تا به حال درباره اجاق گاز خود نمیدانستید. این نکات در سالم نگه داشتن دستگاه سیار مفید استند. راهنماها میوانند اوی نکات ویژه ای مانند میز ردن و مراقبت اشند.

. مشعلها

اگر ا سر میرود و روغن روی از میریزد، لاوه ر اهر ای استیل از، ر است مشعلها را نیز میز. اگر متوجه میز ردن مشعلها نباشید، د از مدتی راه لها مسدود مدود و از ما وبی ل ر راظر است. این امر به طور بالقوه می تواند منجر به سوختن گاز ناکار آمد و نقاط داغ احتمالی در تابه شود، به این معنی که دیگر اجاق گاز گرما را به صورت یک دست در همه جای ظرف پخش نمی کند.

. لا را موقع میز نیم

ار اجازه رد و ار ا مواد ایی ر روی ر است نسبت م ردن موقع اجاق از ود ساسیت رج بگو از درجه ایی ناسی نایی دد. اگر این اشتباه را ور مکر انجام دهد، اهر اجاق سیبیبای ر ابل رانی میند.

. ریختن از د رای میز ردن

رای میز ردن اجاق الکتریکی ا ازی، ر است روش میزکاری و را ر دهید. ر ریختن ر روی اجاق از ایده وبی نبوده و رابی ار نیاورده است؛ نابین ر است رای اکسازی اجسام ر روی از دستمال نمدار استفاده نید. این به معنای دیگر نیاز ریختن روی اجاق زخم. در ورت میزکردن دستمال نمدار دیگر درزای اجاق (گازی)

. استفاده از اقو رای از نردن رم

ر است رای ا ن ردن رمها اایی روی سطح اجا ریخته دند و آرت سوختند از اقو سو اجسام. را باعث افتادگی ر اهر اجاق میود. اجسام سیلیکونی برای از بین بردن جرمهای سطحی می توانید یا پلاستیکی همراه با مواد مخصوص (گاز پاککن) استفاده کنید تا انعظاف پذیرفته شوند و شیشه یا استیل را خراش ندهند.

. استفاده از سیم رفشویی رای ستن

ر است نشانه های الکترودهای رقاجاق از، ر اثر اجسام رساینده راب دند و این نی. لکه ات ریف از الکتریکی سیب دی وارد می کند.

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما