امل لزلهای مهیب اپن؛ وه نربایی رزمینی!

[ad_1]

رارو- یک توده سنگ آذرین به اندازه کوهی که قبلاً در زیر سواحل جنوب ژاپن کشف شده بود، اکنون به عنوان جدی ترین زلزله های بسیار بزرگ این کشور مطرح شده است که به وسیله خاصیت آهنربایی خود با این رخدادهای مهیب طبیعی مرتبط می شود.

ارش رارو، اولین اطلاعات درباره این وه نربایی ا نام لوتون ومانو پلوتون کومانو ناخته میود، در سال منتشر د. این ر امالاً لت نفوذ مواد مذاب الا ات دید نشان می دهد، انرژی ونیکی ناشی از مگازلها ممکن است نقطه ندین در امتداد ن منحرف باشد. این می تواند به فعالیت کمک کند تا زمین لرزه های عظیم در منطقه را بهتر پیش بینی کنند و همچنین بهتر است از چگونگی این توده های آذرین باهای زمین ساختی داشته باشند.

شویچی کودایرا، ژئوفیزیکدان آژانس علوم دریایی و زمینی ژاپن، میگوید: «ما نمیتوانم دقیقاً زمین، مکان یا بزرگیلرزههای آینده را پیشبینی کنیم، اما با ترکیب خود با دادههای پایش، میتوانیم تخمینهای آینده نزدیک را آغاز کنیم. این موضوع میواند اطلاعات سیار مهمی را در اختیار موم مردم اپن رار می دهد ا رای لآله رگ د

دانشمندان ا ویربرداری لرزهای متوجه دند این الی متفاوتی نسبت snap اطراف در ناحیه رورانش نانکای دارد. این منطقه است در امتداد ن ونیکی ر لبهای دیگری نیز در رکت است ارایش لزله و الیت انی. دها سازی های دد مک رد ا مشخص ود این لوتونیک است، اما میزان واقعی ن ناشناخته اقی ماند. اکنون ا از دادهای لرزه های ساله استفاده از ناحیه روران

لرزها و لرزش ا، در ن ال مخرب ستند، میوانند الوهای سیار دقیقی نیز رای لم ایجاد ند. نا از نقطه مبدا ود رون میریزند، در سیاره میوند و اطراف میرن. روشی که این امواج از مواد خاص عبور می‌کنند و از آن بازتاب می‌بندند، به زلزله‌شناسان اجازه می‌دهد تا ساختارهایی را که نمی‌توانیم در اعماق زمین ببینیم، نقشه‌برداری کنند. این ار نها امل میلیونها لرزه از لرزه نگار

امل لزلهای مهیب اپن؛  وه نربایی رزمینی!

ویر Kumano Pluton در نقشه سه دی ورتآمدگی رمز رنگ دیده می ود

م می از داده م در منطقه رورانش Nankai این نقشه رز انگیزی، ویژگی را نشان داد لاً ندیده ودیم. این مدل نشان می دهد وزن وده اعث میود وسته مین در ر ن ار م ده و می سمت الا ود. ا مال نظر میرسد وده لوتون ا دید مش وسته مین،

از نجایی لوتون ومانو سیار متراکم و لب است، احتمالاً نقش مهمی در الیتای مین ساختی ایفا مین. مین لرزها م ا رگی الاتر از ریشتر در سالهای و در نارها این وده وجود مدند. ا وجه اینکه دالهای رورانش رات ساختاری سیار ساس استند، این ما امیدوار است آن نها مینه ساز ات املی در مورد ساختارهای رزمین ود

امل لزلهای مهیب اپن؛  وه نربایی رزمینی!

آدرین آرنولف، ژئودان انستیتوی دانشگاه تگاس، میگوید: «این حقیقت که ما میتوانیم چنین کشف بزرگی را در مناطقی انجام دهیم، به نظر من دلیل محکمی است که در مکانهایی که به خوبی میتوان آنها را دید. انتظار نین ام.» نتایج این در نشریه معتبر ژئوفیزیک طبیعت منتشر ده است.

منبع: sciencealert

رجمه: مصطفی رفی-فرارو

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما