«امی وتمن»، اولین سفیر ن مریکا در لمان

[ad_1]

نزدیک دو سال ود سفارت مریکا در رلین دون سفیر ار ود ادامه میداد. این ای الی را اکنون امی وتمن، ره دانشگاهی و ودی لمانیتبار ر میند. وتمن در میق روابط دو ور است.

به گزارش ایسنا، به نقل از دویچهوله، برای امی گوتمن انتصاب او به عنوان سفر جدید ایالات متحده آمریکا در آلمان، بازگشتی است به یکی از ریشه های خود: او یک شهروند آمریکایی آلمانی یهودیتبار است.

در امی وتمن، ورت وتمن، متولد ایالت ایرن لمان است. در دوران حکومت ناسیونال سوسیالیست ها، این دانشجوی یهودی ناگزیر به ترک زادگاه خود می شود و مادر، پدر، خواهران و برادرانش را متقاعد می کند که با او به هند کنند. ورت وتمن، س از سالها زندگی در ند مریکا مهاجرت رد.

حالا هفت ماه پس از معرفی امی گوتمن به عنوان سفیر از سوی جو بایدن، بالاخره سنای آمریکا انتصاب گوتمن 72 ساله را به عنوان سفیر جدید آمریکا در آلمان بررسی کرد: با 54 رأی موافق و 42 رأی مخالف. ارامناع ردند.

این وهشگر لوم سیاسی نوان اولین ن در مقام سفیر مریکا در لمان وارد این ور میود.

امی وتمن ارها از رگذاری سرگذشت و استگاه در رندگی ود سخن است. درباره مهاجرت خانواده اش به هند در مصاحبه ای در سال 2013 گفته شده است: «واقعیت این است که همه خانواده ها می توانند کشته شوند، اگر پدرم در آن زمان برای اقدام نمی کند».

او در دانشگاه نسیلوانیا رگترین رشیو اولوکاست در آن را راهاندازی رده است.

گوتمن پیشتر در جلسه سخت صلاحیت خود را در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از معنای «رهبری به عنوان یک آمریکایی»، که پدر به او آموخته و القاء کرده، گفته بود: «هرگز فراموش نکردن و مبارزه پیوسته با یهودیستیزی، نژادپرستی و همه اشکال. و . اخاستن و لاش رای ادی، دموکراسی، امنیت و اکمیت آنون، امنیت ملی و احترام رامت مگان.»

امی وتمن در روکلین دنیا مد، در مدرسه او س از دریس در دانشگاه نسیلوانیا در سال

مجله “نیوزویک” در سال امی وتمن را نوان از ن اثیرگذار در معرفی رد. او مچنین در سال رست “۵۰ ن درتمند آن” مجله رچون راه افت.

و آیدن در ماه وئیه وتمن را نوان سفیر منتخب رای لمان معرفی رد؛ اما سفر او رلین سرعت انجام نشد. در مایا از د رخی سفیران معرفی ده از سوی ایدن ودداری ردند. مناقشه ر سر لوله «نورد استریم» رای انتقال از روسیه لمان است. آیدن رچند ا این لوله مخالف است. اما نمیواهد روابط مریکا و لمان را ا ریمها ره ند. وتمن من این لوله است و میوید، نورد استریم “توافقی است د” رای لمان و “وحشتناک” را اوک.

وتمن اما در روابط مریکا ا لمان است. ا مدن او الا سفار مریکا از وئن ا نون دون سفیر ار ادامه می دهد، آتی ازه واهد افت.

س از انتخا دونا ترامپ رامپ نوان رئیس مهور مریکا، ماه سفارت این ور در رلین سفیر نداشت ا ندا. ریچارد رنل ا از الیتاش نوان سفیر مریکا در لمان رهای نجالی ود و واکنشی دیدی ران م. این دیپلمات وفادار رامپ ارها دون رعایت واعد دیپلما و درس در ویتر مسائر را رنل س از ریبا سال مریکا ازگشت و سفر مریکا از ن مان ا ال دون سفیر الیت ود ادامه

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما