ایستسالاری را آن امیل سالاری نید، مشکلات امعه ل میود؟روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معاون وزیر کشور اخیراً درباره رشد ناهنجاری های اجتماعی هشدار داد و نسبت به عواقب آن اظهار نظر کرد لکن هشدار وی و پیام محسوسی در جامعه و نزد مسئولین به همراه نداشت.

وی درصد از افراد یک سال معادل میلیون نفر الکل مصرف می کنند و نگرش درصد امعه نس مصرخ مصرف مصرف مرف مر سالانه ار نفر در ور اقدام ودکشی میند و ار مورد مار سالانه سقط نین رقانونی و. وی این را درصد مردم ده دارند میزان «عدالت» و رابری در امعه م است.

از نار این مارای اندهنده و رقابل و نباید کمتر . لازم است مراکز کارشناسی که در کشور کم هم به «آسیب شناسی» در این مقولات بپردازند و نتایج تحقیقات و بررسی های خود را به مراکز تصمیم گیرنده و افکار عمومی منتقل کنند تا اما این موج را می توان کرد.

مسئول وزارت ور م نوان متولیان امور داخلی ور نباید ور نند این رستم مشخصاً میوانند ر امنیت و ات امعه و زندگی روزمره

ناگفته پیداست که ریشه یابی این موارد نیاز به زمان و بررسی های دقیق دارد، اما باید بپرسید که عملکرد رسانه ها ازجمله صداوسیما، کمکاری دستگاه های نظارتی و عملکرد مجلس، نظام و دستگاه اجرائی چه تاثیراتی بر این روند داشته است؟

با نگاهی به کارنامه نهچندان قابل دفاع از صداوسیما و ارزیابی نتایج ترویج تجملگرائی و تهیه مجموعه های تلویزیونی کمارزش و بیمحتوای جرأت می توانم بگویم که رسانه ملی هرگز نمی تواند حداقل انتظارات منطقی در قبال مسئولیت هایش را ارزیابی کند.

بعلاوه در چنین فضایی که مسائل و مشکلات جامعه کم نیست، زمینه های دیگر و توجیهی برای برخوردها و منازعات گروهی و جناحی و باندی باقی نمیماند که گروههای حاکمان به انتصابات جناحی و فامیلبازی به جای «شایسته سالاری» بپردازند و عملکرد آن را هم توجیه کنند.

متأسفانه انتصابات اخیراً از ناحی امیلی ارتقاء افته و امیلسالاری دت رواج افته است. رست مستندی این روزا در رسانه‌ها منتشر می‌شود، انتشارات امیلی را روشنی اثبات می‌رساند. انکار کردن این واقعیت تلخ، مشکلی را حل نمی کند و باید بداند که درمان این دردها و رفع چنین مشکلاتی غیرممکن نیست به شرطی که انتصابات جناحی، جای خود را به «شایسته سالاری» بدهند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم