الهایی ممکن است ر سر مینیان راب وند!

[ad_1]

موشکا و ماهوارهای ا رتاب میوند ممکن است

ارش ایسنا و نقل از اسپیس، این سی ا سقوط الهای ایی ود، مسائل مربوط به مان است.

مجموعه‌های فضایی به یک حصار آسیب می‌رسانند که توسط یک مخزن سوخت سرگردان له می‌شود، خانه‌ای در ساحل عاج که توسط قسمت اول یک موشک آسیب دید و زنی اوکلاهاما در حال ضربه زدن به پارک قطعاتی از یک موشک به شانه اوست. رخورد رد و البته نده ماند اصابت ردهاند.

یک پژوهش جدید نشان می‌دهدهای فضای بعدی که روی سطح زمین سقوط می‌کنند، می‌توانند اطلاعات بسیار واقعی را در پی داشته باشند و احتمالاً این موضوع از آنچه مردم تصور می‌کنند، بیشتر است. این پژوهش که توسط “مایکل بایرز”(Michael Byers)، دانشمند علوم سیاسی در “دانشگاه بریتیش کلمبیا”(UBC) در کانادا هدایت می‌شود، خطر سقوط یک فضای فضایی را در منطقه‌ای پرجمعیت زمین در طی یک دهه آینده می‌کند. بایرز گروهش، این احتمال وجود دارد که قطعه‌ای بزرگ از یک فضاپیما(که کسی را مجروح یا مالی وارد کند) در ۱۰ سال آینده هنگام گردش به دور زمین وارد می‌شود، بالای یک به ۱۰(۱۰ درصد) برآورد می‌شود.

“آرون ولی” (آرون بولی) وجود این، سقوط الهه های ایی، ری نیست مردم معمولا ن ر میند. دان ادثه رگ اعث ده است مردم نگران این موضوع نباشند. شرکت‌ها و دولت‌هایی که موشک‌ها را پرتاب می‌کنند، هنوز راه‌های کارآمدتر و واضح‌تر را برای رسیدگی به مسائلی مانند حوادثی که در صورت وقوع حوادث ناشی از فضایی پیدا می‌شوند، انجام دهند.

ارچه احتمال ر رای م است اما داد اد ماهوارا و مدارهایی این موضوع ویژه مانی سیار دی است در نتیجه های مانی ند ساله دهه در نظر رفته ود. آن مان مر مورد انتظار رای سیاری از ماهوارا است و مانی

این موضوع ر نید ر ادف رانند در روز معین رای

الهای ایی، مشکل دیرینه ستند. مراحل مدار سپرید مدار مدار م میوند اما دها مایل الا ن سم در نهایت نقدر سرعت را از دست می دهد، روع سقوط می کند. حتی اگر یک قطعه در مدار مطمئن باشد، می‌توان با چیزی انجام داد و به قطعات کوچک‌تری تقسیم می‌شود که خود را برای ماهواره‌ها و ایستگاه‌های فضایی به خطر می‌اندازند و برخی از آن قطعات می‌توانند به اندازه‌ای بزرگ باشند که دوباره وارد شوند و در سطح بالایی قرار گیرند.

محاسبه ر

این روه وهشی رای محاسبه رات رسیدن الهای ایی سطح مین، از دو روش استفاده ردند. از روشا، ماهواره را در مدارهایی ا لومتر و لیل رد؛ دود دنه موشک ا این قابلیت مطابقت دارند. این موشکها، مراحل مداری ستند رآیند رتاب رها دهاند و لافاصله مین نمیافتند. ر از این موشکا دارای مداری مشخص است. نی مقداری مدار نسبت استوا میود. وهشگران آن اطلاعات را راکم معیت در ر مدار ر موشک رکیب رند ا احتمال رخورد.

روش دوم، ورود مجدد دنه موشک نترلن شده

وهشگران ا رکیب این دو روش، مدلی را ابداع ردند احتمال سیب دیدن وسط الهایی را ن مین نها احتمال سیب دیدن سال نده را یک درصد محاسبه ردند.

وهشگران میوند این مینا محافظه ستند را همکاران دود

مسئولی

علاوه بر این، بر اساس احتمال اصابت موشک به یک شخص یا یک ملک، موضوع مسئولیت نیز وجود دارد و این موضوع برای عملیات فضای خصوصی و دولت‌ها بیشتر خواهد بود زیرا ترافیک در مدار سنگین‌تر می‌شود.

«پیمان ماورای جو» (OST) که در سال ۱۹۶۷ امضا شد و هنوز هم زیربنای قانون فضایی است، بیان می‌کند که دولت هر کشوری را که موشکی را پرتاب می‌کند، مسئول خسارات ناشی از این موشک می‌کند. اگر رتابنده رکت وصی اشد.

در ر ال، دستور مان ماورای و موارد استناد رار نگرفته است. ولی اطرنشان رد نمونه نادر، ورود مجدد ماهواره وروی در سال دولت انادا در واکنش، میلیون دلار سارت از اتحاد ماهیر وروی مطالب رد وروی نیمی از ن را رداخت

ولی ادامه داد: این احساس وجود داشت اتحاد ماهیر ورویی

“مارلون سورج” (مارلون سورج)، مدیر اجرایی “مرکز مطالعات مداری و پسماندهای ورودی” (CORDS) گفت: علاوه بر این، پیمان ما بر این اساس، زمانی که توافقنامه‌های بعدی امضا شد، تنها تعداد کمی از کشورهای عضو بودند که می‌توان هر چیزی را به دست آورد. رتاب نند. و دیگری مدار میرسید ماهواره، احتمالاً متعلق است

این موضوع دیگر در مورد رتاب ماهواره دق نمیند را ماهوار از نجا وظیفه در اصل ا ور است رتاب در انجام ده است، در نهایت مانی

ادثه در سال رخ داد، نگرانی های سیار واقعی را نشان می دهد. در این ادثه، مرحله از موشکی نی آنهای در ساحل اج سیب رساند. ولی : مریکا از رتاب موشک “Long March” سیار ناراحت ود اما وضعیت راحتی ران د.

آمریکا در حال حاضر سالانه بیشترین محموله‌ها را در فضای پرتاب می‌کند و نگهداری‌های برخی از آنها در دارایی‌های خصوصی هم در آمریکا و هم در سایر کشورها افتاده‌اند. از این وادث، سیبی سی روی مین وارد نشده اند.

وجود این، وجود دارد. ولی : اگر از رتابایی مجوز ن ادر ده، سی را د، مریکا واکنشی نشان و داد داد؟ ار وادث ر رخ دهد، دون ایجاد راحت ا مرگ رقانون

ولی اضافه رد: رش مسئولیت موضوع است اما اهش روی موضوع دیگری مار میرود. اگر ور ار ور مجوز رتاب را ادر میند، ویژه این دلیل سیاری از ورهای در الوسعه در نزدیکی وایایی رار دارند

ار اید رد؟

د است رات ناشی از الهای ایی، داد اینده رتابا را اهش دهنده. نابراین، احساس اهنده ر، ر نحوه سقوط الهها مین ستگی دارد.

«جاناتان مکداول» (جاناتان مک‌داول)، اخترفیزیکدان «مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین» (CfA) گفت: یک راه حل ساده این است که شرکت‌های پرتاب‌کننده را ملزم می‌کند که موشک‌ها را به موتورهای کوچک کوچک می‌کنند تا مدارک خارج از کشور را کنترل کنند. و اطمینان اصل نند این الها در اقیانوسها مناطق الی از سکنه رود میند. انسهای ا و رکتای ماهوارهای، این ار را دی انجام میدهند اما باید رسمی داشته باشند، این می ر

سورج : سیاری از موشکار در الاضر می سوخت علاوه بر مل منند ا رتاب نند این ابلیت ویژه مهم است را از موشک در مدار رار

سازندگان از مان در الررسی نحوه راحی دفع در دن موشکا و ماهوارها ستند. از مله در مورد این مواد ا ورود مجدد میسوزند و دام مواد نمیسوزند.

سورج ادامه داد: نگامی در ساخت و ساز ستید، دربار رای مثال، استفاده از دسته انیوم، رین ایده نباشد.

وی افزود: با وجود این، آن چه در هنگام ورود مجدد اتفاق می‌افتد، هنوز یک علم دقیق نیست زیرا مشاهده سوختن‌هایی که دوباره وارد می‌شوند، مستلزم نزدیکی به یک منطقه دورافتاده است. شرکت هوافضا، ضبط‌کننده‌هایی را به برخی از اجسام که دوباره وارد می‌کنند، می‌کنند و تا فشار و دما را دریافت می‌کنند و بیشتر در مواردی که هنگام ورود دوباره برای خوردن می‌دهند، جمع‌آوری می‌کنند.

روش دیگر، استانداردسازی وانین است. سورج اطرنشان رد در الاضر، این ماهواره وافق رسیدن به این وانین، روند ندی است.

ولی : راهای ادی رای اهش داد وادث ناشی از اله ایی وجود دارد. ایده، انگیزه دادن رین روشا از داشتن ادثه رگ است.

این وهش، در مجله “Nature Astronomy” اپ رسید.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما