این ماهی رای راهرفتن در امل دا رد؛ اما دایت دوباره ازگشت – وم

[ad_1]

از رگترین افسانه های این است که این راهپیمایی وقف های از رفت است. امل مسیری نیست؛ لکه درختی است اخهای ادی دارد. ونهای دید نوان از دفی ولانیمدت اهر نمیوند لکه ا رصتا دیدی در اطراف نها وجود دارد، سازگار میوند.

ا روحی از دیرینشناسان سیلی رونمایی ردهاند ادزهر درتمندی رای افسانه راهپیمایی ر محشوب . این ماهی دود میلیون سال زندگی میرد. در ن مان، اجداد ما موجودات لسدار ا اری مارماهیای رگ وندند

سیل ازه ده قیکیقتانیا واکئی نام رفته است، این ار لق دارد؛ اما ناتومی ن نشان می دهد اجداد او رخلاف اجداد ما رکت سمت را ادامه ندادند. درعوض، راهرفتن را رندند و دوباره ناسازند. نیل وبیندیرین استان دانشگاه اگو موید: اما اینطور نیست. ر ونها مدند و رخی واقعاً رگشتند.»

انیا ویکی و الیک / Qikiqtania wakei

ازسازی نرمند از آنیا ویکی (Qikiqtania wakei)

در سال دکتر وبین و ماکارانش نستوجوی سیلها در نوناووت، نا ماهی رگ میلیون سالهای را دا رند ارتباط نزدیکی ا مهرداران داشت. این موجود الیک نام رفت. آرزوترین ا نها در ار اله ا ود. دو اله لویی الیک استخوانی داشت یک استخوان ازو، ند رین، ند رین و استخوان مچ دست ما مطابقت دارد. این رکیب ماهی اجازه میداد روی مینه های لی و مردابا راه رود.

مانی الیک آن در آنون وجه رار مطالعه دانشمندان ا نگاهردن این اخها میوانستند نحوه امل دن اراندامان را دم دم نند. ماهی ابتدایی استخوانهای لندی در اهای ود امل داد و سپس مچ دستوا ن اضافه د. دها، انگشتان دست و اهر دند.

الان دکتر وبین و ماکارانش مک سیلی در نوناووت این روه وهشیار در سال نوناوت رفتند و مجذوب کردند اما ررسی میدانی س از دیگری ا نامیدی ایان رسید.

وقتی وهشگران در سال ن منطقه رگشتند، امیدوارندهای را روی وچکی نزدیک ادرهایشان دا رندند. دکتر وبین :

ازسازی سر Qikiqtania wakei

لسها الگوی لوزیمانند اصی در ماهیایی افت میود و ارتباط نزدیکی ا اراندامان دارد. دکتر وبین در نزدیکی ره ره متوجه سیل رواره ماهی د. در نزدیکی آن، سنگی به‌اندازه فریزبی (نوعی بازی که از صفحه‌های مدوّر به قطر ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر و وزن ۱۷۰ گرم ساخته شده است) قرار می‌گیرد که آثاری شبیه به استخوان‌ها روی سطح آن دیده می‌شود.

دکتر وبین ماه را در سهای مع رد ا نها را مایشگاهش رد؛ اما ار روز د وهشگران اولین سیلهای الیک را در محل دیگری در مایلی مپ دا رندند. نا وراً متوجه شدیدردبودن ن سیلدن و وقتی اگو رگشتند، وهشگران ن را در و رار دادند و دت روی الیک مرکز ردند.

مقاله های مرتبط:

وهشگران در لهای ررسیای میدانی دی ود، داقل نمونه الیک را دا رندند نان وانستند رشد این وان را در ول مرش رسم ند و نشان دهنده ول ن وت. این سیلها دانشمندان اجا داد ا روش راهرفتن الیک را از ساختن نند نشان میداد ابزار نکتررد. این وانات دندان نیش لند را در لوی ار ود رومیردند. در سال وهشگران وجه ود را snap ریزبی معطوف ردند. دانشگاه اگو اسکنری ریده ود رای ولید اویر اوضوح از سیلها، ماری نوز در استان د ایستاد اویر اوضوح.

اوماس استوارت وهشگر وقدکتری در مایشگاه دکتر وبین س از اسکن و لسها سراغ اسکن snap رفت. snapkom همین اوی اله نسبتاً امل ود. اله معروف، اله الیک اوتای مهمی داشت اکی از دومین ونه از ماهی دکتر وبین د ده ود.

نیل وبین / نیل شوبین

نیل وبین ای را در نوناووت نشان می دهد سیلها در ن دا د.

در واقع ادی، وهشگران در مایشگاه دورهم مع میوند و را سیر ند. اما دکتر استوارت اله نهان را در مارس رد. در مدت ند روز، ا لی دانشگاه لت دنیاگیری و وید دانش مایشگاه را رک ردند. در وئن نان وانستند دوباره مایشگاه روند و ربار نفر میوانست مایشگاه اید. وهشگران موفق می شوند مقداری از راشند ا اسکن ری از استخوانای درون نند. سپس، نان این اویر را مدت ند ماه دقت ررسی ردند.

اطلاعات سیل را Qikiqtania نام دوم ن نی واکی رگرفته از نام دیوید ویک، ستناس املی

مقایسه دقیق ناتومی ن د رد آنیا ارتباط نزدیکی ا اراندامان داشته و ممکن است نزدیکرین ویشاند ن باشد. اما وقتی انیا از الیک دا د، امل ن در مسیر املاً متفاوتی رار رفت. نکته مهم اینکه اندازه ن سیار وچکچکر د و اید ول ن دود اینچ (۷۶ سانتیمتر) رسید. ر مگیرتر در الهای انیا رخ داد.

در الیک و دیگر ماهیهای اراندامان، استخوان ازو رستگیا و ارهایی اما استخوان اوی انیا اف ود نشان می دهد مایت ندانی از لات نمیرد. وهشگران اوت مگیر دیگر را در رنج دا رند. الیک رای راهرفتن رنج انیا متحرک نبود و دکتر وبین، مانند ارو ود.

ازسازی اله سینهای Qikiqtania wakei

انیا رگری از اعا را در انتهای اله ود نیز داشت در ناکردن او مک میرد. این ساختار مکی راهرفتن نمیکرد. دکتر وبین دس میند اینا ادت راهرفتنی را رک رد اجدادش آخراً امل داده است.

دکتر وبین رای درک ر املی مگیر آنیا اراندمانی اشاره میند میلیونها سال د ازگشتند. رای مثال، دود میلیون سال استانداران در وانات درآمد و درنهایت، آنیا نشان می دهد رخی از ویشاوندان استانی ما محض امل راهرفتن ن را نار اشتند.

انال، انیا ساده و ا ازگشت الت دن اجداد ناگر ود رنگشت. این انور احتمالاً روش دید مله ازگرفتن و مکیدن را امل داد استفانی رسدیرینزیستناس دانشگاه اروارد :

سیار الی است نیم درخت زندگی در اینجا ر می شود. ر سیل دیدی واند ما مک ند ا درک نیم اولین مراحل امل رح دن اراندامان را سیلهای می داریم این دوره را مستند نند.

اینحال، دکتر رس رای مایش رضیه دکتر وبین سیلهای ری از آنیا نیاز است. رای مثال، او نوز متقاعد نشده است. دکتر وبین و مکارانش در الررسی دوباره رخی از سیلهای الیک استند اند نان نجکاو ستند ا سیل اسرارآمیزی از انوری اراندامان

سال نده، دکتر وبین و ماکارانش دوباره نوناووت رامیرندند. نان د دارند محل رف ناهار دکتر وبین رگردند و دنبال سیلهای ری رند. این امکان وجود دارد نها ماهیای اراندامان ری را دا ند سازگاری های را سب رده اشن.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما