ایستسالاری را آن امیل سالاری نید، مشکلات امعه ل میود؟

[ad_1]

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معاون وزیر کشور اخیراً درباره رشد ناهنجاری های اجتماعی هشدار داد و نسبت به عواقب آن اظهار نظر کرد لکن هشدار وی و پیام محسوسی در جامعه و نزد مسئولین به همراه نداشت.

وی درصد از افراد یک سال معادل میلیون نفر الکل مصرف می کنند و نگرش درصد امعه نس مصرخ مصرف مصرف مرف مر سالانه ار نفر در ور اقدام ودکشی میند و ار مورد مار سالانه سقط نین رقانونی و. وی این را درصد مردم ده دارند میزان «عدالت» و رابری در امعه م است.

از نار این مارای اندهنده و رقابل و نباید کمتر . لازم است مراکز کارشناسی که در کشور کم هم به «آسیب شناسی» در این مقولات بپردازند و نتایج تحقیقات و بررسی های خود را به مراکز تصمیم گیرنده و افکار عمومی منتقل کنند تا اما این موج را می توان کرد.

مسئول وزارت ور م نوان متولیان امور داخلی ور نباید ور نند این رستم مشخصاً میوانند ر امنیت و ات امعه و زندگی روزمره

ناگفته پیداست که ریشه یابی این موارد نیاز به زمان و بررسی های دقیق دارد، اما باید بپرسید که عملکرد رسانه ها ازجمله صداوسیما، کمکاری دستگاه های نظارتی و عملکرد مجلس، نظام و دستگاه اجرائی چه تاثیراتی بر این روند داشته است؟

با نگاهی به کارنامه نهچندان قابل دفاع از صداوسیما و ارزیابی نتایج ترویج تجملگرائی و تهیه مجموعه های تلویزیونی کمارزش و بیمحتوای جرأت می توانم بگویم که رسانه ملی هرگز نمی تواند حداقل انتظارات منطقی در قبال مسئولیت هایش را ارزیابی کند.

بعلاوه در چنین فضایی که مسائل و مشکلات جامعه کم نیست، زمینه های دیگر و توجیهی برای برخوردها و منازعات گروهی و جناحی و باندی باقی نمیماند که گروههای حاکمان به انتصابات جناحی و فامیلبازی به جای «شایسته سالاری» بپردازند و عملکرد آن را هم توجیه کنند.

متأسفانه انتصابات اخیراً از ناحی امیلی ارتقاء افته و امیلسالاری دت رواج افته است. رست مستندی این روزا در رسانه‌ها منتشر می‌شود، انتشارات امیلی را روشنی اثبات می‌رساند. انکار کردن این واقعیت تلخ، مشکلی را حل نمی کند و باید بداند که درمان این دردها و رفع چنین مشکلاتی غیرممکن نیست به شرطی که انتصابات جناحی، جای خود را به «شایسته سالاری» بدهند.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما