اسکوچیچ: دمهای ادی در این دو سال من را دستم رفتند

[ad_1]

سرمربی مملی وتبال ایران میوید مش مشکلات ادی ل از ا راق داشت اما این مسائل، درین اردک

به گزارش، تیمملی فوتبال ایران امشب (پنجشنبه) در هفته هفتم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر مقابل عراق به پیروزی رسید و هفته دو زودتر در مسابقات تاریخی به جام جهانی رسید.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی مملی ایران در نشست ری از این دیدار اظهار نظر رد: ازیکنانم ریک میویم. نها لی وب ازی رند. این ملکرد وب مختص این ازی نبود و در مه ازیهای انتخابی ات وبی داشتیم. ما ازیای ر استرسی ا اینجای ار سر اشتیم. در دقیقه ابتدایی ند دقیقهای ول د ماهنگ ویم اما در ادامه میوانستیم لهای ادی مریدم. اگر وانسته اشیم مردم ایران را مقداری م وشحال نیم، اعث افتخار ماست.

او افزود: م رقیب و م ما مشکلات ادی ل ازی داشتیم. ازیکنان اروپایی ما لی دیر ما اضافه می کنند. مثلا مهدی ارمی ازی وقالعادهای انجام داد، نج ا ما اضافه د. مشکلاتی ود رینی رد را دو ندان رد.

سرمربی مملی وتبال درباره سخترن سمت مسیر ود مش ام انی : ما مشکلات ادی از رونا ا ارهای دیگر را سر اشتیم. شاید بتوانم بگویم آن دورهای که هیچ حقی برای دست دادن امتیاز نداشتیم، سختترین دوره بود اما من از اول به کارم باور داشتم و میدانستم گروه فوقالعاده از بازیکنان در اختیار دارم و کار را به نهایت رساندم. دمهای ادی در این دو سال من را دستم رفتند و ایستگی من را در نگرفتند اما امروز ودم را اثبات کردند.

اسکوچیچ در اسخ این سوال آمی رای انواده دا دارد، : من ر ویم مرهمی ر م این آناد. امیدوارم ا این رد لحظه ای اعث دور دن نا از مهایشان اشیم. دوست دارم ادی رد را نه این دوستان لکه مه مردم ایران دیم نیم.

مربی مملی دربار ادامه ماکاری دراسیون وتبال ایران وضیح داد: رارد من ا ادامه دا میند. من از روز اول میدانستم اید ودم را اثبات نم و ادامه رارداد منوط موفقیت ا مملی ایران است. رنامه من رکت ا ایران در ام انی است.

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما