از اب ار ا نگوئن امپراتور؛ ا رنده رگ روی مین نا وید – ومیت

[ad_1]

راً دهار ونه رنده روی مین وجود دارد لها و اندازها دارند دارند از مگسمرغ نبوری وچک رفته ا رمرغای ر. درادامه ده نمونه از رگرین رندگان ساکن روی مین نا میشویم. ازجمله لندترین و رندگانی و رندگانی نای الهایشان از مهی رندگان ر است.

ا ار

اب ارپی / عقاب هارپی

ابای ارپی را میوان در نگلهای دشت رمسیری نوب رقی مکزیک افت.

ای ارپی نامشان رگرفته از رکیب رندهانسان در اساطیر ونان استان است، از رگرین رندگان رن سان. این رندگان اکستریِ ره وصاً از نظر وزن، از رگرین ونه های اب روی مین ستند. وزن ماده الغ ن لوگرم و وزن نر الغش /4 لوگرم میرسد. درمقابل، وزن اب سرسفید میواند لوگرم می رسد.

ای ارپی در سراسر مریکایجنوبی رواز میند و ا الهایشان وقتی طعمهای مانند تشیها و گوزنها و صاریغها را میبینند، با سرعت 80 کیلومتر برساعت فرود میآیند و از پنجههای 13 سانتیمتری خود برای وارد کردن ضربهای مهلک به طعمه استفاده میکنند.

لباتروس

لباتروس / آلباتروس

لباتروس ر راز وهای رفی ره ورجیای نوبی در نوبگان رواز میند.

ا لباتروس، رگرین رنده در آن، داقل ازنظر نای ال نا وید. مر مرسد، در سمان الای اقیانوس رواز میند. الهای رگ این معناست این لباتروسها میوانند مان ادی را در سمان راند. رای مثال، در مورد مستند رندهای در رض روز، ار لومتر در سمان رواز رد.

ونه لباتروس وجود دارد. اگر مه ون دیده شده اند ا درمعرض ر انقراض رار دارند ا دربرابر انقراض سیبر ستند. دلیل اهش معیت لباتروسها این است که این رندگان ن وردن ماهیا و مها از ماهیری در لیاب است.

رمرغ

رمرغ / شترمرغ

رمرغ نر در ارک ملی سرنگتی در آنزانیا.

ردید، رگرین رنده روی مین، ازنظر وزن و ازنظر اندازه، رمرغ است. د این رندگان رگ /۷ متر و وزن نا لوگرم میرسد. رمرغا وجود داشتن نای الدو متر، درت رواز ندارند. درعوض، نها از الهای ود نحوی استفاده می کنند از ادبیات ود استفاده میند. این رندگان ن دویدن سریع به سرعت لومتربرساعت، الهای ود را از می ند و از ن سعنوا.

این ابکی رمرغا مک میند ا از رخی ا دیداتی در ساوانای در رخی از موقعیتا رمرغا التاجمی ود میرن و از اهای

رمر مریکایی

رمرغ مریکایی / rhea

رمرغای مریکایی (rhea) ممکن است رمرغ (شتر مرغ) رمرغ مریکایی اندا نجم اندازه رمرغ الغ میرسد،

رمرغای مریکا رواز نمینند و از الهای ود رای مک ادل ن دویدن ا سرعتای الای ا. ماده رمرغ مریکایی در ر ل ولیدمثل ا مرد؛ اما نرهای این ونه ستند مها را دود روز از درآمدن وجها نگهداری میند.

رمرغ اخدار ا اسواری

اساواری ا رمرغ اخدار / cassowary

رمرغ اخدار نوبی از وئینزلند استرالیا.

اسواری نوبی از رندگانی است اهری مانند رندگان ماقبل اریخ دارد و در نهنو و سرزمین اصلی دارد. اسواریا د نا دو متر میرسد، از لندقدترین رندگان روی مین ستند. نا ساختاری رجسته روی سر ود دارند اسواریا از این لاه رای نارزدن وشش اهی نگام دویدن در نگل استفاده می کنند.

مقاله مرتبط:

اسواریا لاوهر که از رگرین ونه های رنده ستند، نوان از رناکرین رندگان ن. اسواریا از معدود رندگانی ستند انسانها را اند. نا از ا سهانگشتی و ول انگشت میانی ن میوانند

لیکان اکستری

لیکان اکستری / Dalmatian Pelican

لیکان اکستری درحال رواز ر راز دریاچه رکینی در ونان.

لیکان اکستری نهنها رگرین ونه لیکانها است؛ لکه از ررین رندگان روازکنده در آن است. این لیکانها ا نای الی در حدود سه متر، در ارتفاعات الا رواز منند و ارتفاع از سهر مرمت.

لیکانهای اکستری اشتهای ادی دارند. ر لیکان الغ در ول روز میوان دود /۸ لوگرم ماهی را لعد. لیکانهای اکستری ماهیا را مک سهای منقار رگ ود مع میند. نا درون رجه میند و ماهیای نزدیک سطح را مع منند. وقتی ماهیا درون منقار نا دام میافتند، لیکان سر ود را لو م میند ا را ربال ند و

للک نیل ا نوک

ل لک نیل ا نوک / shoebill

للک نیل ا نوک از رین و لندقدترین رندگان ریقا است. د این للکای /۵ این رندگان نوان ارچی نرخ موفقیت درخورتوجهی دارند و در حدود درصدی از مواقع ربهای ران وکارد دارند. لکلک نیل لور لهای نندگی نمیند و خاصیت لمرویی مساحت سه لومترمربع را اشغال کرده است.

میشمرغ

م مرغ / Great bustards

میشمرغ در ویلتشر انگلستان.

میشمرغ ا رگرین رندگان در اروپا ستند، اما در سیایمرکزی و روسیه و مراکش نیز دیده میوند. وزن نرها لوگرم و دشان /۲ متر میرسد. رگ میشمرغا این معناست دف راحتی رای ارچیان ستند؛ درن داد نا در ول سالها اهش دارده است رین میشمرغ در سال در ریتانیا دف لوله رار رفت؛ اما در سال دوباره وارد این ور د و اکنون معیتی ودپایدار از رنده در این ور وجود دارد.

نگوئن امپراتور

نگوئن امپراتور / امپراتور پنگوئن

لنی نگوئن امپراتور و وجهای نها در ر اسنو ل در نوبگان.

از ونه نگوئن روی مین، نگوئنهای امپراتور رگرین نها ستند. د این رندگان /2 متر و وزنشان دود لوگرم میرسد؛ وزن نا در ول سال ور منظم در نوسان است.

ان رندگان اد وانایی رواز از ایر ربی مراه ا ند لایه ا رهای لایهای همین مویند دون مش، ادهایی از سرعت مایلبرساعت (109 لومتر ساعت) ران مل

پنگوئنهای امپراتور علاوه بر عایقی که دارند، بهشکل کلنیهایی دورهم جمع میشوند تا میزان اتلاف گرما را 50 درصد کاهش دهند و دمایی در بیش از 24 درجه سانتیگراد را در درون اجتماع خود ایجاد کنند.

رکس ند

رخرکس ند / کندور آندی

رو رکس ند رفراز دره ولکا در نوب رو رواز میند.

ررکس ند رگرین ونه انور اری روی مین و ازنظر نای ال دومین رنده است مد ال من. این رندگان میوانند ا ارتفاع متری اوج رند و از لهای رشتهوه ند ور نند. ررکس ند دلیل نای الود میوانند راحتی و دون رف انرژی اد، روی ریانهای وا سوار ود.

رخکرکس های آند گونه ای از آن ها از گونه های بسیاری از گونه های کرکس آسیب شکارچی را از جانوران در حال مرگ یا مرده به دست می آوردند. نها در وعده های دود /۸ لوگرم لاشه را میورند. ررکسهای ند در اتوحش دود سال و در اسارت یک سال مر میند.

[ad_2]

Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق